Narzędzia:

Posiedzenie: 11. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


9 i 10 maja 2012 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie Maria Pańczyk-Pozdziej oraz Jan Wyrowiński)

Wznowienie posiedzenia

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.

Senator sekretarz zajął już miejsce przy stole.

Uzupełnienie porządku obrad

Wysoki Senacie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych – i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego; i ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym – i rozpatrzenie jako punktu czternastego.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 111, a sprawozdanie komisji w druku nr 111A.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, senator Grażynę Sztark, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

W dniu dzisiejszym Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, po rozpatrzeniu ustawy uchwalonej przez Sejm w dniu 10 maja 2012 r. – a Sejm przyjął poprawki – wnoszą, proszą Wysoki Senat o uchwalenie załączonego projektu uchwały. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda: Wszystko jest jasne. Wydaje się, że wszystko jest jasne. Dziękuję. Nie zamierzam zabierać głosu.)

To był Jarosław Duda. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Nikt nie zapisał się do głosu.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję jeszcze, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy także zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 112, a sprawozdanie komisji w druku nr 112A.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora Stanisława Iwana, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Właśnie chwilę temu zakończyliśmy posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, w trakcie którego to posiedzenia rozpatrywaliśmy ustawę uchwaloną przez Sejm w dniu 10 maja – czyli też bardzo świeżą, pilną ustawę – wprowadzającą zmiany do ustawy o samorządzie gminnym.

Sprawa jest bardzo pilna, bo zaistniała pewna luka prawna, która sparaliżowała działanie jednej z gmin w Polsce. Mianowicie od 2 maja zaistniała taka sytuacja, że burmistrz tej gminy i jego zastępca zostali zawieszeni w czynnościach, a w związku z tym… W 2006 r. wprowadziliśmy poprawkę, która daje organom gminy możliwość funkcjonowania w przypadku, gdy burmistrz, wójt czy prezydent znajdują się w więzieniu. Ale nie został przewidziany po prostu taki przypadek, że sąd czy prokuratura w ramach środka zapobiegawczego zawiesza w czynnościach tegoż właśnie wójta czy burmistrza i jego zastępcę. A taka właśnie sytuacja się zdarzyła. I w związku z tym od 2 maja nie są tam wykonywane żadne czynności, na przykład finansowe, ani jakiekolwiek inne, tak że nastąpił całkowity paraliż. I takie jest uzasadnienie dla potraktowania tej ustawy jako rozpatrywanej w trybie pilnym. To również prowadzi do tego, że ustawa ta nie ma vacatio legis, tylko wejdzie w życie z chwilą opublikowania. Po prostu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Dyskusja była dość długa i dotyczyła problemu konstytucyjności takiego właśnie zawieszenia vacatio legis, bo jest ono w zasadzie normą w kształtowaniu prawa, w jego stanowieniu. Jednakże po dyskusji komisja większością głosów zaakceptowała ustawę w takim brzmieniu, w jakim otrzymaliśmy ją z Sejmu; mniejszość komisji wstrzymała się od głosu. I w związku z tym w imieniu komisji rekomenduję Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek, czyli w wersji, która przyszła do nas z Sejmu. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Skurkiewicz i pan senator Pęk.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Panie Senatorze, ja rozumiem, że jest taka potrzeba i że chodzi nie tylko o ten jeden przypadek gminy, bo w Polsce jest przynajmniej kilka takich gmin, gdzie występuje ten poważny problem, że kierujący gminami przebywają w areszcie. Ale czy mógłby pan senator podać, w jakich sytuacjach może nastąpić zawieszenie w czynnościach służbowych? Czy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy w stosunku do danej osoby jest zastosowany areszt, czy również w innych sytuacjach prokuratura czy też sąd będą decydowały o zawieszeniu takiej osoby w czynnościach służbowych?

Drugie pytanie…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę, pan senator Pęk…)

Mogą jeszcze zadać drugie pytanie?

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę bardzo.)

Drugie pytanie: czy nie obawia się pan – mimo wszystko, chociaż mamy niezależną prokuraturę i niezawisły sąd – że mogą się zdarzyć sytuacje, gdy być może za błahe przewinienia prokuratorzy czy sądy będą sięgały właśnie do zapisów tejże ustawy po instytucję zawieszenia w czynnościach służbowych kierujących gminą wójtów, burmistrzów lub prezydentów? Czy to przypadkiem nie będzie w pewnym sensie taki paranacisk polityczny na te organy?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Senatorze, ja mam dwa pytania, jedno łatwe, a drugie trochę trudniejsze. To łatwiejsze na początek. Czy pan wie, za co ci ludzie zostali zatrzymani? I drugie, trudniejsze: z jakiej oni byli opcji?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.

Odpowiadam panu senatorowi Skurkiewiczowi. Gdyby oni byli aresztowani, to problemu by nie było, bo rozwiązałaby go właśnie ta poprawka, ta zmiana ustawy z 2006 r. Problem polega na tym, że oni zostali wypuszczeni, bodajże za poręczeniem majątkowym, i zostali zawieszeni w czynnościach. To, kiedy sąd czy prokuratura podejmuje takie działania, jest określone kodeksowo – chodzi o różne możliwości, od matactwa począwszy. Tak że tu zaistniała luka prawna polegająca właśnie na tym, że ci ludzie są zawieszeni w wykonywaniu czynności i nie ma kto ich za nich wykonywać. I to taką lukę podanym rozwiązaniem ustawowym eliminujemy. Czyli to jest rozwiązanie systemowe, a nie rozwiązanie, które dotyczy tylko tego jednego elementu. Z tego, co wiemy – tak to zostało przedstawione na posiedzeniu komisji – do tej chwili był jeden taki przypadek, przypadek zawieszenia bodajże burmistrza czy prezydenta kilka miesięcy temu. W takiej sytuacji z mocy ustawy jego obowiązki przejmuje czy to pierwszy zastępca, jak w przypadku prezydenta, czy to zastępca burmistrza – więc wtedy nie było problemu. Teraz pierwszy raz pojawił się jednak problem.

Czy boję się, że sądy i prokuratura mogą tego rozwiązania nadużywać? Mamy niezawisłe sądy, niezawisłą prokuraturę, działamy w państwie prawa, są też instancje odwoławcze, wyższe. No, myślę, że to wszystko jest pod kontrolą demokratyczną. Jeżeli my to rozwiązanie w tej chwili uchwalimy, to nie będzie takiej możliwości, że będzie można sparaliżować gminę złym działaniem, mając złe intencje, w ten sposób, że zawiesimy wójta czy burmistrza, jego zastępcę. To jest właśnie ustawa, która ma zapobiec takiej sytuacji, nawet gdyby sobie wyobrazić, że ona mogłaby się zdarzyć.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Pęka, powiem, że nie wiem. Powiem szczerze, że nie znam tego przypadku. Wiem, że to dotyczy gminy w Wielkopolsce. Nie wiem, na czym rzecz polega, w związku z czym nie wiem, z jakiej opcji są ci włodarze, którzy zostali zawieszeni.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Rozumiem, że nie ma więcej pytań do sprawozdawcy.

Dziękuję bardzo.

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo.)

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Rozumiem, że Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji reprezentuje pani Magdalena Wilamowska, podsekretarz stanu.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Magdalena Wilamowska: Zgadza się. Dziękuję, nie.)

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Otwarcie dyskusji

Otwieram dyskusję.

Nikt nie zapisał się do głosu.tTC "Zamknięcie dyskusji" \l 02 \n

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu… No, przedstawiciel rządu nie ma do czego się ustosunkować.

Tak, informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam dwudziestominutową przerwę.

(Głos z sali: I co będzie? Głosowania?)

(Głos z sali: Głosowania.)

(Głos z sali: Głosujemy za dwadzieścia minut?)

Tak.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 14 do godziny 13 minut 35)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo Senatorowie wznawiam obrady. Jest godzina 13.35.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym. Proszę również o stopniowe wyciszanie rozmów.

Punkt 15. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piętnastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie znajdą państwo senatorowie w druku nr 110.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Andrzeja Misiołka, o przedstawienie wniosku komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Andrzej Misiołek:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja w dniu 8 maja obradowała nad wnioskami dwóch senatorów: pana senatora Kazimierza Wiatra, który rezygnuje z pracy w Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz pana senatora Wojciecha Skurkiewicza, który rezygnuje z pracy w Komisji Środowiska i chce pracować w Komisji Ustawodawczej. Komisja Regulaminowa pozytywnie odniosła się do obu wniosków. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie?

Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Stanisław Karczewski: Karta! Chwileczkę, pani senator tylko weźmie kartę.)

Oczywiście wstrzymujemy… To jest pierwsze dziś głosowanie, zatem jeszcze mogą być tutaj różne…

(Senator Stanisław Gogacz: Nie działa.)

Działa, potrzebna jest tylko jeszcze jedna karta.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeszcze pani senator Zając, chwileczkę.)

Oczywiście. Panie mają szczególne względy u marszałka.

Proszę o wyniki głosowania.

Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 2)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę pana marszałka o zmianę pozycji przy ławie, bo tak to…

(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ależ to była pozycja!)

Tak, powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad. Tak jak wspomniałem, jest to ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy. Jest to druk nr 95A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie – nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza zmierza do przeniesienia artykułu dotyczącego niestosowania przepisu ustawy o pomocy społecznej do rozdziału pierwszego, który zawiera przepisy ogólne.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Obecnych jest 86 senatorów, wszyscy senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 3)

Stwierdzam, że poprawka została poparta przez Wysoką Izbę.

Poprawka druga nakłada na organy postępowania wykonawczego obowiązek poinformowania skazanego o skutkach uchylania się przez niego od wykonywania nałożonych ustawą obowiązków w zakresie zainstalowania elektronicznego urządzenia rejestrującego lub nałożenia nadajnika.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Obecnych jest 85 senatorów, wszyscy państwo senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 4)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta przez Senat.

Poprawka trzecia stanowi, że w każdym przypadku uchylenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego skazany będzie doprowadzony, w miarę możliwości, albo do zakładu karnego, albo do aresztu śledczego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 5)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę poparł.

Poprawka czwarta uzupełnia przepis określający, jakie okoliczności powinny być wskazane w uzasadnieniu wniosku o zezwolenie na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za tą poprawką. (Głosowanie nr 6)

A zatem uzyskała ona poparcie Wysokiej Izby.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Na 86 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 7)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 101Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę pana senatora Witolda Sitarza, sprawozdawcę wymienionych komisji, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rozpatrzyły wnioski zgłoszone w trakcie debaty i wnoszą o przyjęcie wszystkich poprawek, z wyjątkiem poprawki szóstej, która została wykluczona, gdyż jej treść została skonsumowana w poprawce czwartej. Jednocześnie sugeruje się głosowanie blokiem, według proponowanego porządku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Panie i Panowie Senatorowie, jest propozycja, aby poprawki od drugiej do piątej, od siódmej do dziesiątej oraz dwunastą przegłosować w bloku. Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji?

Nie widzę sprzeciwu, a zatem uważam, że Izba przychyliła się do tego wniosku.

Czy senatorowie wnioskodawcy, czyli senator Witold Sitarz i senator Marek Ziółkowski, chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę, żeby była taka wola.

Głosowanie

A zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zmierza do usunięcia zbędnej definicji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 66 głosowało za, 2 – przeciw, 18 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8)

Poprawka uzyskała poparcie.

Teraz poprawki druga, trzecia, czwarta i piąta…

(Głos z sali: Oraz siódma, ósma…)

…oraz siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta i dwunasta.

Czy muszę odczytać treść tych wszystkich poprawek?

(Głos z sali: Nie trzeba.)

Nie trzeba, rozumiem.

Panie i Panowie Senatorowie, kto jest za poparciem poprawek od drugiej do piątej, od siódmej do dziesiątej oraz dwunastej?

Obecność.

Kto za?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)

A zatem poprawki wymienione przeze mnie przed chwilą uzyskały poparcie Wysokiej Izby.

Poprawki szóstej nie… Tak? Czyli teraz poprawka jedenasta.

Poprawka jedenasta uzupełnia dyspozycje normy karnej i obejmuje sankcją karną zamieszczenie we wniosku o wydanie zezwolenia danych „niepełnych”.

Gotowość.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została poparta przez Izbę.

I poprawka trzynasta. Poprawka ta ujednolica przepis określający podstawy odpowiedzialności karnoadministracyjnej osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z odpowiednim przepisem karnym sankcjonującym czyny osób fizycznych.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 79 głosowało za, 5 wstrzymało się od głosu, 3 nie głosowało. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została poparta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 59 głosowało za, 28 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji…

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę państwa senatorów o nieco cichsze prowadzenie rozmów.

…W sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 13)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Na 87 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 14)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 15)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r. (cd.)

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 16)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (cd.)

Wysoka Izbo, powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania. Trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 59S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Obecność.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionych projektów?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Bardzo proszę o wyniki głosowania.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które, podobnie jak w przypadku poprzedniego punktu, obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 60S.

Komisję proponują ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i zobowiązał wspomniane komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu dodatkowego sprawozdania. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 58X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej

Bardzo proszę sprawozdawcę komisji, pana senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Andrzej Matusiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Ustawodawcza i Komisja Gospodarki Narodowej na dzisiejszym posiedzeniu poparły wniosek, który jest poprawką typowo legislacyjną, uwzględnioną również w wystąpieniu ministra sprawiedliwości. Wnoszę o przyjęcie projektu ustawy wraz z tą poprawką. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję. Rozumiem, że pan senator nie odczuwa już potrzeby zabierania głosu jako wnioskodawca.

(Senator Andrzej Matusiewicz: Tak jest.)

Rozumiem. Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać takie pytanie panu senatorowi Matusiewiczowi?

(Głosy z sali: Nie.)

Nie widzę chętnych.

Głosowanie

Zatem przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Poprawka ma na celu usunięcie przepisu powiązanego z art. 41 ustawy, który na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego utracił moc z dniem 4 listopada 2010 r.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Obecnych jest 87 senatorów, wszyscy państwo senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 19)

Zatem Senat poparł tę poprawkę.

I przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki, oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Obecnych jest 87 senatorów, wszyscy państwo senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Matusiewicza do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (cd.)

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania, które znajdą państwo senatorowie w druku nr 39X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę wspomnianych komisji, pana senatora Piotra Wacha, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca Piotr Wach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje na wspólnym posiedzeniu poparły wniosek zawarty w zestawieniu, polegający na wprowadzeniu jednej poprawki, i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Czy pan senator chciałby zabrać jeszcze głos jako wnioskodawca?

(Senator Piotr Wach: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem. Czy jest taka potrzeba?

(Głosy z sali: Nie ma.)

Nie ma. Zatem dziękuję, Panie Senatorze.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Ma ona na celu usunięcie zbędnej części przepisu, która objaśnia treści już w tym przepisie zawarte.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 86 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki, oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Piotra Wacha do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu i podjął uchwałę w sprawie wniesienia tego projektu ustawy do Sejmu.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Piotra Wacha do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem.

Przystępujemy, Panie i Panowie Senatorowie…

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania, które w tej sytuacji obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu uchwały zawartego w druku nr 82S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o wyniki głosowania.

Na 86 obecnych osób wszyscy państwo senatorowie poparli projekt uchwały w setną rocznicę śmierci Bolesława Prusa. (Głosowanie nr 23)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął taką uchwałę. Dziękuję państwu senatorom, którzy ją zainicjowali.

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzynastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 81 obecnych osób wszyscy państwo senatorowie głosowali za. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Panie i Panowie Senatorowie, obecność.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 25)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Informuję państwa senatorów, że porządek obrad jedenastego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję, że jutro zbierze się Konwent Seniorów, który zaopiniuje porządek obrad kolejnego posiedzenia Senatu. Porządek ten zostanie państwu senatorom doręczony do biur senatorskich.

Komunikaty

Poproszę pana senatora sekretarza o przedstawienie komunikatu.

Bardzo proszę.

Senator Sekretarz Piotr Gruszczyński:

Bezpośrednio po głosowaniach w sali nr 179 odbędzie się spotkanie Senackiej Polsko-Rosyjskiej Grupy Parlamentarnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Senatorowie członkowie tej grupy…

(Rozmowy na sali)

Bardzo proszę państwa senatorów o w miarę sprawne opuszczanie sali obrad.

Oświadczenia

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Wygłaszanie oświadczenia nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos? Widzę, że są chętni.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę, Panie Senatorze, o wygłoszenie oświadczenia bądź oświadczeń – widzę, że ma pan ich kilka.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Oświadczenie w sprawie zabytkowego mostu w Tczewie kieruję do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o podjęcie przez rząd RP działań mających na celu ratowanie zabytkowego mostu w Tczewie. Obiekt ten przecina dolną Wisłę, został zbudowany w połowie XIX wieku jako most drogowo-kolejowy, zaprojektowany przez Carla Lentza. Był on wówczas najdłuższym mostem w Europie. Budowla ta została doceniona przez zagranicznych budowniczych z Ameryki i Niemiec – stawiano ją na równi z wieżą Eiffla czy Statuą Wolności. Obecnie obiekt został zamknięty ze względu na fatalny stan techniczny i grozi mu zagłada.

Jakie działanie zamierza podjąć kierowany przez pana rząd w celu uratowania tego unikatowego dziedzictwa inżynierskiego i kulturowego?

Drugie oświadczenie, w sprawie ingerencji państwa w życie rodziny, kieruję również do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie następującej kwestii. W państwie demokratycznym to obywatele powinni decydować o sobie i swoim życiu. Zwykle podnoszone są, jako argument za zwiększeniem ingerencji państwa w życie rodzinne, przypadki nadużywania władzy przez rodziców będących opiekunami prawnymi, a nie biologicznymi rodzicami. Jak wskazują badania, tak zwana przemoc domowa najczęściej dotyczy konkubinatów i wolnych związków. Znane są tragiczne historie o wyrodnym konkubencie lub partnerce ojca, którzy znęcają się nad nie swoimi dziećmi. Znane są również przypadki nadinterpretowania przepisów prawa i zdarza się, że kurator lub pracownik opieki społecznej odbiera dziecko jego biologicznym rodzicom, bo wydaje mu się, że dziecko jest zaniedbane, nie nosi modnych ubrań.

Czy rząd RP podejmie kroki zmierzające do ograniczenia uprawnień urzędników i jednoczesnego zagwarantowania ochrony praw rodzicielskich pełnym rodzinom?

I trzecie oświadczenie, skierowane także do prezesa Rady Ministrów, w sprawie mienia obywateli polskich, przejętego w latach 1939–1945 przez III Rzeszę.

Czy struktury kierowanego przez pana rządu RP dysponują informacjami dotyczącymi zwrotu mienia – nieruchomości obywateli II RP, które to mienie w latach 1939–1945 zostało przejęte przez III Rzeszę? Jak wyglądał, jeśli chodzi o wartość i geografię, zwrot mienia w czasach PRL, w jakim to odbywało się trybie i na jakiej podstawie prawnej? Jak wyglądał zwrot mienia w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych? Czy obywatele II Rzeczypospolitej otrzymali rekompensatę w przypadku braku zwrotu mienia – nieruchomości przejętych w latach 1939–1945 przez III Rzeszę? Jaka instytucja, na jakiej podstawie prawnej i w których latach wypłacała te rekompensaty, a także jaka była ich wartość? Jak wyglądała kwestia wypłaty rekompensat za mienie zabrane przez III Rzeszę w odniesieniu do poszczególnych grup narodowościowych? Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Przy okazji chciałbym poinformować, że w tej pierwszej sprawie zostało złożone oświadczenie również przez grupę senatorów z Pomorza, tak że głos w tej kwestii na pewno będzie silniejszy.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jako Pomorzanin z wyboru i z pochodzenia mocno wspieram te działania.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Krzysztof Słoń, bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku!

Oświadczenie kieruję do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań zmierzających do powstrzymania planowanego procesu prywatyzacji „Uzdrowiska Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna i pozostawienie tego uzdrowiska jako spółki Skarbu Państwa. Nieuzasadnione jest pozbywanie się tego narodowego dobra, mającego ogromny wpływ na funkcjonowanie samorządu gminy Busko-Zdrój, a także umożliwiającego Polakom dostęp do usług leczniczo-uzdrowiskowych. Spółka systematycznie wypracowuje zyski, inwestuje w rozwój, a samorząd unowocześnia infrastrukturę komunalną. Uzdrowisko daje bezpośrednie zatrudnienie ponad siedmiuset osobom. Zaniepokojenie planami prywatyzacji jest uzasadnione również kompletną porażką niedawnej prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych w Kielcach. Spółka dysponująca ogromnym kapitałem surowcowym, maszynowym, a przede wszystkim ludzkim została postawiona w stan upadłości.

