Narzędzia:

73. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video pierwszego dnia posiedzenia cz.1

zapis video pierwszego dnia posiedzenia cz.2

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.1

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.2

zapis video drugiego dnia posiedzenia cz.3


1.

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2770do druku 2770do druku 27703074
Druki senackie: 10761076 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateria porównawczy
Uchwała: 1076uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o grach hazardowych.

druki sejmowe nr 2770, do druku nr 2770, 3074

druki senackie nr 1076, 1076 A
 

Był to komisyjny projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.
 

Ustawa rozszerza katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej. Rozszerzenie katalogów celów ma doprowadzić do m.in.: zwiększenia dostępności taniej bazy noclegowej, rozpropagowania formy aktywnego wypoczynku w okolicach miejsca zamieszkania oraz poprawienia infrastruktury szlaków turystycznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 lutego 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1076 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janina Sagatowska.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy
Druki sejmowe: 3072do druku 30723126
Druki senackie: 10721072 A1072 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1072uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3072, do druku nr 3072, 3126

druki senackie nr 1072, 1072 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnej dyrektywy 2016/801 w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 lutego 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9)  (druk nr 1072 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


3.

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 31643173
Druki senackie: 10851085 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 1085uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowenii o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej
w Lublanie dnia 28 czerwca 1996 r.

druki sejmowe nr 3164, 3173

druki senackie nr 1085, 1085 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Przedsiębiorczości i Technologii.
 

Obowiązywanie Umowy jest kwestionowane przez Komisję Europejską z uwagi na niezgodność Umowy z prawem UE.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2019 r. 
 

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej odbyło się 12 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1085 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska
Druki senackie: 10691069 S1069 X
Uchwała: 1069uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

druki senackie nr 1069, 1069 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy został upoważniony senator Marek Pęk.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projektowana ustawa wydłuża termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 5 lat.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 stycznia 2019 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.

 

Posiedzenie Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczejw tej sprawie odbyło się 12 lutego 2019 r.  

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 1069 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


5.

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017

Senat w dniu 13 lutego 2019 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 759
więcej informacji o punkcie

Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2017.

druk senacki nr 759

 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 15 marca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 marca 2018 r. skierował Informację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 kwietnia 2018 r.
 

Komisja zapoznała się z informacją.


6.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej
Druki senackie: 10651065 S
Uchwała: 1065uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę utworzenia w Polsce instytucji kurateli sądowej.

druki senackie nr 1065, 1065 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały został upoważniony senator Ryszard Majer.
 

Marszałek Senatu w dniu 28 grudnia 2018 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 stycznia 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 1065 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.


7.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. zapoznał się z Informacją
Druki senackie: 1070
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec ─ grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 1070
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 11 stycznia 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej odbyło się 12 lutego 2019 r.  

Komisja zapoznała się z Informacją.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019)

Senat w dniu 14 lutego 2019 r. podjął uchwałę upamiętniającą mecenasa Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
Druki senackie: 10881088 S1088 X
Uchwała: 1088uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały upamiętniającej Jana Olszewskiego – Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej (1930–2019).

druk senacki nr 1088, 1088 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem uchwały został upoważniony senator Jan Żaryn.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 lutego 2019 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 1088 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn..