Narzędzia:

12. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Złożenie ślubowania przez senator Annę Marię Anders

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Senat w dniu 10 marca 2016 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 164do druku 164do druku 164do druku 164do druku 164210210 A
Druki senackie: 8989 A89 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 089uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

druki sejmowe nr 164, do druku nr 164, 210, 210-A

druki senackie nr 89, 89 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Zgodnie z ustawą umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej może nastąpić jedynie wówczas, gdy wcześniej stosowane inne środki lub wszystkie formy pomocy rodzicom dziecka okazały się nieskuteczne, chyba że konieczność niezwłocznego zapewnienia dziecku pieczy zastępczej wynika z poważnego zagrożenia dobra dziecka. Ponadto ustawa wprowadza zakaz umieszczania dzieci w pieczy zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 89 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Antoni Szymański.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 10 marca 2016 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 202do druku 202228
Druki senackie: 8888 A88 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 088uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 202, do druku nr 202, 228

druki senackie nr 88, 88 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Celem ustawy jest doprowadzenie do stanu, w którym banki i inne podmioty korzystające z obniżonej stosunkowej opłaty sądowej będą uiszczały opłaty według stawek ogólnych. Proponowane zmiany wyeliminują uprzywilejowanie banków i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności bankowych w zakresie ciężarów fiskalnych związanych z wnoszeniem pism do sądów w sprawach cywilnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 11. posiedzeniu w dniu 11 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 11 lutego 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 11 lutego 2016 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 88 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


3.

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej)

Druki senackie: 67
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu RP o udziale Rzeczypospolitej Polskiej
w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2015 r. (przewodnictwo Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej).

druk senacki nr 67
 

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 11 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 stycznia 2016 r. skierował Informację do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbyło się 20 stycznia 2016 r.

Komisja zapoznała się z Informacją.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

Senat w dniu 10 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 258do druku 258267
Druki senackie: 9393 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 093uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.

druki sejmowe nr 258, do druku 258, 267
druki senackie nr 93, 93 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja przewiduje, że kwota jednorazowego dodatku nie będzie wliczana do dochodu, stanowiącego kryterium, od którego uzależnione jest prawo do dodatku mieszkaniowego oraz prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12  posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się  8 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 93 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Szwed.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 9 marca 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 274279279 A
Druki senackie: 9898 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 098uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 274, 279, 279-A

druki senackie nr 98, 98 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ustanawia regulację, zgodnie z którą do uzyskania płatności bezpośrednich do działek rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa konieczne będzie posiadanie tytułu prawnego do danego gruntu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 9 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 9 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 9 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 9 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 9 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 98 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Błaszczyk.


6.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 10 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 96
Uchwała: 096uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 96