Narzędzia:
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian do K.p.k, zmierzających do uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym. Ustawa wprowadza m.in. zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego, która ma na celu rozciągnięcie stosowania szczególnych standardów odnoszących się do pokrzywdzonych małoletnich (tj. przesłuchanie w specjalnych pomieszczeniach z udziałem psychologa, wyznaczenie przedstawiciela ustawowego) na osoby, których wieku nie można ustalić.