Narzędzia:

22. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


11.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 720do 720do 720do 720do 720814
Druki senackie: 234234 A234 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 234uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 720, do druku nr 720, 814

druki senackie nr 234, 234 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest skrócenie czasu oczekiwania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i ograniczenie obowiązków obciążających pracodawców. W ustawie przewidziano skrócenie - z 14 do 3 dni - terminu na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz zaproponowano zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Obydwie inspekcje niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 234 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


12.

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 850do 850do 850do 850877877 A
Druki senackie: 252252 A252 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 252uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

druki sejmowe nr 850, do druku 850, 877, 877-A

druki senackie nr 252, 252 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przedłuża do 31 grudnia 2020 r. okres przejściowy określający kryteria wymagane dla składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego oraz wprowadza zmiany w zakresie uzyskiwania potwierdzenia spełnienia wymagań przez szpitalne oddziały ratunkowe. Ustawa ma wejść w życie 31 grudnia 2012 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 252 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


13.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 724do 724830830 A
Druki senackie: 246246 A246 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 246uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 724, do druku nr 724, 830, 830-A

druki senackie nr 246, 246 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Celem ustawy jest racjonalizacja zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego i wprowadzenie nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego. Przyznanie takiego zasiłku będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego oraz od przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. Ponadto osoby sprawujące opiekę nad osobą niepełnosprawną nie będą miały prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, gdy m.in. będą miały ustalone prawo do: emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lubświadczenia przedemerytalnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 26.  posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 246 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


14.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 721788
Druki senackie: 236236 A236 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 236uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 721, 788

druki senackie nr 236, 236 A, 236 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Zdrowia.
 

Umowa ramowa określająca zasady współpracy transgranicznej rozszerza dotychczasowe zadania realizowane w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego przez polskie zespoły ratunkowe do udzielania pomocy medycznej każdej osobie w stanie nagłym, która stale lub czasowo przebywa na obszarze przygranicznym.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 236 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Chybicka.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się
27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 236 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.


15.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 741785
Druki senackie: 237237 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 237uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ułan Bator.
druki sejmowe nr 741, 785

druki senackie nr 237, 237 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Zawarcie umowy międzynarodowej związane jest z koniecznością uregulowania statusu prawnego Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji i jego personelu. Do tej pory kwestie te uregulowane były jedynie w odpowiednim zarządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych oraz w uchwale Rady Ministrów, które to rozwiązanie nie spełniało wymogu właściwego umocowania (w akcie prawa powszechnie obowiązującego).
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 237 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.


16.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Druki senackie: 210210 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 210uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.

druki senackie nr 210, 210 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Celem projektu ustawy jest wprowadzenie możliwości wliczania okresu urlopu macierzyńskiego do okresu umożliwiającego nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw „trzynastki” przez pracowników jednostek sfery budżetowej, w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy.
 

Marszałek Senatu w dniu 15 października 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

PosiedzenieKomisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy  bez poprawek (druk nr 210 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


17.

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Druki senackie: 188188 S188 X
Uchwała: 188uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

druki senackie nr 188, 188 S, 188 X
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Bohdan Paszkowski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do określenia w upoważnieniu ustawowym wytycznych dotyczących wysokości opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. W projekcie zaproponowano, aby opłata ta nie mogła być wyższa niż 350 zł i aby zapewniała pokrycie całkowitych kosztów pobytu jednej osoby w izbie, wyliczonych na podstawie aktualnych kosztów działalności placówki. Na podstawie tych wytycznych konkretną wysokość opłaty będą ustalały samorządy.
 

Senat na 20. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2012 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisje poprały wnioski zawarte w pkt 1, 8, 9 zestawienia wniosków(druk nr 188 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


18.

Zmiany w składzie komisji senackiej

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackiej.
Druki senackie: 257
Uchwała: 257uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackiej.

druk senacki nr 257
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2012 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


z2
Poprzednia strona