Narzędzia:

51. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia

 


1.

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą

Senat w dniu 20 marca 2014 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 1499do 1499do 1499do 1499do 14992119do 21182118 A
Druki senackie: 567567 A567 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 567.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą.

druki sejmowe nr 1499, do druku nr 1499, 2118, do druku nr 2118, 2118-A

druki senackie nr 567, 567 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

W ustawie systemowo uregulowano kwestie dotyczące świadczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci, wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby. Chodzi o świadczenia odszkodowawcze przysługujące funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz członkom rodzin zmarłych funkcjonariuszy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 13 marca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk  nr 567 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Meres


 


2.

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej

Senat w dniu 20 marca 2014 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1990do 19902121
Druki senackie: 568568 A568 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 568.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o europejskiej inicjatywie obywatelskiej.

druki sejmowe nr 1990, do druku nr 1990 i 2121

druki senackie nr 568, 568 A, 568 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa dostosowuje prawo polskie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, która uprawnia milion obywateli Unii Europejskiej do zgłoszenia do Komisji Europejskiej wniosku legislacyjnego. Ustawa wskazuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu właściwego do wydania certyfikatu potwierdzającego prawidłowość działania systemu informatycznego służącego zbieraniu poparcia dla inicjatywy oraz organu odpowiedzialnego za weryfikację danych zebranych deklaracji poparcia. W ustawie zawarto również przepis karny zapewniający ochronę wykonywania europejskiej inicjatywy obywatelskiej oraz określający sankcje za składanie nieprawdziwych oświadczeń przez organizatorów, bezprawne wykorzystywanie danych obywateli UE i niszczenie deklaracji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 568 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  w tej sprawie odbyło się 13 marca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk  nr 568 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 marca 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 20162146
Druki senackie: 573573 A573 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 573.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2016, 2146

druki senackie nr 573, 573 A, 573 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wdraża regulacje europejskie, które mają za zadanie szczególnie chronić dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Ustawa m.in.:

  • podwyższa granicę wieku z 15 do 18 lat, co oznacza, że czyny polegające na utrwalaniu, sprowadzaniu, przechowywaniu lub posiadaniu treści pornograficznych z udziałem małoletniego będą karane w przypadku wszystkich małoletnich, w tym osób od 15 do 18 roku życia,
  • wprowadza penalizację kontaktów seksualnych z osobami poniżej 18 roku życia, jeżeli wiążą się one z przekazaniem (lub obietnicą) korzyści majątkowej, osobistej lub nadużyciem zaufania - nie będzie miało znaczenia, z czyjej inicjatywy doszło do takich kontaktów,
  • wprowadza karanie uczestników tzw. przedstawień pornograficznych z udziałem małoletnich, które polegają m.in. na doprowadzaniu dzieci do udziału w czynnościach seksualnych,
  • wydłuża okres przedawnienia karalności za przestępstw o charakterze seksualnym w przypadku, gdy ofiarą takiego przestępstwa był małoletni – przedawnienie karalności nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż 10 lat od ukończenia 18 roku życia przez nieletniego.
     

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 6 marca 2014 r.

Komisja wnosi owprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 573 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.

.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2014 r.

Komisja wnosi owprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 573 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Senat w dniu 20 marca 2014 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy
Druki sejmowe: 1496do 14962112do 2112
Druki senackie: 572572 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 572.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

druki sejmowe nr 1496, do druku nr 1496, 2112, do druku 2112

druki senackie nr 572, 572 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa wprowadza rejestrację za pomocą elektronicznego zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku (protokół elektroniczny) postępowań sądowych w sprawach o wykroczenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk  nr 572 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 20 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1899do 1899do 18992128do 2128
Druki senackie: 569569 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 569.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 1899, do druku nr 1899, 2128, do druku 2128

druki senackie nr 569, 569 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa ma na celu usunięcie przepisu, który uzależnia zwrot opłaty od skargi w postępowaniu wszczętym z urzędu od stwierdzenia przez sąd uwzględniający skargę oczywistego naruszenia prawa (kwalifikowanego naruszenia prawa).
 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 lutego 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 569 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 20 marca 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 2051do 2051do 20512193
Druki senackie: 583583 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 583.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

druki sejmowe nr 2051, do druku 2051, 2193

druki senackie nr 583, 583 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.
 

Przedstawione w nowelizacji zmiany – związane z koniecznością wdrożenia do krajowego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. – dotyczą osiągnięcia w 2020 r. dziesięcioprocentowego udziału energii odnawialnej w transporcie. Zgodnie z postanowieniami Krajowego Planu Działań cel ten ma zostać osiągnięty poprzez stosowanie biokomponentów i biopaliw ciekłych używanych w transporcie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 14 marca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17marca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 kwietnia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 marca 2014 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 marca 2014 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 583 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


7.

Ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

Senat w dniu 20 marca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 20282104
Druki senackie: 574574 A574 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 574.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r.

druki sejmowe nr 2028 i 2104

druki senackie nr 574, 574 A, 574 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Ustawa ma na celu ratyfikowanie poprawek do Statutu które rozszerzają definicję zbrodni wojennych popełnionych podczas konfliktów niemających charakteru międzynarodowego oraz w których przyjęto definicję zbrodni agresji i określono warunki jej obowiązywania.

 

Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 21 lutego 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 marca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 stycznia 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 4 marca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 574 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Włodzimierz Cimoszewicz.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 marca 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 574 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Wach.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Senat odrzucił projekt i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie
Druki senackie: 534534 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

druki senackie nr 534, 534 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Środowiska.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Michał Wojtczak.
 

Przedstawiona nowelizacja ma na celu doprecyzowanie obecnie funkcjonującej definicji przyłącza kanalizacyjnego. Obecna definicja powoduje liczne wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Konieczność zmian związana jest także z dotychczasową niejednolitą praktyką orzeczniczą sądów jak również decyzji organów administracyjnych w zakresie jej stosowania.
 

Marszałek Senatu w dniu 31 grudnia 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 lutego 2014 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy  (druk  nr 534 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Wojtczak.


9.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 19 marca 2014 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 542
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 542
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 21 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 stycznia 2014 r. skierował Informację do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 18 marca 2014 r. (wtorek) o godz. 16.30 w sali F-1.

 


10.

Informacja Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego o przyczynach opóźnień w realizacji wdrażania programów z zakresu energii odnawialnej, a w szczególności przyczyn istniejących opóźnień w wydawaniu niezbędnych aktów prawnych, które będą regulować ten rynek

Senat w dniu 19 marca 2014 r. zapoznał się z Informacją