Narzędzia:

64. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2781do 27812807do 2807
Druki senackie: 744744 A744 B744 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 744.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2781, do druku nr  2781, 2807, do druku nr 2807

druki senackie nr 744, 744 A, 744 B
 

Był  to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

 

Celem przedstawionych zmian jest wsparcie podatników o niskich dochodach mających na utrzymaniu dzieci oraz zwiększenie kwoty ulgi na dzieci dla podatników wychowujących troje i więcej dzieci. Z ulgi podatkowej będą mogli skorzystać rodzice, opiekunowie prawni dziecka, rodzice zastępczy oraz osoby, które płaciły alimenty i w ciągu roku podatkowego utrzymywały pełnoletnie dziecko.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 744 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 744 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 23 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2782do 27822820do 28202820 A
Druki senackie: 753753 A753 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 753.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2782, do druku nr 2782, 2820, do druku nr 2820, 2820-A

druk senacki nr 753

druki senackie nr 753, 753 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Nowelizacja zakłada wprowadzenie w 2015 r. minimalnej gwarantowanej kwoty podwyżki świadczeń emerytalno-rentowych. Zmiana zapewni dodatkową ochronę najniższych świadczeń poprzez wprowadzenie minimalnej kwoty podwyżki w wysokości 36 zł.
 

Sejm uchwalił ustawę na 78. posiedzeniu w dniu 23 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 24 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 23 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 24 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 30 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 753 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

 


3.

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2543do 25432727do 27272727 A
Druki senackie: 738738 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 738.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

druki sejmowe nr 2543, do druku nr 2543, 2727, 2727-A

druki senackie nr 738, 738 A
 

Był to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa zakłada zmianę statusu odznaczenia „Krzyż Wolności i Solidarności” oraz zmianę zasad jego nadawania. Zgodnie ze zmianami przedstawionymi w ustawie byłoby to odznaczenie o charakterze pamiątkowym i mogłoby być nadawane wszystkim osobom spełniającym ustawowe kryteria bez względu na fakt wcześniejszego otrzymania wyższych odznaczeń za działalność na rzecz opozycji wobec systemu komunistycznego. 
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 738 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


4.

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy
Druki sejmowe: 2620do 2620do 2620do 26202758do 27582758 A
Druki senackie: 729729 A729 B729 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 729.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego.

druki sejmowe nr 2620, do druku nr 2620, 2758, do druku nr 2758, 2758-A

druki senackie nr 729, 729 A, 729 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

.Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa stanowi nową regulację zasad i trybu rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z tego zakresu. Jej zasadniczym celem jest podniesienie jakości rejestracji stanu cywilnego oraz poprawa sprawności, związanych z tym, procesów administracyjnych. Założony cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie możliwości prowadzenia rejestracji stanu cywilnego w postaci elektronicznej.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 22 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 729 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 28 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (12) do ustawy (druk nr 729 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


5.

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (16) do ustawy
Druki sejmowe: 2614do 2614do 2614do 2614do 26142757do 27572757 A
Druki senackie: 730730 A pop730 B730 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 730.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

druki sejmowe nr 2614, do druku nr 2614, 2757, do druku nr 2757, 2757-A

druki senackie nr 730, 730 A – poprawiony,  730 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Ustawa stanowi systemowe uregulowanie kwestii organizacji, statusu oraz zasad funkcjonowania odrębnego pionu orzecznictwa lekarskiego. Powyższe sprawy nie są obecnie regulowane przepisami rangi ustawowej, a podstawowym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1991 r., wydane na podstawie kilku różnych ustaw.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 21 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (18) do ustawy (druk nr 730 A - poprawiony).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 730 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


6.

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy
Druki sejmowe: 2653do 26532778do 2778
Druki senackie: 731731 A731 B731 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 731.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka.

druki sejmowe nr 2653, do druku nr 2653, 2778, do druku nr 2778

druki senackie nr 731, 731 A, 731 B
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa stanowi pierwszą i zarazem kompleksową regulację mającą na celu ochronę świadka i pokrzywdzonego, wobec których zachodzi zagrożenie życia lub zdrowia w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym (postępowaniem karnym skarbowym). Ustawa przewiduje ponadto możliwość zastosowania środków ochrony jeszcze przed wszczęciem postępowania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a w dniu 15 października 2014 r. – do  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 23 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (15) do ustawy (druk nr 731 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (22) do ustawy (druk nr 731 B).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.

.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1728do 1728do 1728do 1728do 17282760do 2760
Druki senackie: 734734 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 734.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

druki sejmowe nr 1728, do druku nr 1728, 2760, do druku nr 2760

druki senackie nr 734, 734 A
 

Był to poselski projekt ustawy..

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

 

Ustawa zmienia przepisy dotyczące odwołania komornika. Zgodnie z ustawą w przypadku: rezygnacji z pełnienia obowiązków komornika, ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym karą wydalenia ze służby komorniczej, prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo utraty obywatelstwa polskiego, powołanie na stanowisko komornika będzie wygasać z mocy prawa. W związku z tym nie będzie konieczne wydawanie stosownej decyzji przez Ministra Sprawiedliwości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 734 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 26862761do 2761
Druki senackie: 735735 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 735.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

druki sejmowe nr 2686, 2761, do druku nr 2761

druki senackie nr 735, 735 A
 

Był to senacki projekt ustawy..
 

Celem ustawy jest rozszerzenie kręgu podmiotów, spośród których kuratorzy sądowi mają prawo ustanowienia obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym. Zgodnie z ustawą, poza kuratorami zawodowymi, obrońcami będą mogli być także adwokaci oraz radcowie prawni.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 735 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Michał Seweryński.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. przyjął ustawę z dnia 10 października 2014 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2693do 2693do 2693do 26932752do 2752
Druki senackie: 733733 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 733.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

druki sejmowe nr 2693, do druku nr 2693, 2752, do druku nr 2752

druki senackie nr 733, 733 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Zgodnie z ustawą kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży (np. kolonie, obozy harcerskie), będący wolontariuszami zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty za uzyskanie informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 października 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 733 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 6 listopada 2014 r. wprowadził poprawki (19) do ustawy
Druki sejmowe: 2377do 23772404do 2404do 24042764do 276427642764 Ado 2764 A
Druki senackie: 732732 A732 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 732.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2377, do druku nr 2377, 2404, do druku nr 2404, 2764, do druku nr 2764, 2764-A, do druku nr 2764-A

druki senackie nr 732, 732 A
 

Były to poselskie projekty ustaw.
 

Ustawa wprowadza zmiany niezbędne dla uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych oraz zapewniające prawidłowe stosowanie ustawy. Zmiany dotyczą m.in.:

- doprecyzowania pojęcia właściciela nieruchomości (wskazuje się, kto ma być podmiotem zobowiązanym w przypadku, gdy kilka podmiotów równocześnie spełnia definicję właściciela);

- doprecyzowania, że punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają charakter stacjonarny;

- zmiany zasady ustalania stawek opłat (stawką wzorcową ma być stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny, a nie jak dotychczas – za odpady niepoddane segregacji.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 października 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 listopada 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 13 października 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Środowiska.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 28 października 2014 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (9) do ustawy (druk nr 732 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jadwiga Rotnicka.