Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-06-2017 na 43. posiedzeniu Senatu

Za: 4 Przeciw: 1 Wstrzymał się: 2 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
3 15:29:31 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 15:30:18 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

5 15:33:47 za Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

6 15:34:14 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 15:35:20 wstrzymał się Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE COM(2017)253

Wniosek o przyjęcie projektu

8 15:36:25 za Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 15:37:21 za Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek