Narzędzia:

Posiedzenie: 36. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


3 i 4 lipca 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

Wznowienie posiedzenia

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 378Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Michalskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Michalski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Połączone komisje spotkały się na posiedzeniu w dniu wczorajszym i rozpatrzyły zgłoszone poprawki. Komisje wnoszą do Wysokiej Izby o przyjęcie poprawki czwartej zawartej w punkcie oznaczonym rzymską dwójką. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

2 senatorów głosowało za, 86 – przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwszą i trzecią należy głosować łącznie. Przyjęcie poprawek pierwszej i trzeciej wyklucza głosowanie nad poprawkami drugą, piątą i dziewiątą.

Poprawki pierwsza i trzecia dopuszczają możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do sześciu miesięcy w sytuacjach enumeratywnie wymienionych w art. 129 §2 oraz przewidują, że w przypadkach wskazanych w art. 129 §2 okres rozliczeniowy może zostać wydłużony nie więcej niż do dwunastu miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami ekonomicznymi, technicznymi lub związanymi z organizacją pracy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

31 senatorów głosowało za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 5)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Głosujemy wobec tego nad poprawkami drugą, piątą i dziewiątą.

Nad poprawkami tymi należy głosować łącznie.

Poprawki druga, piąta i dziewiąta przewidują, że regulacja wprowadzająca możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do dwunastu miesięcy przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników będzie obowiązywała do dnia 31 grudnia 2015 r.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

5 senatorów głosowało za, 55 – przeciw, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)

Poprawki nie uzyskały poparcia.

Poprawka trzecia była przegłosowana łącznie z poprawką pierwszą.

Poprawka czwarta uzupełnia katalog sytuacji, w których pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

60 senatorów głosowało za, 29 się wstrzymało. (Głosowanie nr 7)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka piąta była już przegłosowana łącznie z poprawkami drugą i dziewiątą.

Poprawka szósta przywraca zasadę, że system przerywanego czasu pracy może być wprowadzony tylko w układzie zbiorowym pracy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

29 senatorów głosowało za, 57 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 8)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siódma dodaje do kodeksu pracy przepis, na podstawie którego pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z przedstawicielem pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy przez okres obowiązywania zawartego porozumienia, a po jego upływie – dodatkowo przez czas odpowiadający połowie okresu obowiązywania zawartego porozumienia, nie dłużej jednak niż rok po jego upływie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

33 senatorów głosowało za, 54 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 9)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka ósma polega na usunięciu z noweli przepisu stanowiącego, że nie jest pracą w godzinach nadliczbowych czas odpracowania zwolnienia od pracy udzielonego pracownikowi na jego pisemny wniosek w celu załatwienia spraw osobistych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

31 senatorów głosowało za, 58 – przeciw. (Głosowanie nr 10)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

55 senatorów głosowało za, 30 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druki senackie nr 377A i 377B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

82 senatorów głosowało za, 6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 380Z.

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, senatora Leszka Czarnobaja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych proszę Wysoki Senat o zaakceptowanie poprawek o następujących numerach: 1–5, 8–10, 13–15, 18–22, 25–27, 29–34, 37–65, 67–76 i 78–87. Jednocześnie pragnę poinformować, że dwa wnioski – pana senatora Klimy i jeden mój – zostały wycofane podczas posiedzenia komisji. Proszę o odrzucenie wniosków innych niż wymienione na wstępie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych.

Jak już zostało powiedziane, wnioskodawcy senator Maciej Klima i senator Leszek Czarnobaj wycofali swoje wnioski.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wycofane wnioski? Nie widzę zgłoszeń.

(Głos z sali: Pani Marszałek…)

Proszę?

(Głos z sali: Senator Kleina chce zaproponować głosowanie nad blokiem poprawek, nad dużą ich częścią.)

Głosowanie nad blokiem poprawek, tak? Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Pani Marszałek, chciałbym zaproponować, jeżeli nie będzie sprzeciwu ze strony senatorów, głosowanie nad blokiem poprawek. Duża ich część ma charakter legislacyjny, uzupełniający, więc wydaje mi się to bardzo rozsądne i logiczne.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy jest sprzeciw?

(Senator Kazimierz Kleina: Złożyłem do pani marszałek właśnie taką propozycję. Pani marszałek odczyta…)

Blok poprawek do łącznego głosowania, proszę państwa, to poprawki o numerach: 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 18–22, 25–27, 29, 31–34, 38, 40–42, 44–53, 55–64, 67–74, 76, 79–87.

Czy jest sprzeciw?

(Głos z sali: Nie.)

Nie ma sprzeciwu.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały co do całości, czyli ustawy ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwszą, siedemdziesiątą czwartą i siedemdziesiątą szóstą należy przegłosować łącznie…

(Głos z sali: Pani Marszałek, teraz głosujemy nad blokiem poprawek…)

Nad blokiem…

(Głos z sali: Ma pani je tutaj…)

Głosujemy, proszę państwa, nad poprawkami o następujących numerach: 1, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 18–22, 25–27, 29, 31–34, 38, 40–42, 44–53, 55–64, 67–74, 76, 79–87. Poprawki te zmierzają do zapewnienia poprawności techniczno-legislacyjnej, spójności merytorycznej i terminologicznej oraz komunikatywności ustawy.

Przystępujemy do głosowania.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawki uzyskały poparcie.

Poprawka druga modyfikuje definicję pojęcia „agent”, przyjmując, iż agent może działać również na podstawie innej umowy niż umowa agencyjna.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 89 obecnych senatorów 61 głosowało za, 26 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu (Głosowanie nr 14).

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawki piąta i ósma.

Nad poprawkami piątą i ósmą należy głosować łącznie.

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką szóstą.

Poprawki piąta i ósma uściślają definicję pojęcia „karta płatnicza”, przyjmując, iż karta nie musi identyfikować wydawcy, oraz zawężając zakres tej definicji w sposób uniemożliwiający uznanie za kartę płatniczą na przykład polecenia zapłaty lub mobilnych instrumentów płatniczych.

Proszę państwa, głosujemy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siódma modyfikuje definicję pojęcia „pieniądz elektroniczny”, wskazując między innymi, iż pieniądz elektroniczny jest wartością pieniężną wyrażoną w jednostkach pieniężnych, która stanowi elektroniczny odpowiednik znaków pieniężnych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 7 głosowało za, 79 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka ósma została przegłosowana wraz z poprawką piątą.

Poprawka jedenasta modyfikuje przepis, wskazując, iż usługą płatniczą jest nie tyle umożliwienie wykonywania transakcji płatniczych instrumentem płatniczym płatnika, co pośredniczenie w wykonywaniu takiej transakcji

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 3 głosowało za, 83 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 17)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwunasta wskazuje, iż wykonywanie transakcji płatniczych, w przypadku których zgoda płatnika na wykonywanie transakcji udzielana jest między innymi przy użyciu urządzenia telekomunikacyjnego, następuje w związku ze zleceniem płatnika.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 7 było za, 80 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka piętnasta zmierza do tego, aby w każdej walucie mógł być wydawany wyłącznie pieniądz elektroniczny.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, dyscyplinuję prawą stronę.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 85 głosowało za, 3 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka szesnasta modyfikuje katalog wyłączeń z reżimu ustawy o usługach płatniczych, przyjmując, iż reżimem tym nie będą objęte również transakcje płatnicze pomiędzy płatnikiem a odbiorcą dokonywane w pieniądzu elektronicznym bez udziału pośredników.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 4 głosowało za, 83 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwudziesta trzecia modyfikuje katalog informacji, które będzie obwiązywany przekazać Narodowemu Bankowi Polskiemu wydawca pieniądza elektronicznego, który wydaje równocześnie instrument płatniczy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 2 głosowało za, przeciw – 86, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka dwudziesta czwarta zmierza do tego, aby również użytkownik będący konsumentem mógł uzgodnić z dostawcą, iż we wzajemnych relacjach nie będą oni stosowali wszystkich lub części przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 4 głosowało za, 83 było przeciwnego zdania, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka trzydziesta uwzględnia, iż na rynku funkcjonują również karty płatnicze na okaziciela.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 był przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka trzydziesta piąta zmierza do tego, aby roszczenie o wykup pieniądza elektronicznego przedawniało się z upływem roku, a nie pięciu lat od dnia wygaśnięcia umowy o wydanie pieniądza elektronicznego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 4 głosowało za, 83 było przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka trzydziesta szósta zmierza do tego, aby użytkownik i akceptant mogli wprowadzić wydawcę pieniądza elektronicznego do wykonywania ich praw jako pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 3 głosowało za, 85 było przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Nad poprawkami trzydziestą siódmą, trzydziestą dziewiątą i pięćdziesiątą czwartą należy głosować łącznie.

Poprawki trzydziesta siódma, trzydziesta dziewiąta i pięćdziesiąta czwarta eliminują katalog przykładowych okoliczności, które Komisja Nadzoru Finansowego obowiązana byłaby wziąć pod uwagę przy ocenie przesłanki rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania instytucją płatniczą.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 84 głosowało za, 3 było przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka czterdziesta trzecia dodaje do ustawy mechanizm umożliwiający krajowej instytucji płatniczej wydającej pieniądz elektroniczny uniknięcie sankcji w związku z przekroczeniem ustawowego limitu średniej wartości pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 był przeciwnego zdania, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka sześćdziesiąta piąta wyklucza głosowanie nad poprawką sześćdziesiątą.

Poprawka sześćdziesiąta piąta określa precyzyjnie, od kiedy podlegają ochronie środki pieniężne otrzymane w zamian za wydanie pieniądza elektronicznego. W poprawce przyjęto, że środki pieniężne otrzymane w zamian za wydanie pieniądza elektronicznego będą podlegały ochronie nie później niż od piątego dnia roboczego od dnia postawienia środków do dyspozycji instytucji pieniądza elektronicznego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Poprawka uzyskała poparcie.

Nad poprawką siedemdziesiątą czwartą już głosowaliśmy.

Poprawka siedemdziesiąta piąta dokonuje zmiany w ustawie – Kodeks karny skarbowy, uwzględniając, iż przekaz pieniężny lub rozliczenie w kraju związane z obrotem dewizowym mogą być dokonywane również przez instytucję płatniczą, instytucję pieniądza elektronicznego lub w przypadku dokonywania rozliczeń w kraju przez biuro usług płatniczych.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 87 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Poprawka uzyskała poparcie.

Poprawka siedemdziesiąta siódma odnosi znowelizowany przepis nie do transferu pieniądza elektronicznego, ale do zasilenia instrumentu płatniczego.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 4 głosowało za, 81 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 30)

Poprawka nie uzyskała poparcia.

Poprawka siedemdziesiąta ósma dokonuje w ustawie o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających zmiany, która polega na uznaniu wydawania pieniądza elektronicznego za czynność bankową.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 31)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 59 głosowało za, 3 – przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 383A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 33)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 382Z.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej

Proszę sprawozdawcę senatora Stanisława Jurcewicza o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Jurcewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Proszę o przyjęcie zawartych w druku nr 382Z poprawek: pierwszej, drugiej i trzeciej. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały co do całości, ustawy ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zawęża obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu tylko do dróg krajowych i wojewódzkich.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 84 głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga zastępuje określenie „obowiązek używania elementów odblaskowych” określeniem „powinność używania elementów odblaskowych”.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Na 89 obecnych senatorów 85 głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia wydłuża termin wejścia w życie ustawy z trzech do dwunastu miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 36)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 82 głosowało za, 5 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 37)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, proszę o dyscyplinę.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 387A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza uwzględnia tak zwane dobre praktyki legislacyjne, zgodnie z którymi przy formułowaniu przepisów o charakterze obligatoryjnym należy unikać czasowników modalnych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka druga ma na celu prawidłowe i pełne odesłanie do określonego przepisu ustawy – Prawo lotnicze.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 61 głosowało za, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka uzyskała poparcie.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 58 głosowało za, 29 było przeciw. (Głosowanie nr 40)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Komisja Zdrowia oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przedstawiły projekt uchwały, w której wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 384A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 41)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie nr 379A i 379B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 42)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 381A.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 87 było za. (Głosowanie nr 43)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie.

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r. (cd.)

Powracamy do punktu dziesiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 385A i 385B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 86 głosowało za. (Głosowanie nr 44)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego szóstego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Dwie minuty przerwy technicznej.

(Rozmowy na sali)

Proszę rozmowy kuluarowe przenieść na zewnątrz.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuje państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos? Głos pragnie zabrać pan senator Stanisław Gogacz.

Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!

Swoje oświadczenie kieruję do ministra spraw zagranicznych, pana Radosława Sikorskiego.

Panie Ministrze!

Pani Weronika Sebastianowicz, prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej na Białorusi, została uznana przez sąd szczuczyński za winną łamania zasad organizowania zgromadzeń masowych w związku ze zorganizowaną w dniu 12 maja bieżącego roku uroczystością postawienia krzyża upamiętniającego ostatniego dowódcę Armii Krajowej połączonych sił Szczuczyn-Lida, pana Anatola Radziwonika, pseudonim „Olech”, który przed wojną był nauczycielem języka polskiego.

Stanowisko władz białoruskich musi dziwić, tym bardziej że krzyż został postawiony na terenie prywatnym za zgodą gospodarzy tego terenu, Antoniego i Janiny Korzeniewskich, pamiętających jeszcze Anatola Radziwonika, pseudonim „Olech”, który zginął wraz ze swoim oddziałem, nie poddając się NKWD, pod Raczkowszczyzną, czyli w ich miejscowości, a było to właśnie w dniu 12 maja 1949 r., czyli sześćdziesiąt cztery lata temu.

Nikt do tej pory nie wie, gdzie Sowieci zakopali ciała tych żołnierzy i ich dowódcy, dlatego krzyż ustawiony na prywatnej posesji stanowi upamiętnienie tamtego bohaterstwa. To zdarzenie należy ocenić jako próbę… Jeżeli chodzi o zachowanie władz białoruskich, zdarzenie to należy ocenić jako próbę utrudniania aktywnej działalności przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi w kultywowaniu polskiej kultury, tradycji i historii.

