Narzędzia:

55. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 Zapis video  część 1.

Zapis video  cześć  2.

Zapis video  część 3.


1.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2201
Druki senackie: 712712 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 712uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej.

druk sejmowy nr 2201

druki senackie nr 712, 712 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Prezes Rady Ministrów.
 

Ustawa przyznaje Prezesowi Rady Ministrów koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad jej realizacją. Ponadto ustawa określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  25 lutego 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia  2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2018 r.

Komisja nie poparła żadnego z przedstawionych wniosków (druk nr 712 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 22072210
Druki senackie: 713713 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 713uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń.

druki sejmowe nr 2207, 2210

druki senackie nr 713, 713 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa przesuwa termin wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń, która implementowała dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r w sprawie dystrybucji ubezpieczeń z dnia 23 lutego 2018 r. na dzień 1 października 2018 r.

 

Sejm uchwalił ustawę na 57.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  25 lutego 2018 r.

 

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia  2018 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 713 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Romańczuk


3.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 21832194do druku 21942206
Druki senackie: 723723 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 723uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

druki sejmowe nr 2183, 2194, do druku nr 2194, 2206

druki senackie nr 723, 723 A
 

Były to poselskie projekty ustawy.
 

Ustawa wydłuża do dnia 31 grudnia 2019 r. okres, w którym na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

 

 

Sejm uchwalił ustawę na 57.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  25 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia  2018 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 30 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 723 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 

 


 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2067do druku 20672203
Druki senackie: 714714 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 714uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2067, do druku nr 2067, 2203

druki senackie nr 714, 714 A
 

Były to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek. Wprowadza szereg rozwiązań prawnych i technicznych dotyczących systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Sądowego. Likwiduje także instytucję kuratora rejestrowego.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r. z wyjątkami.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57.  posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  25 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia  2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyła się 30 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 714 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.


  


5.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Druki senackie: 711711 S711 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 711uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

druki senackie nr 711, 711 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Marszałka Senatu.

Do reprezentowania wnioskodawcy został upoważniony senator Krzysztof Słoń.
 

Projekt eliminuje normy Regulaminu dotyczące głosowania tajnego m. in. w sprawach personalnych, wyboru marszałka senatu i wicemarszałków senatu. Ponadto doprecyzowuje procedurę rozstrzygania o tajności obrad.

 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2018 r.
 

Komisja wnosi o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek (druk nr 711 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Krzysztof Słoń


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Senat w dniu 1 lutego 2018 r. przyjął ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 771do druku 771do druku 771806993993 A
Druki senackie: 722722 A722 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 722uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

druki sejmowe nr 771, do druku nr 771, 806, 993, 993-A

druki senackie 722, 722 A
 

Były to poselski i rządowy projekty ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa poszerza zakres badań i funkcji śledczych Instytutu o zbrodnie ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z Trzecią Rzeszą Niemiecką. Ponadto  wprowadza m.in. karno- i cywilnoprawne rozwiązania pozwalające na przeciwdziałanie fałszowaniu polskiej historii, w tym penalizuje przypisywanie Narodowi Polskiemu zbrodni nazistowskich. Określa także zasady udzielania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu  29 stycznia 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lutego 2018 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 29 stycznia 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności

─  Komisji Kultury i Środków Przekazu

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Jarosław Obremski

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (7) do ustawy (druk nr 722 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Jerzy Fedorowicz