Narzędzia:

36. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

 retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

 retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 778do druku 778do druku 7781226
Druki senackie: 416416 A416 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 416uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 778, do druku 778, 1226

druki senackie nr 416, 416 A
 

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa reguluje problematykę wzruszalności decyzji organów rentowych o ustaleniu prawa do emerytury lub renty oraz co do ich wysokości. Ustawa dotyczy emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników.

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 416 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


2.

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

Senat w dniu 3 marca 2017 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Druki senackie: 422422 A422 B422 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 422uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa.

druki sejmowe nr 1056, do druku 1056, 1214, 1214-A

druki senackie nr 422, 422 A, 422 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ustawa przewiduje utworzenie Komisji, która – jako organ administracji publicznej zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. W skład Komisji będzie wchodził przewodniczący, którym będzie sekretarz stanu w MS albo MSWiA i ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (7) (druk nr 422 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16, 21 i 22 lutego 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk nr 422 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


3.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Senat w dniu 3 marca 2017 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 1244do druku 124412691269 A
Druki senackie: 421421 A421 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 421uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów.

druki sejmowe nr 1244, do druku nr 1244, 1269, 1269-A

druki senackie nr 421, 421 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o ich przewozie. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do:

- Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

- Komisji Infrastruktury,

- Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy druk nr 421 A)..

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis..


4.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 marca 2017 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 991do druku 991do druku 99111921192 A
Druki senackie: 411411 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 411uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 991, do druku 991, 1192, 1192-A

druki senackie nr 411, 411 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa dotyczy zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy, którym będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r. 

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 411 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Mróz.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1097do druku 109712661266 A
Druki senackie: 412412 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 412uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1097, do druku 1097, 1266, 1266-A

druki senackie nr 412, 412 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

 

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy unijnej i  dotyczy wzmocnienia ochrony uczestników polskiego rynku kapitałowego, w tym inwestorów indywidualnych w spółkach publicznych oraz zwiększenia bezpieczeństwa obrotu na rynku kapitałowym przez m. in. podwyższenie maksymalnej sankcji karnej z 3 do 4 lat pozbawienia wolności za ujawnianie informacji poufnej, udzielanie rekomendacji lub nakłanianie do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 412 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 3 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek.
Druki senackie: 414414 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 414uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki sejmowe nr 368, do druku 368, 1014, do druku 1014, 1229

druki senackie nr 414, 414 A
 

Były to rządowy i senacki projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Celem nowelizacji jest uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze  publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Ponadto ustawa usuwa wątpliwości interpretacyjne co do zakresu dokumentów podlegających udostępnieniu wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 marca 2017 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 414 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy

Senat w dniu 3 marca 2017 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1258do druku 1258do druku 1258do druku 125813011301 A
Druki senackie: 432432 A432 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 432uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy.

druki sejmowe nr 1258, do druku nr 1258, 1301, 1301-A

druki senackie nr 432, 432 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.
 

Ustawa ma na celu m.in. ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych; umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 2 marca 2017 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 432 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


8.

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych

Senat w dniu 3 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 10 lutego 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1050do druku 10501243
Druki senackie: 420420 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 420uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

druki sejmowe nr 1050, do druku 1050, 1243

druki senackie nr 420, 420 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 

Ustawa wprowadza zmiany polegające na usprawnieniu procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, powołanej jako organ odwoławczy od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia. Zmiany polegają na zwiększeniu z 5 na 6 liczbę członków Komisji oraz przeniesieniu z Prezesa Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw administracji publicznej kompetencji do powoływania członków Komisji.

 

Sejm uchwalił ustawę na 35. posiedzeniu w dniu 10 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 10 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 10 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 20 lutego 2017 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 420 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Florek.


9.

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Senat w dniu 3 marca 2017 r. przyjął ustawę z dnia 24 lutego 2017 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1165do druku 11651283
Druki senackie: 429429 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 429uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

druki sejmowe nr 1165, do druku nr 1165, 1283

druki senackie nr 429, 429 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa określa zasady m.in ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia, sprawowania nadzoru nad realizacją szkolenia oraz uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia. Ponadto w ustawie określono warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

Sejm uchwalił ustawę na 36. posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 lutego 2017 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2017 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 27 lutego 2017 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 2 marca 2017 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 416 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Senat w dniu 3 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Druki senackie: 410410 S
Uchwała: 410uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie wycofania z Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

druki senackie nr 410, 410 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Marszałka Stanisława Karczewskiego.

Marszałek Senatu upoważnił do prezentowania swojego stanowiska senatora Roberta Mamątowa.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 lutego 2017 r. skierował projekt uchwały do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

- Komisji Kultury Środków i Przekazu.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Kultury Środków i Przekazu w tej sprawie odbyło się 21 lutego 2017 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu uchwały (druk nr 410 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Ambrozik.