Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa ma na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez m.in. usprawnienie procesu aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie materiałów znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym – z urzędu (czyli bez konieczności składania wniosku), zmniejszenie zakresu informacji w ewidencji gruntów i budynków przez usunięcie z niej informacji mających swoje odzwierciedlenie w innych rejestrach państwowych oraz zmiany w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.