Narzędzia:

25. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217


1.

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 czerwca 2021 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki senackie: 418418 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 418uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.
druki sejmowe nr 1202, do druku 1202, 1208, 1208-A|
druki senackie nr 418, 418 A

Był to pilny rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Celem ustawy jest podwyższenie współczynników pracy określonych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionychw podmiotach leczniczych oraz przyspieszenie terminu osiągnięcia gwarantowanych ustawą najniższych poziomów wynagrodzeń zasadniczych z dnia 31 grudnia 2021 r. na dzień 1 lipca 2021 r.

Sejm uchwalił ustawę na 30. posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 r. 
Do Senatu została przekazana w dniu 31 maja 2021 r.
Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 czerwca 2021 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 maja 2021 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 9 czerwca 2021 r.
Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (3) do ustawy (druk nr 418 A).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.

 


2.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

W dyskusji zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym – projekt ustawy został odesłany do komisji
Druki senackie: 366366 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
druki senackie nr 366, 366 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.
Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Krzysztof Kwiatkowski.

Projektowana ustawa zakłada, że niespełnienie wymogu odległości zabudowań mieszkalnych od elektrowni wiatrowej nie może stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji WZ albo pozwolenia na budowę, o ile odległość ta jest równa lub większa od pięciokrotności wysokości tej elektrowni.

Marszałek Senatu w dniu 15 kwietnia 2021 r. skierował projekt ustawy do:
─  Komisji Ustawodawczej,
─  Komisji Infrastruktury,
─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 maja 2021 r.
Komisje wprowadziły poprawki do projektu ustawy (druk nr 366 S).
Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Kwiatkowski.


3.

Informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej

Senat w dniu 10 czerwca 2021 r. zapoznał się z Informacją
więcej informacji o punkcie

Informacja Prezesa Rady Ministrów o działaniach rządu RP w sprawie sytuacji na Białorusi, w tym represji wobec mniejszości polskiej.

Wniosek w sprawie przedstawienia stosownej informacji złożył – zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu – senator Marcin Bosacki.