Narzędzia:

66. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.3


11.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw

Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
Druki senackie: 704704 S704 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 704.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

druki senackie nr 704, 704 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Michał Seweryński.
 

Celem projektu jest poszerzenie zakresu podmiotowegoustawy, usunięcie lub zmiana przepisów niejasnych, sprzecznych z wiążącym Polskę prawem międzynarodowym, dodanie unormowań, które podwyższą maksymalną kwotę kompensaty, umożliwią domaganie się zaliczki na poczet koniecznych wydatków bieżących, wydłużą termin do składania wniosku o wypłatę kompensaty, wprowadzą prawo występowania o wypłatę kompensaty osobie, pod której pieczą pozostaje ofiara przestępstwa oraz poprzez zmianę właściwości miejscowej organu orzekającego i organu pomocniczego uproszczą dochodzenie kompensat osobom poszkodowanym przestępstwem.
 

Marszałek Senatu w dniu 5 sierpnia 2014 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się  listopada 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 704 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


12.

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata

Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. podjął uchwałę w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata
Druki senackie: 770770 S
Uchwała: 770.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę urodzin Stanisława Dygata.

druki senackie nr 770, 770 S

 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Kultury i Środków Przekazu.

 

Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Ryszard Bonisławski.
 

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2014 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 listopada 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie projektu bez poprawek (druk nr 770 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


13.

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 28332869
Druki senackie: 781781 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 781.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r.

druki sejmowe nr 2833, 2869

druki senackie nr 781,781 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych.
 

Układ ma na celu promowanie stopniowego zbliżania się stron w oparciu o wspólne wartości, zapewnianie pogłębionego dialogu politycznego, zachowanie i wzmacnianie pokoju i stabilizacji zarówno na poziomie regionalnym, jak i międzynarodowym. Stowarzyszenie stworzy także warunki sprzyjające pogłębionym stosunkom gospodarczym i handlowym, prowadzącym do stopniowego dostępu Ukrainy do części rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Dzięki układowi pogłębiona zostanie również współpraca w dziedzinie sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa w celu wzmocnienia praworządności oraz poszanowania praw człowieka.

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiejw tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 781 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Klich.

 


14.

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 grudnia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2856do 2856do 28562911do 2911
Druki senackie: 778778 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 778.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2856, do druku nr 2856, 2911, do druku nr 2911

druki senackie nr 778, 778 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Ustawa ma na celu m.in.:

·           określenie przesłanek złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia;

·           wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na wniosek przedsiębiorcy;

·           wprowadzenia do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami przedstawiciela Ministra Finansów w miejsce przedstawiciela wojewody;

·           uporządkowanie zasad kontroli przedsiębiorców.
 

 

Sejm uchwalił ustawę na 80. posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 listopada 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 grudnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 listopada 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji w tej sprawie odbyło się 2 grudnia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 778 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


z2
Poprzednia strona