Narzędzia:

8. posiedzenie Senatu RP X kadencji

Zapis video 8. posiedzenia Senatu część 1.

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 1., sala 182

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 1., sala 217

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2., sala 182

Zapis video 8. posiedzenia Senatu, część 2., sala 217

 


1.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Senat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 301301 A
Druki senackie: 9494 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 094uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

druki sejmowe nr 301, 301-A

druki senackie nr 94, 94 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Zakłada m.in. nadanie możliwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej wydawania decyzji nakładających obowiązek dystrybucji środków biobójczych, możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także umożliwienie wojewodom wydawania decyzji o skierowaniu lekarzy, dentystów i lekarzy odbywających staż do pracy przy zwalczaniu epidemii.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 28 marca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 marca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 30 marca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. (druk nr 94 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Beata Małecka-Libera.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

Senat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawki (81) do ustawy
Druki sejmowe: 299299 A
Druki senackie: 9696 A96 B96 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 096uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 299, 299-A

druki senackie nr 96, 96 A, 96 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie szczególnych rozwiązań umożliwiających udzielanie pomocy w utrzymaniu płynności finansowej przedsiębiorcom w związku z epidemią.
W ustawie proponuje się m.in. takie rozwiązania jak: zwolnienie mikroprzedsiębiorców i samozatrudnionych z płacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne przez okres 3 miesięcy oraz przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.(do 1 czerwca 2020 r.). Ponadto ustawa wprowadza zmiany w Kodeksie wyborczym rozszerzając katalog podmiotów uprawnionych do głosowania korespondencyjnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 28 marca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 marca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Ponadto w dniu 29 marca 2020 Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 marca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. (druk nr 96 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 marca 2020 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. (druk nr 96 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju

Senat 31 marca 2020 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 302do druku 302
Druki senackie: 9595 A95 B95 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 095uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

druk sejmowy nr 302

druki senackie nr 95, 95 A, 95 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju.
 

Na mocy ustawy Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR) będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za zwalczanie  sytuacji kryzysowych spowodowanych COVID-19 i pomoc przedsiębiorcom. PFR będzie działał w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów program rządowy  zwalczania skutków COVID-19. PFR ma być uprawniony m.in. do udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom i innym podmiotom.
 

Sejm uchwalił ustawę na 8. posiedzeniu w dniu 28 marca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 marca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 kwietnia 2020 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

Ponadto w dniu 29 marca 2020 Marszałek Senatu skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 marca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 95 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 30 marca 2020 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. (druk nr 95 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.