Narzędzia:

22. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 835do 835878878 A
Druki senackie: 250250 A250 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 250uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 835, do druku nr 835, 878, 878-A

druki senackie nr 250, 250 A, 250 B
 

Był to pilny, rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa ma na celu przesunięcie terminu wejścia w życie dwóch ustaw: ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o ewidencji ludności – na 1 stycznia 2015 r. W ustawie przewiduje się rezygnację z wdrożenia dowodu elektronicznego ze względu na prace Komisji Europejskiej nad utworzeniem - do końca 2015 r. - jednolitego rynku cyfrowego. Ponadto nowe przepisy mają na celu zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2016 r. oraz likwidację niektórych uciążliwych przepisów towarzyszących zameldowaniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 250 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 250 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


2.

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce

Senat w dniu 29 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 16 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 833do 833862do 862862 Ado 862 A
Druki senackie: 243243 A243 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 243.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

druki sejmowe nr 833, 862, do druku nr 862, 862-A, do druku nr 862-A

druki senackie nr 243, 243 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami. Proponowane rozwiązania wprowadzają m.in. ułatwienia w metodzie kasowej rozliczenia VAT dla małych podatników. W ustawie zawarto również przepisy dotyczące ograniczenia obowiązków informacyjnych, które muszą wypełniać przedsiębiorcy korzystający ze środowiska. Zaproponowano również rozszerzenie obowiązku publikowania przez odpowiednie organy wydawanych interpretacji o najistotniejsze obszary z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców, tj. o publikowanie interpretacji wydawanych w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przez ZUS, NFZ oraz KRUS.
 

Sejm uchwalił ustawę na 26. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 243 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


3.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Senat w dniu 29 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 809do 809do 809841do 841841 A
Druki senackie: 230230 A230 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 230uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

druki sejmowe nr 809, do druku nr 809, 841, do druku nr 841, 841-A

druki senackie nr 230, 230 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Rozwiązania zaproponowane w tzw. ustawie okołobudżetowej dotyczą przede wszystkim „zamrożenia” na poziomie 2012 r. wynagrodzeń w jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych oraz podwyższenia stawek akcyzy na wyroby tytoniowe (o 5% wzrośnie akcyza na papierosy, cygara i cygaretki, a w niektórych przypadkach podatkiem akcyzowym zostanie objęty susz tytoniowy niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym). Do końca 2013 r. obowiązywać będą również ograniczenia związane z odliczaniem VAT przy zakupie samochodów z tzw. kratką.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 230 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk nr 230 A).

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Martynowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 805do 805do 805863do 863863 A
Druki senackie: 247247 A247 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 247uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 805, do druku 805, 863, 863-A

druki senackie nr 247, 247 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa wprowadza nową zasadę odprowadzania podatku VAT. W myśl zaproponowanych przepisów obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi. Pozostałe propozycje zmian to m.in.:

- podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego,

- opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 27.  posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 listopada  2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 26 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (9 ) (druk nr 247 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Druki sejmowe: 802do 802851850do 850do 850877877 A
Druki senackie: 244244 A244 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 244uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 802, do druku 802, 851

druki senackie nr 244, 244 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

Zmiany zaproponowane w nowelizacji wynikają z konieczności dostosowania polskich regulacji do decyzji Komisji Europejskiej z 2009 r. o uznaniu systemu podatku tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce za zgodny z wewnętrznym rynkiem UE. W ustawie zaproponowano przepisy, które zmieniają niektóre zasady korzystania z podatku tonażowego odprowadzanego od dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych (armatorów), eksploatujących morskie statki handlowe w żegludze międzynarodowej. System ten powinien zachęcić przedsiębiorców do rejestracji statków pod polską banderą i doprowadzić do zwiększenia zatrudniania polskich marynarzy. Nowe regulacje mają obowiązywać od początku 2013 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 26.  posiedzeniu w dniu 16 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 21 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 28 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 244 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


6.

