Narzędzia:

72. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video posiedzenia cz.1

zapis video posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki senackie: 10751075 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1075uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2877, do druku nr 2877, 3000, errata do druku nr 3000

druki senackie nr 1075, 1075 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa dostosowuje polskie prawo do przepisów unijnych, w szczególności do dyrektywy dotyczącej stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. Ponadto ustawa ma na celu m.in. usprawnienie rozwiązań związanych z funkcjonowaniem przepisów dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 76. posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 lutego 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1075  A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


2.

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3157
Druki senackie: 10831083 A1083 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1083uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym.

druki sejmowe nr 3157, 3172, 3172 A
druki senackie nr 1083, 1083 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa określa warunki i tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, którego celem jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci.
 

Sejm uchwalił ustawę na  77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia  2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia  2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  2 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji  Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się  31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1083 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  Antoni Szymański.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3163
Druki senackie: 10871087 A1087 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1087uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy.

druki sejmowe nr 3163, do druku nr 3163, 3174
druki senackie nr 1087, 1087 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu dostosowanie przepisów prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzania wyborów parlamentarnych, prezydenckich i do Parlamentu Europejskiego, do zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie  wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

PosiedzenieKomisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczejw tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1087 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy.

Sprawozdawcą wniosku mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 316131673167 A
Druki senackie: 10841084 A1084 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1084uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów.

druki sejmowe nr 3161, 3167, 3167 A
druki senackie nr 1084, 1084 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

 

Ustawa dotyczy wprowadzenia rozwiązań dotyczących ustalania wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz ustalania bonifikaty od tej opłaty i ma na celu zabezpieczenie mieszkańców przed nieuzasadnionym zwiększeniem opłat z tytułu użytkowania wieczystego, poprzez wprowadzenie maksymalnego poziomu wzrostu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  2 marca 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do:

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Infrastruktury.
 

PosiedzenieKomisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1084 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3045do druku 3045do druku 3045do druku 30453150
Druki senackie: 10821082 A1082 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1082uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 3045, do druku nr 3045, 3150
druki senackie nr 1082, 1082 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Celem nowelizacji jest umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (takich jak: wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Obecnie możliwość przyznawania nagród lub wyróżnień o charakterze specjalnym mają m.in. ministrowie kierujący działami administracji rządowej, natomiast możliwości takiej nie ma Prezes Rady Ministrów.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

PosiedzenieKomisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 1082 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


6.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. przyjął ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 3169do druku 31693189
Druki senackie: 10861086 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1086uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

druki sejmowe nr 3169, do druku nr 3169, 3189

druki senackie nr 1086, 1086 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa dotyczy wzmocnienia autonomii statutowej uczelni poprzez umożliwienie jej samodzielnego określenia, kto będzie wykonywał obowiązki rektora w przypadku wygaśnięcia mandatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia 2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia 2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 2 marca 2019 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 1 lutego 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1086 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim

Senat w dniu 1 lutego 2019 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 31583159316031713171 A
Druki senackie: 10811081 A1081 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 1081uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim.

druki sejmowe nr 3158, 3159, 3160, 3171, 3171 A
druki senackie nr 1081, 1081 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.
 

Przedstawione rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia zmian w zakresie wynagrodzeń osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim w tym osób kierujących komórkami organizacyjnymi oraz ich zastępców, Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu Narodowego Banku Polskiego.
 

Sejm uchwalił ustawę na  77. posiedzeniu w dniu 31 stycznia  2019 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 31 stycznia  2019 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  2 marca 2019 r.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2019 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 31 stycznia 2019 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 1081 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.