Narzędzia:

7. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia obrad, część 1.
 zapis video 1. dnia obrad, część 2.
 zapis video 1. dnia obrad, część 3.
zapis video 2. dnia obrad, część 1.
zapis video 2. dnia obrad, część 2.
zapis video 2. dnia obrad, część 3.
zapis video 2. dnia obrad, część 4.
zapis video 2. dnia obrad, część 5.
 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego

Senat w dniu 12 marca 2020 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego
Druki senackie: 7373 S
Uchwała: 073uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę urodzin Lecha Bądkowskiego.

druki senackie nr 73, 73 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Kleina .
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.  
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2020 r.

Komisja wprowadziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 73 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii

Senat w dniu 12 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii
Druki senackie: 8686 S
Uchwała: 086uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w dziesięciolecie tej tragedii.

druki senackie nr 86, 86 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów .

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Maria Jackowski.

Marszałek Senatu w dniu  11 marca 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej  w tej sprawie odbyło się 12 marca 2020 r.

Komisja  wnosi o przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk nr 86 S)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Senat w dniu 13 marca 2020 r. odrzucił ustawę.
Druki senackie: 7171 A71 B71 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 071uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów.

druki sejmowe nr 210, do druku nr 210, 253, do druku nr 210, 253, do druku 210 i 253

druki senackie nr 71, 71 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

 

Ustawa ma na celu wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. W związku z tym zakłada się nałożenie opłaty na napoje z dodatkiem m.in. cukrów będących monosacharydami lub disacharydami, kofeiny lub tauryny. Opłatą miałyby zostać objęte także napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

 

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 14 lutego 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 lutego 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 marca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Zdrowia.

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2020 r.

Komisja informuje, że żaden z poddanych pod  głosowanie wniosków nie uzyskał większości głosów i przedstawia zestawienie wszystkich wniosków  (druk nr 71 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ewa Matecka.

 

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyły się 20 i 25 lutego oraz 6 marca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 71 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 marca 2020 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 130do druku 130169169 A
Druki senackie: 6868 A68 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 068uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 130, do druku nr 130, 169, 169-A
druki senackie nr 68, 68 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.

Ustawa ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. usprawnienie procesu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku), zmniejszenie zakresu informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych oraz zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 14 lutego 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 68 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.


5.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne

Senat w dniu 13 marca 2020 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 114do druku 114do druku 114do druku 114201201 A
Druki senackie: 6767 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 067uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne.

druki sejmowe nr 114, do druku nr 114, 201, 201-A

druki senackie nr 67, 67 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Ustawa wprowadza zmiany w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Zgodnie z ustawą środki gromadzone w OFE będą mogły trafić do IKE (prywatnego i dobrowolnego systemu Indywidualnych Kont Emerytalnych) lub do ZUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 13 lutego 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 18 lutego 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 marca 2020 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 lutego 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 25 lutego 2020 r.
Komisje nie zakończyły prac nad ustawą.
Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 11 marca 2020 r.
Komisje wnoszą o odrzucenie ustawy (druk nr 67 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.
Mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek
Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Krzysztof Mróz.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 13 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 8787 S
Uchwała: 087uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
druki senackie nr 87, 87 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Borowski.
 

Wnioskodawcy proponują, aby w wypadkach zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego Marszałek mógł zdecydować o skróceniu 14-dniowego terminu, który biegnie od doręczenia druku z projektem ustawy do przeprowadzenia pierwszego czytania oraz 7-dniowego na zawiadomienie senatorów o posiedzeniu komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu  12 marca 2020 r. skierował projekt uchwały do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 marca 2020 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu uchwały (druk nr 87 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


7.

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego

Senat w dniu 13 marca 2020 r. podjął uchwałę w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego.
Druki senackie: 8282 S
Uchwała: 082uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego.

druki senackie nr 82, 82 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Halina Bieda.

 

Marszałek Senatu w dniu  27 lutego 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 marca 2020 r.

Komisja wprowadziła do niego poprawkę i wnosi o przyjęcie jednolitego projektu uchwały (druk nr 82 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 marca 2020r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 8888 S-pop88 X
Uchwała: 088uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
druki senackie nr 88, 88 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Zdrowia.
Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Marek Borowski.

Celem projektu ustawy jest doprecyzowanie i uzupełnienie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki epidemii dla polskiej gospodarki, a w szczególności dla mikroprzedsiebiorców i małych przedsiębiorców.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 marca 2020 r. skierował projekt ustawy do:
- Komisji Ustawodawczej,
- Komisji Zdrowia,
- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Zdrowia oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 13 marca 2020 r.
Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 88 S)
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


9.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 13 marca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 85
Uchwała: 085uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 85
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 10 marca 2020 r.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kobiak.