Narzędzia:

75. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.4

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.5

 


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi

Senat w dniu 20 marca 2019 r. podjął uchwałę w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi
Druki senackie: 1089
Uchwała: 1089uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 10. rocznicę śmierci prof. Zbigniewa Religi.

druk senacki nr 1089
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Konstanty Radziwiłł.
 

Projekt uchwały został uzgodniony - zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.


2.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31943240
Druki senackie: 11051105 A1105 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1105uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.

druki sejmowe nr 3194, 3240

druki senackie nr 1105, 1105 A, 1105 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ratyfikuje Umowę między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii, której celem jest zapewnienie odpowiednich ram prawnych dla realizacji projektu Baltic Pipe, który zapewni Polsce dostęp do dostaw gazu ziemnego z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło  się 19 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1105 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 20 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1105 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


3.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31103151
Druki senackie: 11021102 A1102 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1102uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.

druki sejmowe nr 3110, 3151

druki senackie nr 1102, 1102 A, 1102 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dotyczy wypowiedzenia Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych. W związku z przystąpieniem Polski m.in. do Rady Europy i Unii Europejskiej i przyjęciu przepisów realizujących acquis communauteire, przepisy zostały zastąpione przez przepisy innych traktatów lub przepisy prawa unijnego. Wypowiadana umowa nie jest już praktycznie stosowana.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1102 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3201do druku 320132443244 A
Druki senackie: 11071107 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1107uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

druki sejmowe nr 3201, do druku 3201, 3244, 3244-A

druki senackie nr 1107, 1107 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa dotyczy dostosowania prawa krajowego do dyrektywy 2014/40/UE i wprowadzenia przepisów określających konieczność umieszczania na opakowaniach wyrobów tytoniowych niepowtarzalnego identyfikatora umożliwiającego śledzenie paczek wyrobów tytoniowych oraz określenie szczegółowych warunków dotyczących norm technicznych zabezpieczenia, pozwalających na weryfikację legalnego źródła ich pochodzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 13 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1107 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 302831293129 A
Druki senackie: 10951095 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1095uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 3028, 3129, 3129-A

druki senackie nr 1095, 1095 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza przepisy dotyczące zapewnienia prawa sprawcy do udziału w posiedzeniu dotyczącym zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego jakim jest jego dalszy pobyt w zakładzie psychiatrycznym. Ustawa przewiduje także zmianę właściwości miejscowej sądu orzekającego o dalszym pobycie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym na sąd, w którego okręgu przebywa sprawca. Ponadto ustawa wprowadza możliwość, w wyjątkowych przypadkach, wypłacania biegłemu kwoty pieniężnej przed sporządzeniem przez niego opinii.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 7 marca 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1095 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 21 marca 2019 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 3108do druku 31083127
Druki senackie: 10921092 A1092 B1092 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1092uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 3108, do druku 3108, 3127

druk senacki nr 1092, 1092 A, 1092 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Inwestycji i Rozwoju.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku TK i wprowadza zasadę, iż każdemu poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy przysługuje żądanie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Ponadto ustawa wprowadza 20-letni termin na złożenie wniosku o zwrot takiej nieruchomości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77.  posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 1092 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 1092 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31953209
Druki senackie: 11091109 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1109uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo budowlane.

druki sejmowe nr 3195, 3209

druki senackie nr 1109, 1109 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza rozwiązanie polegające na przeniesieniu przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczących ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych do ustawy – Prawo budowlane. Oczekiwanym efektem regulacji będzie uregulowanie ograniczenia konstytucyjnych wolności i praw – w tym przypadku wolności pracy – z zachowaniem wymogów Konstytucji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77.  posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1109 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Hamerski.


8.

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1456do druku 145627652765 A
Druki senackie: 11151115 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1115uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustanowieniu Święta Chrztu Polski.

druki sejmowe nr 1456, do druku 1456, 2765, 2765-A

druki senackie nr 1115, 1115 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ustanawia nowe święto państwowe – Święto Chrztu Polski – przypadające na dzień 14 kwietnia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77.  posiedzeniu w dniu 22 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1115 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Maria Jackowski.


9.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Senat w dniu 21 marca 2019 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 10981098 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1098uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

druki sejmowe nr 3050, do druku nr 3050, 3197

druki senackie nr 1098, 1098 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa dostosowuje polski porządek prawny do unijnego rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO). Nowelizacja usuwa przepisy, które są sprzecznie z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77.  posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 24 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 7 marca 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1098 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.


10.

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Senat w dniu 21 marca 2019 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 3119do druku 311932163216 A
Druki senackie: 10971097 A1097 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1097uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

druki sejmowe nr 3119 , do druku nr 3119, 3216, 3216-A

druki senackie nr 1097, 1097 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji.
 

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. Dyrektywa ta prowadzi do zwiększenia dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego w oparciu o wspólne wymogi dostępności.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lutego 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 lutego 2019 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 19 marca 2019 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 1097 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wiesław Dobkowski.