Narzędzia:

20. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia  cz.1

zapis video 2 dnia posiedzenia  cz.2

zapis video 2 dnia posiedzenia  cz.3

zapis video 3 dnia posiedzenia

zapis video 1 dnia posiedzenia  cz.1, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.1, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.2, sala 217

zapis video 2 dnia posiedzenia cz.3, sala 217

zapi video 3 dnia posiedzenia , sala 217


1.

Ustawa budżetowa na rok 2021

Senat w dniu 12 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (109) do ustawy
Druki senackie: 294294 A294 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał pomocniczyOE-321
Uchwała: 294uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2021.
druki sejmowe nr 640, do druku nr 640, 785, 785-A
druki senackie nr 294, 294 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2020 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich o ustawie budżetowej na rok 2021 odbyło się 5 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie przyjęcia stanowiska komisji o ustawie budżetowej na rok 2021 odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (20) do ustawy(druk nr 294 A).
Mniejszość Komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 294 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.

.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (23) do ustawy
Druki sejmowe: 828do druku 828 do druku 828836836 A
Druki senackie: 303303 A303 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 303uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw .
druki sejmowe nr 828, 828-A, 836 i 836-A
druki senackie nr 303, 303 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiające pracodawcy ubieganie się o rekompensatę kosztów płacy niepełnosprawnego pracownika. Ponadto doprecyzowuje sposób obliczania przez pracodawcę proporcji liczby dni przestoju oraz spadku przychodu z działalności wytwórczej lub usługowej oraz wprowadza zmiany w katalogu dokumentów potwierdzających spadek przychodów z działalności wytwórczej lub usługowej. Ponadto ustawa wydłuża termin składania przez pracodawcę wniosku o rekompensatę kosztów płacy do 2 miesięcy, licząc od końca miesiąca, którego dotyczy wniosek.

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się  11 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy(druk nr 303 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


3.

Ustawa o rezerwach strategicznych

Senat w dniu13 stycznia 2021 r. odrzucił ustawę o rezerwach strategicznych
Druki sejmowe: 829839839 do druku
Druki senackie: 304304 A304 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 304uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rezerwach strategicznych.
druki sejmowe nr 829 i 839
druki senackie nr 304, 304 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister – Członek Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Celem ustawy jest przebudowa systemu rezerw strategicznych. Ustawa  reguluje  zagadnienia  z  zakresu  tworzenia, utrzymywania, udostępniania, wymiany, zamiany i likwidacji rezerw strategicznych oraz zasady ich finansowania, a także rozbudowuje zakres zadań realizowanych przez Agencję Rezerw Materiałowych, która na mocy przepisów ustawy zmieni nazwę na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (13) do ustawy (druk nr 304 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Piecha.


4.

Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 766766 do druku812812 A
Druki senackie: 297297 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 297uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości.
druki sejmowe nr 766, do druku 766, 812, 812-A
druk senacki nr 297, 297 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Celem ustawy jest ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w trybie przewidzianym w ustawie oraz wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań, w tym polityki mieszkaniowej.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r.  
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r.  
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło  się  4 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 297 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


5.

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 17 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 809835
Druki senackie: 302302 A302 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 302uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.
druki sejmowe nr 809, 835
druki senackie nr 302, 302 A, 302 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Celem ustawy jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym, przez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyjnoprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu inwestycyjnego w zakresie morskich farm wiatrowych.

Sejm uchwalił ustawę na 24. posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,
─  Komisji Środowiska,
─  Komisji Nadzwyczajna do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu w tej sprawie odbyło  się  4 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 302 A). 
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gawłowski.

Posiedzenie Komisji  Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska  w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 302 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

 


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 801819819 A
Druki senackie: 296296 A296 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 296uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
druki sejmowe nr 801, 819 i 819-A
druki senackie nr 296, 296 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony MinisterSprawiedliwości.

Ustawa ma na celu określenie maksymalnego limitu wydatków Służby Więziennej na lata 2022–2031 na ryczałt za dojazd do miejsca pełnienia służby przysługujący funkcjonariuszowi Służby Więziennej, który mieszka poza miejscowością pełnienia służby. Ponadto ustawa reguluje dostęp do opieki zdrowotnej w czasie pandemii dla osób pozbawionych wolności.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do: 
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycj

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 296 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 687687 do druku687 do druku796796 A
Druki senackie: 298298 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 298uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 687, do druku 687, 796. 796-A
druki senackie nr 298, 298 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa zawiera regulacje mające na celu umożliwienie wydawania zaświadczeń w postaci elektronicznej, opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, co znacząco usprawni procedury wydawania zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego, a także zaświadczeń wydawanych przez inne organy administracji publicznej.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy(druk nr 298 A).
Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 298 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.
Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Borusewicz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 732821
Druki senackie: 299299 A299 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 299uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
druki sejmowe nr 732, 821
druki senackie nr 299, 299 A, 299 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Celem ustawy jest wprowadzenie zmian do K.p.k, zmierzających do uściślenia i doprecyzowania obowiązujących przepisów odnoszących się do gwarancji procesowych przysługujących pokrzywdzonym. Ustawa wprowadza m.in. zasadę domniemania wieku pokrzywdzonego, która ma na celu rozciągnięcie stosowania szczególnych standardów odnoszących się do pokrzywdzonych małoletnich (tj. przesłuchanie w specjalnych pomieszczeniach z udziałem psychologa, wyznaczenie przedstawiciela ustawowego) na osoby, których wieku nie można ustalić.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 299 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 11 stycznia 2021 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 299 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


9.

Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 831838
Druki senackie: 301301 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 301uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach współpracy prawnej w sprawach karnych między Rzecząpospolitą Polską i terytorium, do którego stosuje się prawo karne należące do właściwości Ministra Sprawiedliwości Tajwanu.
druki sejmowe nr 831 i 838
druki senackie nr 301, 301 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dotyczy wykonania Porozumienia o współpracy prawnej w sprawach karnych zawartego w dniu 17 czerwca 2019 r. między Biurem Polskim w Tajpej a Biurem Przedstawicielskim Tajpej w Polsce w celu poprawy dotychczasowej współpracy.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 301 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.


10.

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Senat w dniu 13 stycznia 2021 r. wprowadził poprawki (1) do ustawy
Druki sejmowe: 822837
Druki senackie: 300300 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 300uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.
druki sejmowe nr 822 i 837
druki senackie nr 300, 300 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych, Minister Rodziny i Polityki Społecznej oraz Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dotyczy zmiany, wycofania i modyfikacji zastrzeżeń złożonych przez Polskę do Konwencji.

Sejm uchwalił ustawę na 23. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 17 grudnia 2020 r. 
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,
─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 5 stycznia 2021 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 300 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.