Narzędzia:

,,Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy:

1) w wypadku petycji składanej do Senatu administratorem danych osobowych podanych w petycji – zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – jest Kancelaria Senatu z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;

2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych:

a) korespondencyjnie: Inspektor ochrony danych osobowych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,

b) e-mail: iodo@senat.gov.pl;

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie Pani/Pana zgody, w celu realizacji procesu rozpatrywania petycji i w celach ewidencyjnych;

4) podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji  procesu rozpatrywania petycji;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym organom i instytucjom według właściwości, na zasadach określonych w art. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. petycjach (Dz. U. z 2018, poz. 870);

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.);

7) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący petycję ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania w Biurze Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.

9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.