Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-07-2017 na 46. posiedzeniu Senatu

Za: 7 Przeciw: 2 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 12:32:06 za Ustawa o ratyfikacji Umowy w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), podpisanej w Warszawie dnia 9 marca 2017 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

3 12:32:58 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

4 12:34:16 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o odrzucenie ustawy

5 12:34:48 za Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 12:35:34 za Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 12:36:36 przeciw Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Wniosek o odrzucenie ustawy

8 12:37:03 za Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 12:37:45 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

10 12:38:33 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 12:39:48 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczącej delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego COM(2017)278

Wniosek o przyjęcie projektu