Narzędzia:

11. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1. dnia posiedzenia

retransmisja 2. dnia posiedzenia cz. I

retransmisja 2. dnia posiedzenia cz. II


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci

Senat w dniu 9 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 roku miesiącem Jego pamięci.
Druki senackie: 9898 S
Uchwała: 098.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 120. rocznicy urodzin Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego i ustanowienia września 2012 miesiącem Jego pamięci.

druk senacki nr 98

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Obrony Narodowej.

Do reprezentowania Komisji został upoważniony senator Władysław Ortyl.

Marszałek Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 98 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Władysław Ortyl.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Senat w dniu 10 maja 2012 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 179do druku 179do druku 179do druku 179271
Druki senackie: 9595 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: OpiniaMateriał porównawczy
Uchwała: 095.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

druki sejmowe nr 179, do druku nr 179, 271

druki senackie nr 95, 95 A

Jest to poselski projekt ustawy.

Ustawa wprowadza możliwość stosowania instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Ponadto ustawa przewiduje między innymi:

- rozszerzenie uprawnień kuratora sądowego w związku z kontrolą odbywania przez skazanych tej kary,

- obligatoryjne zarządzenie przez sąd penitencjarny usunięcia elektronicznych urządzeń monitorujących w przypadku uchylenia zezwolenia na odbycie przez skazanego kary w systemie dozoru elektronicznego,

- określenie sądu penitencjarnego, który ma być właściwy w przedmiocie orzekania o warunkowym zwolnieniu.

Sejm uchwalił ustawę na 12. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 18 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4) (druk  nr 95 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 maja 2012 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
Druki sejmowe: 229 cz.1229 cz.2do druku 229do druku 229304do druku 304
Druki senackie: 101101 A101 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 101.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 229, do druku nr 229, 304, do druku 304

druki senackie nr 101, 101 A

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa ma na celu zapewnienie skuteczności postanowień rozporządzenia Rady ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (które mają głównie zastosowanie cywilne, ale mogą być wykorzystywane do produkcji broni konwencjonalnej lub broni masowego rażenia, łącznie określane w polskim prawie jako towary o znaczeniu strategicznym). Ponadto, projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferów produktów związanych z obronnością we Wspólnocie oraz wspólne stanowisko Rady określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego, a także porządkuje i poprawia przepisy dotyczące obrotu towarami o znaczeniu strategicznym z zagranicą.

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (11) (druk  nr 101 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


4.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 10 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 278308
Druki senackie: 102102 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 102.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 278 i 308

druki senackie nr 102, 102 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Jest to jedna z trzech umów podpisanych z Jersey, które mają na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami, co w przyszłości spowoduje wykreślenie Jersey z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe tzw. „rajów podatkowych”. 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


5.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 10 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 279309
Druki senackie: 103103 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 103.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 279 i 309

druki senackie nr 103, 103 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Jest to jedna z trzech umów podpisanych z Jersey, które mają na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami, co w przyszłości spowoduje wykreślenie Jersey z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe tzw. „rajów podatkowych”. 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 103 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


6.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 10 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 280310
Druki senackie: 104104 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 104.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Jersey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych, sporządzonej w Londynie dnia 2 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 280 i 310

druki senackie nr 104, 104 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Jest to jedna z trzech umów podpisanych z Jersey, które mają na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami, co w przyszłości spowoduje wykreślenie Jersey z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe tzw. „rajów podatkowych”. 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 104 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


7.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

Senat w dniu 10 maja 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 281311
Druki senackie: 105105 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 105.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey o wymianie informacji w sprawach podatkowych, sporządzonej w Londynie dnia 6 grudnia 2011 r.

druki sejmowe nr 281 i 311

druki senackie nr 105, 105 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Umowa podpisana z Baliwatem Guernsey ma na celu wprowadzenie transparentnej polityki wymiany informacji podatkowej między obydwoma krajami, co w przyszłości spowoduje wykreślenie Baliwatu Guernsey z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe tzw. „rajów podatkowych”. 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 kwietnia 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 27 maja 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 kwietnia 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 8 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 105 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Druki senackie: 5959 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: 059.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki senackie nr 59, 59 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zakłada uwzględnienie okresu zatrudnienia za granicą obywateli polskich przy ustalaniu ich prawa do świadczeń emerytalno-rentowych bez konieczności spełnienia dotychczasowego wymogu stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. domicylu).

Marszałek Senatu w dniu 14 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do projektu ustawy (druk nr 59 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych

Senat w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Druki senackie: 6060 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: 060.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druki senackie nr 60, 60 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Projekt ustawy ma na celu nowelizację ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych polegającą na ograniczeniu zakresu wstępnego badania wniosku o uchylenie sędziemu immunitetu wyłącznie do kwestii braków formalnych. Problem ewentualnej bezzasadności (w tym i tej kwalifikowanej - bezzasadności oczywistej) takiego wniosku będzie natomiast badany przez właściwy sąd dyscyplinarny. Ponadto usuwa się puste odesłanie zawarte w art. 80 § 2d ww. ustawy. Jednocześnie dla zachowania spójności systemu prawa analogiczna zmiana (dotycząca przesłanki oczywistej bezzasadności) dokonywana jest w ustawie - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Marszałek Senatu w dniu 14 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 11 kwietnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 60 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Senat w dniu 10 maja 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
Druki senackie: 5858 S58 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: 058.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

druki senackie nr 58, 58 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy zmierza do uchylenia przepisu umożliwiającego spółdzielniom mieszkaniowym, które przed 5 grudnia 1990 r. wybudowały na nie swoim gruncie budynki, nabycie własności tych nieruchomości przez zasiedzenie (ex lege), o ile nieruchomości te posiadają nieuregulowany stan prawny. Nowelizacja ustawy zmierza również do wyeliminowania z sytemu prawnego przepisów, które uprzywilejowują spółdzielnie w stosunku do ich wierzycieli w sytuacji ustanawiania odrębnej własności lokali spółdzielczych.

Marszałek Senatu w dniu 14 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Wspólne posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 24 kwietnia 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 58 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz