Narzędzia:

59. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2014do 2014do 2014do 20142433
Druki senackie: 669669 A669 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 669.pdf
więcej informacji o punkcie

1. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 2014, do druku nr 2014, 2433

druki senackie nr 669, 669 A, 669 B


Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie przepisów wyłączających spod egzekucji sądowej przedmioty niezbędne dłużnikowi ze względu na niepełnosprawność jego lub członków jego rodziny.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 10 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 669 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 669 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2094 cz. I2094 cz. IIdo 2094do 2094do 20942459do 2459
Druki senackie: 671671 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 671_2.pdf
więcej informacji o punkcie

2. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2094, do druku nr 2094, 2459, do druku nr 2459

druki senackie nr 671, 671 A


 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu modyfikację funkcjonowania „zasady jednego okienka” (miejsca składania przez przedsiębiorcę całości dokumentacji stanowiącej podstawę do rozpoczęcia działalności). Ustawa zmierza m.in. do:

- objęciem „zasadą jednego okienka” szerszego niż dotychczas kręgu podmiotów podlegających wpisowi do KRS;

- zagwarantowanie możliwości faktycznego prowadzenia działalności niezwłocznie pod dokonaniu wpisu do KRS;

- uproszczenie działania sądów rejestrowych;

- uproszczenie i zautomatyzowanie procedur nadawania NIP i numeru identyfikacyjnego REGON.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 671 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.
Druki sejmowe: 2265do 2265do 2265do 2265do 22652474do 2474
Druki senackie: 670670 A670 B 670 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 670.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

druki sejmowe nr 2265, do druku nr 2265, 2474, do druku nr 2474

druki senackie nr 670, 670 A, 670 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

 

Ustawa zmierza do redukcji barier w dostępie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do postępowania upadłościowego (tzw. upadłości konsumenckiej). W szczególności ustawa usuwa ograniczenie polegające na możliwości prowadzenia takiego postępowania tylko wobec dłużników, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności. Ponadto ustawa eliminuje barierę kosztów postępowania poprzez wprowadzenie zasady, że gdy majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania to koszty te tymczasowo pokrywa Skarb Państwa.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 670 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy (druk nr 670 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2505do 25052589do 25892589 A
Druki senackie: 688688 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 688.pdf
więcej informacji o punkcie

4.Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2505, do druku 2505, 2589, do druku 2589

druki senackie nr 688, 688 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu poprawę dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów. Przedmiotowa regulacja dotyczy w szczególności trzech obszarów tj. poprawy standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawy zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne i  zarządzania procesem zawierania umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu  21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 688 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 688 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Dorota Czudowska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2504do 2504do 2504do 250425882588 A
Druki senackie: 689689 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 689.pdf
więcej informacji o punkcie

5.Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2504, do druku 2504, 2588

druki senackie nr 689, 689 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Zgodnie z projektowanymi zmianami, pielęgniarki i położne będą uprawnione do samodzielnego udzielania – w określonym zakresie – świadczeń diagnostycznych 
i leczniczych. Rozszerzenie uprawnień obejmie tylko pielęgniarki i położne z wyższym wykształceniem, posiadające niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie ordynacji leków.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 689 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Rafał Muchacki.

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 689 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 22 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2503do 2503do 250325872587 A
Druki senackie: 690690 A690 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 690.pdf
więcej informacji o punkcie

6.Ustawa o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia.

druki sejmowe nr 2503, do druku 2503, 2587

druki senackie nr 690, 690 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wzmocnienie roli konsultantów jako doradców ministra i wojewodów. Wprowadzone zostają przepisy, których właściwe stosowanie zapewni przejrzystość wykonywania zadań przez konsultanta. Nowelizacja zakłada, że konsultantem w ochronie zdrowia będzie specjalista z określonej dziedziny medycyny, farmacji lub innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, dający rękojmię należytego wykonywania zadań konsultanta.
 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu  22 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu  22 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 690 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator  .

Mniejszość Komisji wnosi o odrzucenie ustawy (druk nr 690 A).

Sprawozdawcąmniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2085 cz.12085 cz.22471do 24712471 A
Druki senackie: 682682 A682 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 682.pdf
więcej informacji o punkcie

7.Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2085, do druku nr 2085, 2471, do druku 2471, 2471-A

druki senackie nr 682, 682 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa ma na celu m.in.:

- ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie;

- zapewnienie lepszej jakości kształcenia przy uwzględnieniu autonomii programowej uczelni;

- dostosowanie funkcjonowania uczelni do skutków niżu demograficznego.

 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 682 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Górecki.


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1381do 1381do 1381do 1381do 13812192do 2192do 2192do 2192do 21922462do 2462
Druki senackie: 672672 A672 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 672.pdf
więcej informacji o punkcie

8. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1381,do druku nr 1381, 2192, do druku nr 2192, 2462, do druku nr 2462

druki senackie nr 672, 672 A, 672 B
 

Były to poselski oraz rządowy projekty ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych
 

Ustawa zmierza do utworzenia nowej jednostki organizacyjnej Policji –  Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP), o ogólnokrajowym zasięgu działania, w miejsce obecnego Centralnego Biura Śledczego, stanowiącego komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji. Komendant CBŚP będzie podlegać Komendantowi Głównemu Policji i na jego wniosek będzie powoływany (odwoływany) przez Ministra Spraw Wewnętrznych. Zgodnie z projektem CBŚP ma być jednostką organizacyjną służby śledczej Policji i o ten rodzaj służb rozszerza się katalog rodzajów służb wchodzących w skład Policji. Projekt ustawy ma także na celu zwiększenie efektywności prowadzenia przez Policję poszukiwań osób zaginionych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 672 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 17 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 672 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.

 


9.

Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 26 czerwca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 2410do 2410do 2410do 24102461
Druki senackie: 673673 A673 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 673.pdf
więcej informacji o punkcie

9. Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015”.

druki sejmowe nr 2410, do druku nr 2410, 2461

druki senackie nr 673, 673 A, 673 B

 

Był to poselski projekt ustawy. 

Ustawa ma na celu wydłużenie realizacji programu o dwa lata oraz obniżenie wartości kosztorysowej objętych nim zadań inwestycyjnych.

 

Sejm uchwalił ustawę na 70. posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 26 czerwca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 lipca 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 czerwca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 9 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 673 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 673 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Wiatr.

 


 


10.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015.

Senat w dniu 24 lipca 2014 r. przyjął ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 252925852585 Ado 2585 A
Druki senackie: 685685 A685 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 685.pdf
więcej informacji o punkcie

10. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008–2015.

druki sejmowe nr 2529, 2585, 2585-A, do druku 2585-A

druki senackie 685, 685 A, 685 B
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Celem ustawy  jest wprowadzenie przepisu prawa, umożliwiającego odroczenie spłat ratalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu  wcześniej przejętych zobowiązań do dnia 31 grudnia 2015 r. Projektowany przepis obejmuje Kampanię Węglową S.A oraz Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A.
 

Sejm uchwalił ustawę na 71. posiedzeniu w dniu 11 lipca 2014 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 lipca 2014 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 sierpnia 2014 r.
 

 Marszałek Senatu w dniu 15 lipca 2014 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 16 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 22 lipca 2014 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 685 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.