Ustawa o nasiennictwie

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 176 cz.1176 cz.2do 176do 176do 176do 176 822822 Ado 822 A
Druki senackie: 231231 A231 B231 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 231uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o nasiennictwie.

druki sejmowe nr 176, do druku nr 176, 822, do druku nr 822, 822-A, do druku nr 822-A

druki senackie nr 231, 231 A, 231 B
 

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa ma zastąpić ustawę z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie. Konieczność jej uchwalenia jest konsekwencją odmowy podpisania przez Prezydenta ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o nasiennictwie, której projekt przygotował rząd. Prezydencki projekt ustawy różnił się od projektu rządowego tym, że utrzymywał w mocy przepisy dotyczące zakazu rejestracji odmian genetycznie zmodyfikowanych oraz zakazu obrotu materiałem siewnym tych odmian.W czasie prac w Sejmie wprowadzono jednak do niego poprawki polegające m.in. na skreśleniu przepisu utrzymującego w mocy w/w zakaz oraz na zmianie przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia zakazującego stosowania materiału siewnego określonych odmian. W uchwalonej przez Sejm ustawie nie ma więc zakazu rejestracji odmian GMO oraz zakazu obrotu nimi, a jedynie możliwość wprowadzenia go w rozporządzeniu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 231 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.

Ponadto mniejszość Komisji wnosi:

·         o odrzucenie ustawy (druk nr 231 A) – sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Henryk Górski,

·         o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 231 A) – sprawozdawcami mniejszości komisji będą: senator Jan Maria Jackowski oraz senator Grzegorz Wojciechowski.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 22 listopada 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 231 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.


7.

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 382do 382790
Druki senackie: 233233 A233 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 233uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność.

druki sejmowe nr 382, do druku nr 382, 790

druki senackie nr 233, 233A, 233 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa przewiduje umorzenie niezapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Umorzenie ma następować na wniosek osoby podlegającej w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. obowiązkowo tym ubezpieczeniom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 16 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 233 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 233 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 779do 779do 779831
Druki senackie: 229229 A229 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 229uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

druki sejmowe nr 779, do druku nr 779, 831

druki senackie nr 229, 229 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
 

Nowelizacja ustawy zakłada przedłużenie o pięć lat, tj. do końca 2017 r. okresu obowiązywania preferencyjnych warunków spłaty zadłużenia mieszkań, wobec których stosowana jest pomoc państwa w spłacie długoterminowych kredytów mieszkaniowych, zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do końca maja 1992 r. Zgodnie z nowymi przepisami kredytobiorca do końca 2017 r. będzie mógł spłacić całkowicie kredyt wraz z częścią skapitalizowanych i przejściowo wykupionych odsetek i złożyć wniosek o umorzenie pozostałej kwoty zadłużenia, a tym samym całkowicie rozliczyć się ze zobowiązania kredytowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 229 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 496do 496do 496do 496789789 A
Druki senackie: 232232 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 232uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

druki sejmowe nr 496, do druku nr 496, 789, 789-A

druki senackie nr 232, 232 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Nowelizacja ustawy umożliwi stosowanie przepisów rozdziału 6 działu III ustawy o gospodarce nieruchomościami – przewidujących możliwość żądania zwrotu przez poprzedniego właściciela wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu – również w sytuacji, gdy wywłaszczenie nastąpiło na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. Przepis ten pozwalał na wywłaszczenie nieruchomości już uprzednio zajętych i wykorzystywanych w jakimś celu, bez uprzedniego przeniesienia własności owej nieruchomości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 232 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz


10.

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody

Senat w dniu 30 listopada 2012 r. przyjął ustawę z dnia 9 listopada 2012 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 341do 341777
Druki senackie: 235235 A235 B235 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 235uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody.

druki sejmowe nr 341, do druku nr 341, 777

druki senackie nr 235, 235 A, 235 B
 

Był to komisyjny projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu uściślenie grupy podmiotów uprawnionych do otrzymywania dofinansowania z wpływów z opłat pobieranych za wstęp do parków narodowych. Dofinansowanie to będzie przysługiwało podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa górskiego na obszarze określonego parku, które spełniają wymogi określone w ustawie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 9 listopada 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 12 listopada 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 grudnia 2012 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 listopada 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) doustawy (druk nr 235 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 22 listopada 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 235 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Hodorowicz.