Narzędzia:

46. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja posiedzenia cz.1

retransmisja posiedzenia cz.2


1.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Druki senackie: 484484 S
Uchwała: 484.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

druki senackie 484, 484 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Janusz Sepioł.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 21 listopada 2013 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 484 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę ustanawiającą rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce.
Druki senackie: 483483 S
Uchwała: 483.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Odrodzenia Senatu w Polsce.

druki senackie nr 483, 483 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców w dalszych pracach nad tym projektem upoważniony został senator Grzegorz Czelej.

 

Marszałek Senatu w dniu 30 października 2013 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyły się w dniach 21 listopada oraz 4 grudnia 2013 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały(druk nr 483 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będziesenator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1884do 1884do 1884do 1884do 18841935
Druki senackie: 517517 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 517.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

druki sejmowe nr 1884, do druku nr 1884, 1935

druk senacki nr 517, 517 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zakłada wprowadzenie możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku rezerw poręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa. Efektywne wykorzystanie tych środków ma wpłynąć na obniżenie poziomu długu publicznego oraz kosztów jego obsługi.

 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 11 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 517 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Tadeusz Kopeć.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. wprowadził poprawki (15) do ustawy.
Druki sejmowe: 1637do 1637do 16371943do 1943
Druki senackie: 518518 A518 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 518.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1637, do druku nr 1637, 1943, do druku 1943

druki senackie nr 518, 518 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Administracji i Cyfryzacji.
 

Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych dla funkcjonowania spójnego i jednolitego systemu informatyzacji państwa, co ma ułatwić kontakt obywatela, przedsiębiorcy i cudzoziemca z administracją publiczną i sądami administracyjnymi oraz zwiększyć liczbę oraz jakość usług świadczonych drogą elektroniczną.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się
12 grudnia 2013 r.
 

Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudnia 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (13) (druk nr 518 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Gruszczyński.


 


5.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 15321532do 1532do 1532do 1532
Druki senackie: 516516 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 516.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 1532, do druku 1532, 1898

druk senacki nr 516, 516 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu wyeliminowanie z systemu prawnego wadliwych regulacji, które ograniczają możliwość zaskarżania istotnych rozstrzygnięć sądowych dotyczących instytucji listu żelaznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 516 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


6.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18861936
Druki senackie: 519519 A519 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 519.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Belize o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 16 maja 2013 r.

druki sejmowe nr 1886, 1936

druki senackie nr 519, 519 A, 519 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Umowa zakłada wymianę informacji w sprawach podatkowych, w przypadku obywatela polskiego Umowa dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych, od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, w przypadku obywatela Belize Umowa dotyczy podatku od działalności gospodarczej oraz ogólnego podatku od sprzedaży.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 519 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 519 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18871937
Druki senackie: 520520 A520 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 520.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotą Bahamów o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Nowym Jorku dnia 28 czerwca 2013 r.

druki sejmowe nr 1887, 1937

druki senackie nr 520, 520 A, 520 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.
 

Ustawa reguluje m.in. zakres wymienianej informacji w relacjach Polska – Wspólnota Bahamów; właściwość organów zobowiązanych do udzielania informacji dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych - w przypadku obywatela polskiego, podatku bez względu na rodzaj i nazwę - w przypadku obywatela Wspólnoty Bahamów; zasady interpretacji określeń stosowanych w Umowie; sposób wymiany informacji oraz warunki odrzucenia wniosku o dostarczenie informacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 520 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 520 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Marek Martynowski.


8.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. przyjął ustawę z dnia 6 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18881938
Druki senackie: 521521 A521 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 521.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 roku, podpisanego w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.

druki sejmowe nr 1888, 1938

druki senackie nr 521, 521 A, 521B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

 

Ratyfikacja Protokołu ma na celu dostosowanie postanowień Umowy do Modelowej Konwencji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w sprawie podatku od dochodu i majątku. Protokół m.in. zmienia stawki opodatkowania dywidend; modyfikuje definicje należności licencyjnych; uzupełnia Umowę o tzw. „klauzulę nieruchomościową”; wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 55 posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 6 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 5 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 6 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 10 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 521 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 12 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 521 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
Druki senackie: 469469 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 469.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

druki senackie nr 469, 469 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt reguluje zagadnienia o charakterze proceduralnym, dotyczące postępowania o unieważnienie prawomocnego orzeczenia zapadłego w sprawie, która w chwili orzekania ze względu na osobę nie podlegała orzecznictwu sądów polskich lub, w której w chwili orzekania droga sądowa była niedopuszczalna. Projekt jednoznacznie przesądza, aby w tym wypadku SN odpowiednio stosował przepisy o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (w sprawach cywilnych) lub przepisów o kasacji (w sprawach karnych).
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 grudnia 2013 r.

Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk  nr 469 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 18 grudnia 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Druki senackie: 450450 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 450.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy  – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 450, 450 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.
 

Celem projektu jest wprowadzenie tymczasowego rozwiązania, które ma stanowić etap przejściowy pomiędzy protokołowaniem przebiegu rozprawy w tradycyjny sposób a wprowadzeniem protokołu elektronicznego w sprawach karnych. Wnioskodawcy proponują, aby rejestrowanie przebiegu rozprawy było załącznikiem do protokołu pisemnego z rozprawy.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 października 2013 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyły się w dniach 24 października i 3 grudnia 2013 r.

Komisje wprowadziły poprawki do przedstawionego projektu ustawy (druk nr 450 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.