Narzędzia:

19. posiedzenie Senatu RP X kadencji

 

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia, sala 217, cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 1

zapis video 2 dnia posiedzenia, sala 217, cz. 2


1.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki senackie: 263263 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 263uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021.
druki sejmowe nr 641, do druku nr 641, 714, 714-A
druki senackie nr 263, 263 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa zawiera propozycje zmian niektórych ustaw w związku z prawidłową realizacją ustawy budżetowej na rok 2021. W ustawie zawarto przepisy dotyczące dofinansowywania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zmiany związane ze świadczeniami oraz wynagrodzeniami w sektorze finansów publicznych. Ponadto ustawa m. in. stwarza ramy prawne dla zabezpieczenia środków na wypłatę pieniężną z tytułu prawa do bezpłatnego węgla oraz podnosi limit środków na realizację przez gminy świadczeń wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.  
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 263 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Paweł Arndt.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 723do druku 723728728 A
Druki senackie: 264264 A264 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 264uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 723, do druku nr  723, 728, 728-A
druki senackie nr 264, 264 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Klimatu i Środowiska.

Ustawa stanowi element wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi. Wprowadza przepisy, które umożliwią obliczenie poziomu recyklingu i przygotowanie do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2020 za pomocą dopuszczalnej prawem wspólnotowym metody obliczania poziomów stosowanej w 2019 r. i latach wcześniejszych.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do:
- Komisji Środowiska,
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk nr 264 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Pęcherz.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 679do druku 679730730 A
Druki senackie: 265265 A265 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 265uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 679, do druku nr 679, 730, 730-A
druki senackie nr 265, 265 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Edukacji i Nauki.

Ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu usprawnienie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą m.in. wydłużenia terminu na powiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o popełnieniu czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, a także wskazanie okresu, w którym może być wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 265 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogdan Zdrojewski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy
Druki sejmowe: 734737737 A
Druki senackie: 267267 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 267uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 734,do druku nr 734, 737, 737-A
druki senackie nr 267, 267 A

Był to rządowy projekt ustawy. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister  Infrastruktury.

Celem ustawy jest przede wszystkim rozszerzenie katalogu zadań dofinansowywanych z Funduszu Dróg Samorządowych o zadania polegające na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich (tzw. „zadania obwodnicowe”) oraz budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, dróg powiatowych i dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa (tzw. „zadania miejskie”).

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 20 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 20 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 listopada 2020 r. skierował ustawę do:
- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,
- Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (5) do ustawy (druk nr 267 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Świlski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat dniu 16 grudnia 2020 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy
Druki sejmowe: 719do druku 719do druku 719767
Druki senackie: 282282 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 282uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.  .
druki sejmowe nr 719, do druku nr 719, 767
druki senackie nr 282, 282 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa ma na celu usunięcie z polskiego porządku prawnego przepisów niezgodnych z prawem unijnym, przede wszystkim w odniesieniu do przepisów o ograniczaniu ruchu określonych pojazdów. Ponadto ustawa wprowadza zmiany m.in. w kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie przesłanek wznowienia postępowania, tak aby orzeczenie TSUE mogło stanowić podstawę do jego wznowienia.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r.. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r. 
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (6) do ustawy (druk nr 282 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 761774
Druki senackie: 281281 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 281uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.
druki sejmowe nr 761, do druku nr 761, 774
druki senackie nr 281, 281 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury.

Ustawa wydłuża termin składania wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego do dnia 31 grudnia 2025 r.

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r.. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 281 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Halina Bieda.


7.

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r.

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 680721
Druki senackie: 290290 A290 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 290uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Porozumienia o wygaśnięciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzonego w Brukseli dnia 5 maja 2020 r. 
druk sejmowy nr 680, 721
druki senackie nr 290, 290 A, 290 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.

Porozumienie ma na celu dostosowanie stanu prawnego do orzeczenia TSUE w sprawie Achmea. Zgodnie z ww. wyrokiem na państwach członkowskich UE ciąży obowiązek usunięcia umów intra-EU BIT (łącznie z klauzulami przedłużonego obowiązywania umów) z obrotu prawnego w celu zapewnienia pewności prawa.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Infrastruktury,
─ Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 290 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 290 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc

 


8.

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.

Senat w dniu 16 grudnia 2020 przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 688726
Druki senackie: 291291 A291 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: 291uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Porozumienia Prowizorycznego w sprawach handlowych i nawigacyjnych między Polską a Bułgarją, podpisanego w Sofji dnia 29 kwietnia 1925 roku.
druk sejmowy nr 688, 726
druki senackie nr  291, 291 A, 291 B

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Infrastruktury.

Ustawa dotyczy wypowiedzenia Porozumienia, które nie jest stosowane w relacjach pomiędzy stronami oraz jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Niektóre artykuły Porozumienia regulujące kwestie związane z żeglugą handlową i rybołówstwem oraz dotyczące obowiązywania i wypowiedzenia porozumienia zachowały moc obowiązującą.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do:
─ Komisji Infrastruktury,
─ Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 291 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Danuta Jazłowiecka.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r.
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 291 B).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 10 grudnia 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 799820
Druki senackie: 293293 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 293uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 799, 820
druki senackie nr 293, 293 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa dotyczy wydłużenia do 31 grudnia 2023 r. obowiązywania przepisów specustawy funduszowej, mających na celu szczególne i nadzwyczajne rozwiązania, które niwelują negatywny wpływ COVID-19 na realizację unijnych programów operacyjnych.

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2020 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 11 grudnia 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 10 stycznia 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 11 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 grudnia 2020 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 293 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

 

 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 16 grudnia 2020 r. przyjął ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 718do druku 718759759 A
Druki senackie: 284284 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 284uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 718 i 759
druki senackei nr 284, 284 A

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ustawa ma na celu uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT. Wprowadza zmiany dotyczące m.in. fakturowania, ułatwień dla eksporterów oraz pakietu korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Dodatkowo przewiduje wprowadzenie rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług jak również zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym ( TAX FREE).

Sejm uchwalił ustawę na 21. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2020 r.
Do Senatu została przekazana w dniu 30 listopada 2020 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 grudnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 grudnia 2020 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2020 r. 
Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 284 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.