Swój sprzeciw wobec prywatyzacji pozostałych jeszcze siedmiu uzdrowisk wyraził w ubiegłym roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz, na mocy rozporządzenia, podejmowane są próby obejścia zapisów ustawowych i skreślenia z listy Ministerstwa Skarbu Państwa sześciu uzdrowisk, w tym także tego w Busku. Jest to praktyka niedopuszczalna, tym bardziej że dotyczy tak ważnej społecznie kwestii jak wyzbywanie się przez państwo strategicznych i rozwojowych działów gospodarki, ważnych nie tylko ze względu na potencjał ekonomiczny, ale także z uwagi na stan zdrowia tego i przyszłych pokoleń Polaków.

Drugie oświadczenie.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań zmierzających do powstrzymania trwającego procesu prywatyzacji kopalni i zakładów chemicznych siarki Siarkopol w Grzybowie. Siarkopol przynosi rocznie kilkadziesiąt milionów złotych zysku – w 2011 r. było to 50 milionów zł. Jako przedsiębiorstwo o unikatowej w skali światowej kopalnianej technologii pozyskiwania siarki Siarkopol jest spółką strategiczną i bezcenną, jeśli chodzi o interes narodowy Polski. Zakład ten, zatrudniający siedemset siedemdziesiąt osób, jest jednym z największych producentów w województwie świętokrzyskim, a jego ekspansja eksportowa i obecność wytwarzanych przez niego produktów pochodzenia siarkowego na głównych światowych rynkach zapewnia województwu niezwykle stabilną pozycję gospodarczą. Znaczenie spółki dla regionu świętokrzyskiego jest nie do przecenienia, więc jego utrata byłaby trudna do powetowania.

Panie Premierze, nie prywatyzujmy za wszelką cenę, szczególnie gdy dotyczy to spółek o znaczeniu strategicznym, stanowiących o bezpieczeństwie wielu gałęzi gospodarki. Takie przedsiębiorstwo, taką narodową perłę można, jak rodowe srebra, sprzedać tylko raz, osiągając wątpliwy, jednorazowy zysk. Od mądrości rządzących zależy, czy ten bezcenny skarb naszej ziemi nadal będzie mógł służyć rozwojowi wyłącznie rodzimej gospodarki, czy stanie się łatwym łupem na kapitałowym rynku. To państwo powinno zarządzać takimi przedsiębiorstwami i, jeśli trzeba, bezwzględnie poprawić to, co w zarządzaniu i funkcjonowaniu niedomaga oraz stanowi hamulec w rozwoju. Trudno mi do takich działań zaliczyć łatwą i szybką sprzedaż prywatyzacyjną.

Następne oświadczenie.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o podjęcie zdecydowanych i pilnych działań zmierzających do wyjaśnienia powodów konieczności zwrotu części pomocy udzielonej przedsiębiorcom z Sandomierza, którzy ponieśli straty w związku z powodzią w 2010 r., a w szczególności wyjaśnienia, czy podjęte przez wojewodę świętokrzyskiego działania są zgodne z ustawą o usuwaniu skutków powodzi i z deklaracjami rządu Rzeczypospolitej Polskiej o wszechstronnej i daleko idącej pomocy dla ofiar tej klęski żywiołowej. Poszkodowani przedsiębiorcy z Sandomierza z wielkim trudem, choć minęły już dwa lata, odbudowują swoje firmy. Udzielone wcześniej wsparcie miało im w tym pomóc. Konieczność zwrotu części przyznanych wcześniej środków postawi wielu z nich w dramatycznej sytuacji i może doprowadzić do likwidacji prowadzonej przez nich działalności, a tym samym – do zachwiania się lokalnego rynku pracy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Nie ma więcej chętnych do zabrania głosu.

Informuję Izbę, że protokół jedenastego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam jedenaste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 14)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.