Narzędzia:

Głosowania w dniu 17-05-2017 na 41. posiedzeniu Senatu

Za: 16 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 12:33:20 przeciw Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Wniosek o odrzucenie projektu

3 12:34:21 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Poprawka 1, 3

4 12:34:49 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Poprawka 2

5 12:35:01 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Poprawka 4

6 12:35:14 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Poprawka 5

7 12:35:30 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Poprawka 6, 7

8 12:35:48 za Ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

9 12:40:19 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o odrzucenie ustawy

10 12:40:48 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

11 12:41:49 za Ustawa o wypowiedzeniu Europejskiej konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów w czasie imprez sportowych, a w szczególności meczów piłki nożnej, sporządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

12 12:42:59 za Ustawa o ratyfikacji Konwencji Rady Europy w sprawie zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa, zabezpieczenia i obsługi podczas meczów piłki nożnej i innych imprez sportowych, sporządzonej w Strasburgu dnia 4 maja 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

13 12:43:59 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

14 12:44:55 za Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 12:46:00 za Ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

16 12:46:39 za Ustawa o zmianie ustawy – Prawo pocztowe

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 12:49:03 za Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

18 12:49:27 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

19 12:50:47 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Wniosek o przyjęcie projektu

20 12:52:09 za Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Wniosek o przyjęcie projektu