Narzędzia:

36. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja  2 dnia posiedzenia

 


1.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 1105do 11051116do 111613741374 A
Druki senackie: 378378 A378 B378 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 378.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych.

druki sejmowe nr 1105, do druku nr 1105, 1116, do druku nr 1116, 1374, 1374-A

druki senackie nr 378, 378 A, 378 B
 

Jest to rządowy i poselski projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Ustawa ma na celu wprowadzenie do Kodeksu pracy rozwiązań, które pozwolą na bardziej elastyczną organizację czasu pracy w zakładach pracy. Zmiany obejmują dwa obszary:

- zmiany w zakresie długości dopuszczalnych okresów rozliczeniowych czasu pracy oraz zasad ich przedłużania;

- uregulowanie ruchomego czasu pracy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

-  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 378 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 378 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1274do 12741376
Druki senackie: 377377 A377 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 377.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

druki sejmowe nr 1274, do druku nr 1274, 1376

druki senackie nr 377, 377 A, 377 B
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa przewiduje, że rodzinny dom dziecka lub placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego może być utworzona na zasadzie porozumienia zawartego pomiędzy starostą powiatu, który prowadzi taki dom (placówkę) lub zleca realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy zmienianej, a starostą innego powiatu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

-  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

-  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr  377 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr  377 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (74) do ustawy
Druki sejmowe: 1290do 1290do 12901397do 1397
Druki senackie: 380380 A380 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 380.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1290, do druku nr 1290, 1397, do druku 1397

druki senackie nr 380, 380 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji pieniądza elektronicznego oraz tworzenia, organizacji i działalności instytucji pieniądza elektronicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (64) (druk nr 380 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1330do 1330do 1330do 1330do 133013461346 A
Druki senackie: 383383 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 383.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

druki sejmowe nr 1330, do druku 1330, 1346, 1346-A

druki senackie nr 383, 383 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Zmiana ma na celu objęcieprzepisami ustawy o wyrobach budowlanych również zasad udostępniania oraz kontroli wyrobów budowlanych na rynku krajowym (obecnie reguluje kwestie wprowadzania do obrotu i kontroli już wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych). Ponadto, uzupełnia ustawę o określenie właściwości organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych i obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych. Ustawa przewiduje również upoważnienie ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do wyznaczenia jednostek oceny technicznej (JOT), upoważnionych do wydawania europejskich ocen technicznych dla niektórych grup wyrobów budowlanych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 383 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Roman Zaborowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy
Druki sejmowe: 10981343
Druki senackie: 382382 A382 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 382.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

druki sejmowe nr 1098, 1343

druki senackie nr 382, 382 A
 

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu zobowiązanie pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu do używania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Wyjątek od tej zasady będzie stanowić poruszanie się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku oraz w strefie zamieszkania.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 382 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Jurcewicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 12201404do 14041404 Ado 1404 A
Druki senackie: 387387 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 387.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo lotnicze.

druki sejmowe nr 1220, 1404, do druku nr 1404, 1404-A, do druku nr 1404-A

druki  senackie nr 387, 387 A
 

Jest to komisyjny projekt ustawy.

Ustawa ma na celu dopuszczenie możliwościwszczęcia postępowania administracyjnego o zezwolenie na dokonanie pilnego przewozu z wniosku złożonego w języku angielskim. Przewiduje także doprecyzowanie, ze czynności członka personelu będzie mogła wykonywać osoba posiadająca: świadectwo dopuszczenia do pracy (zamiast obecnego świadectwa odbycia szkolenia podstawowego z zakresu bezpieczeństwa), przeszkolenie na typ i wariant statku powietrznego oraz ważne badanie lotniczo-lekarskie. Zgodnie z ustawą świadectwa dopuszczenia do pracy będą wydawane przez certyfikowanego przewoźnika lotniczego, posiadającego stosowny wpis w swoich specyfikacjach operacyjnych. Ponadto, certyfikowani przewoźnicy lotniczy zostaną zobowiązani do przedstawiania wykazu wydanych świadectw, co ma ułatwić Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzenie efektywnego nadzoru w stosunku do członków personelu pokładowego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2)  (druk  nr 387 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 762do 7621378
Druki senackie: 384384 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 384.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

druki sejmowe nr 762, do druku nr 762, 1378

druki senackie nr 384, 384 A
 

Jest to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia
 

Ustawa zmierza do tego, aby szkoła wyższa opłacała składki na ubezpieczenie zdrowotne studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w język polskim, którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE - nie tylko w przypadku, gdy osoby te zostały uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji, ale wtedy także, gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Spowoduje to rozszerzenie prawa tych osób do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe. Będą one uprawnione do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Zdrowia,

─  Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 384 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gogacz.


8.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1272do 12721392
Druki senackie: 379379 A379 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 379.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

druki sejmowe nr 1272, do druku nr 1272, 1392

druki senackie nr 379, 379 A, 379 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu usunięcie sprzeczności między treścią art. 165 §2 i art. 11355 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego a przepisem art. 18 Traktatu o funkcjonowania Unii Europejskiej ustanawiającym zakaz dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 14 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 379 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 19 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 379 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 1251do 1251do 1251do 12511398
Druki senackie: 381381 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 381.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o nasiennictwie.

druki sejmowe nr 1251, do druku nr 1251, 1398

druki senackie nr 381, 381 A

 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Ustawa ma na celu umożliwienie dokonania wpisu do krajowego rejestru odmian roślin sadowniczych, które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC (wytworzonego i ocenionego przez dostawcę oraz spełniającego wymagania w zakresie wytwarzania i jakości określone dla tego materiału) i dla których były sporządzone opisy odmian, bez przeprowadzania badań OWT (badania odrębności, wyrównania i trwałości przeprowadzane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych).
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 381 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


10.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

Senat w dniu 4 lipca 2013 r. przyjął ustawę z dnia 14 czerwca 2013 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 12911389
Druki senackie: 385385 A385 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 385.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Singapuru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Singapurze dnia 4 listopada 2012 r.

druki sejmowe nr 1291, 1389

druki senackie nr 385, 385 A, 385 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych i Minister Finansów.

 

Potrzeba zawarcia nowej umowy wynika ze znacznej zmiany stosunków ekonomicznych oraz polskiej polityki w zakresie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, która nastąpiła od dnia zawarcia obecnie obowiązującej umowy (23 kwietnia 1993 r.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 czerwca 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 lipca 2013 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 385 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 385 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.