Narzędzia:

Zgodnie z ustawą o petycjach petycję składa się pisemnie – w formie listu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

  • - oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, należy w niej wskazać oznaczenie (imię i nazwisko albo nazwę) każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
  • - wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję i adresu do korespondencji; w wypadku petycji zbiorowych, np.  grupy osób lub organizacji, należy wskazać miejsce zamieszkania albo siedzibę każdego z tych podmiotów;
  • - oznaczenie adresata petycji;
  • - wskazanie przedmiotu petycji;
  • - w wypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego petycja musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu; taką petycję można wnieść wyłącznie za zgodą podmiotu trzeciego, złożoną w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej; zgoda jest dołączana do petycji; podmiot, w którego interesie petycja jest składana, może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska albo nazwy.

 

Należy pamiętać o obowiązku podpisania petycji składanej w formie pisemnej przez wnoszącego petycję. Jeżeli petycji nie wnosi osoba fizyczna lub wnosi ją grupa podmiotów, wówczas petycja musi być podpisana przez osobę reprezentującą podmiot ją wnoszący. Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Powinna także zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję;

Składający petycję może wyrazić zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję swojego imienia i nazwiska/nazwy lub imienia i nazwiska/nazwy reprezentowanego podmiotu/podmiotów.

Obowiązek podania danych wynika z ustawy o petycjach. Dane mogą być przekazywane innym podmiotom na zasadach określonych w art. 6 ustawy o petycjach. 

1) w wypadku petycji składanej do Senatu administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych;

4) podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji  procesu rozpatrywania petycji;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości, na zasadach określonych w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (Dz. U. z 2018, poz. 870);

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

 

Opracowania i materiały:

  • Prawo petycji w ustawodawstwie polskim OE-85
  • Prawo petycji w wybranych krajach członkowskich UE i w Rosji OT-548