Narzędzia:
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego

Celem projektowanej ustawy jest doprowadzenie do uproszczenia procedur administracyjnych związanych z załatwianiem przez obywateli spraw z zakresu: nadania nr PESEL, obowiązku meldunkowego (zameldowania na pobyt stały lub czasowy), uzyskania dokumentu paszportowego, uzyskania dowodu osobistego, w odniesieniu do osób, które nie posiadają nadanego nr PESEL i urodziły się poza granicami kraju.