Narzędzia:

5. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
Druki senackie: 2929 S
Uchwała: do druku nr 29
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

druki senackie nr 29, 29 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.

Marszałek Senatu w dniu 29 grudnia 2011 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─ Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 10 stycznia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 29 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.
Druki senackie: 3030 S
Uchwała: do druku nr 30
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy śmierci Błogosławionego Księdza Bronisława Markiewicza.

druki senackie nr 30, 30 S

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.

Marszałek Senatu w dniu 11 stycznia 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 stycznia 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 30 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


3.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 102do druku 102113113- A
Druki senackie: 5050 A50 B50 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia Materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 50
więcej informacji o punkcie

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 102, do druku 102,  113, 113-A
druki senackie nr 50, 50 A, 50 B

Jest to pilny rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji Narodowej.

Projekt przedłuża o 2 lata okres, w którym o podjęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko sześcioletnie będą decydować rodzice. Oznacza to, że dzieci urodzone w latach 2006 i 2007 mogą, ale nie muszą rozpoczynać edukacji szkolnej. Będzie to zależeć od indywidualnych decyzji rodziców.

Sejm uchwalił ustawę na 6. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 lutego 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2012 r.
Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 50 A).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Misiołek.


Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2012 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 50 B).
Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.

 

 


4.

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 73umowaprotokół126
Druki senackie: 3535 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: do druku nr 35
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010r.

druki sejmowe nr 73, 126

druki senackie nr 35, 35 A

Jest to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Spraw Zagranicznych i Minister Gospodarki.

Umowa przewiduje stopniową i wzajemną liberalizację handlu towarami i świadczenia usług, jak również liberalizację zasad dotyczących kwestii związanych z handlem.

Sejm uchwalił ustawę na 5.  posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 lutego 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2012 r. skierował ustawę do:

─ Komisji Gospodarki Narodowej,

─ Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 19 stycznia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek(druk  nr 35 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Rocki.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 156164do druku nr 164164-Ado druku nr 164-A
Druki senackie: 5252 A52 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 52
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 156, 164, do druku nr 164, 164-A, do druku nr 164-A

druki senackie nr 52, 52 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa wprowadza nowy instrument w ramach tzw. wsparcia specjalnego (płatności do tytoniu) oraz wykonuje upoważnienie zawarte w przepisach UE w zakresie możliwości wprowadzenia oddzielnej płatności do owoców miękkich oraz zastosowania mechanizmu modulacji tzn. przeniesienia części środków wspólnotowych przewidzianych na płatności bezpośrednie na fundusz rozwoju obszarów wiejskich.

Sejm uchwalił ustawę na 7. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 stycznia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lutego 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 stycznia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie  Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 1 lutego 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 52 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ireneusz Niewiarowski.


6.

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Senat w dniu 1 lutego 2012 r. wyraził zgodę na powołanie pani Magdaleny Gaj na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Druki sejmowe: 124153
Druki senackie: 51
Uchwała: do druku nr 51
więcej informacji o punkcie

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
druki sejmowe nr 124, 153
druk senacki nr 51

Do przedstawienia Sejmowi kandydatury został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.

Sejm podjął uchwałę na 6.  posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r. i powołał panią Magdalenę Gaj na Prezesa UKE.

Uchwała Sejmu w tej sprawie została przekazana do Senatu w dniu 27 stycznia 2012 r.


 

 


7.

Trzecie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa.

Senat w dniu 2 lutego 2012 r. podjął uchwałę ogłaszającą maj 2012 r. Miesiącem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Druki senackie: 1212 S12 X
Uchwała: do druku nr 12
więcej informacji o punkcie

Trzecie czytanie projektu uchwały ogłaszającej rok 2012 Rokiem Radia Wolna Europa.

druki senackie nr 12, 12 S, 12 X

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Świeykowski.

Senat na 3. posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2011 r. po przeprowadzonym drugim czytaniu skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Komisja na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2012 r. poparła wnioski zawarte w pkt 1 i 2 zawarte w zestawieniu wniosków i wnosi o ich przyjęcie wraz z projektem uchwały ogłaszającej maj 2012 Miesiącem Radia Wolna Europa (druk nr 12 X).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


8.

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2012.

Senat w dniu 2 lutego 2012 r. zapoznał się z Programem prac Komisji Europejskiej na rok 2012.
Druki senackie: 46
więcej informacji o punkcie

Program prac Komisji Europejskiej na rok 2012. 

COM (2011) 777

druk senacki 46

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2012 r.
Komisja zapoznała się z Programem.


9.

Pakiet Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020.

Senat w dniu 2 lutego 2012 r. zapoznał się z Pakietem Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014-2020.
więcej informacji o punkcie

Pakiet  Wieloletnich  Ram  Finansowych UE na lata 2014-2020.

COM (2011) 398, COM (2011) 510, COM (2011) 511, COM (2011) 739, COM (2011) 740

 

 


10.

Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca sytuacji w polskiej prokuraturze.

Senat w dniu 2 lutego 2012 r. zapoznał się z Informacją Prokuratora Generalnego dotyczącą sytuacji w polskiej prokuraturze.
więcej informacji o punkcie

Informacja Prokuratora Generalnego dotycząca sytuacji w polskiej prokuraturze.