Dlatego zwracam się do pana ministra z apelem o natychmiastową interwencję w tej sprawie, tak aby Polacy na Białorusi nie poczuli się osamotnieni.

Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapraszam, pan senator Norbert Obrycki.

Senator Norbert Obrycki:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

16 maja 2013 r. Senat podjął uchwałę w sprawie 25. rocznicy strajków i protestów w 1988 r., które w konsekwencji doprowadziły do Okrągłego Stołu, wyborów 4 czerwca 1989 r. i obalenia komunizmu.

Niestety we wspomnianej uchwale zmarginalizowany został udział zakładów pracy regionu szczecińskiego, pominięto między innymi udział szczecińskiego WPKM w wiosennej fali strajków, dodatkowo pojawiła się nieprecyzyjna informacja. 17 sierpnia 1988 r. stanęła nie Stocznia Szczecińska im. Adolfa Warskiego, jak zostało to zapisane w uchwale, tylko port szczeciński. Trwający do 3 września strajk był wyjątkowo długi i wyczerpujący dla biorących w nim udział. Port szczeciński był głównym ośrodkiem strajku. Kolejnego dnia strajk rozszerzył się na następne zakłady portowe i zajezdnie autobusowe, a później tramwajowe WPKM. 22 sierpnia do strajku przyłączył się również Zakład Budownictwa Kolejowego. W ostatnich dniach sierpnia spośród wszystkich strajkujących połowa protestowała w Szczecinie. Strajk w szczecińskim porcie w dniach od 17 sierpnia do 3 września 1988 r. to najdłuższy protest w dziejach Szczecina.

W uznaniu tego wysiłku strajkowego i jednocześnie wagi tych strajków, Solidarność i przedstawiciele najważniejszych ośrodków strajkowych z maja, sierpnia 1988 r. zostali zaproszeni przez Lecha Wałęsę do zespołu negocjacyjnego w Magdalence, którego spotkanie odbyło się 15–16 września 1988 r., i włączeni do grona KKW.

Dlatego jako przedstawiciele senatorów województwa zachodniopomorskiego uważamy, że źle się stało, że te zakłady nie tylko nie zostały wymienione, ale również została podana w uchwale nieścisła informacja dotycząca uczestników strajku 1988 r.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapraszam panią marszałek Grażynę Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękują bardzo.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Jako uczestnik tamtych wydarzeń, jako była przewodnicząca Zarządu Regionu „Solidarność” – co prawda w Koszalinie, ale to jest też w województwie zachodniopomorskim – chciałabym przeprosić wszystkich, którzy poczuli się dotknięci w związku z tym, że przy konstruowaniu tej uchwały zostały pominięte zakłady pracy tutaj wymienione przez pana senatora, głównie chodzi o Stocznię „Remontową”. Chcielibyśmy gorąco przeprosić wszystkich uczestników tamtych wydarzeń. I chciałabym przyrzec, że jeśli kiedykolwiek w przyszłości pojawią się pomysły i będziemy pracować i dyskutować nad następnymi uchwałami, na pewno sięgniemy do źródła i zaczerpniemy informacje, co pozwoli nam na uniknięcie podobnych błędów.

Jeszcze raz serdecznie przepraszam wszystkich, którzy poczuli się dotknięci, i wszystkich, którzy poczuli się przez Wysoki Senat pominięci i zwrócili nam również na to uwagę. Przepraszam bardzo w imieniu wszystkich senatorów, nie tylko zachodniopomorskich. Uważam, że Wysoka Izba również przyłączy się do tych przeprosin. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Zapraszam. Senator Grzegorz Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:

Bardzo dziękuję.

Wysoka Izbo!

W imieniu wnioskodawców uchwały chciałbym podziękować senatorom reprezentującym województwo zachodniopomorskie za zwrócenie uwagi na zaistniałą nieścisłość. Intencją całej naszej izby było uczczenie bohaterów strajków majowych, także strajków sierpniowych, którzy podjęli bohaterską walkę, gdy tak niewielu miało odwagę ją podjąć. A więc chylę czoła przed wszystkimi, którzy brali udział w zdarzeniach, które doprowadziły do powstania wolnej i demokratycznej Polski. Żałuję, że tak późno senatorowie z tego okręgu przypomnieli o tych zmianach, ale cieszę się, że sprawa nie została niezałatwiona. Tak więc dziękuję bardzo za zwrócenie na to uwagi i popieram wszystko w całej rozciągłości, także przeprosiny, które przekazali senatorowie z zachodniopomorskiego. Wszystkiego dobrego.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Rozumiem, że nie ma więcej osób chętnych do wygłoszenia oświadczeń.

Komunikaty

Proszę zatem senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Tadeusz Kopeć:

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o urzędzie ministra obrony narodowej oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj o godzinie 14.00 w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół trzydziestego szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich – pokój nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji. Dziękuję bardzo.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 48)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.