Narzędzia:

Posiedzenie: 8. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


28 i 29 marca 2012 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiński i Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu i zawarty jest w druku nr 55, a sprawozdanie komisji w druku nr 55S.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym w imieniu połączonych komisji – Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej – przedłożyć Wysokiemu Senatowi projekt uchwały z okazji sto dwudziestej rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha.

Trzeba zaznaczyć, że zasługi Stefana Banacha dla nauki światowej, zwłaszcza dla rozwoju współczesnej fizyki, w szczególności fizyki kwantowej – a wiemy, że dzisiaj jest to dziedzina rozwijająca się niezwykle dynamicznie, największy eksperyment światowy, akcelerator hadronowy pod Genewą, przecież temu służy – są ogromne. Ale też warto przypomnieć – niedawno wszedł na ekrany film o Bitwie Warszawskiej i tam to pięknie pokazano – rolę, można powiedzieć, zaplecza naukowego. Deszyfranci, kryptolodzy wsławili się także w czasie II wojny światowej rozpracowaniem szyfratora Enigma. A to wszystko swoje źródło miało w polskiej szkole matematycznej, której poniekąd podstawą stał się Stefan Banach.

Oczywiście uchwała ma być docenieniem jego zasług, ma pokazać wkład Polski w naukę światową, ale także ma być zachętą, ma wskazać przykład dla młodzieży, która szuka swojego miejsca w społeczeństwie, w zawodzie, rozważa, czy zostać w Polsce, czy wyjechać, jaki zawód podjąć. Dlatego wydaje się, że jest to jak najbardziej właściwa inicjatywa.

Dziękujemy Polskiej Akademii Nauk, która nas zainspirowała, która nas wspierała.

Ja może na zakończenie tego sprawozdania odczytam tekst jednolity. Trzeba powiedzieć, że inicjatywa podjęcia tej uchwały została zgłoszona przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu. Na wspólnym posiedzeniu naszej komisji i Komisji Ustawodawczej wnieśliśmy szereg poprawek. W druku nr 55S znajduje się jednolity tekst, który odczytam.

„Uchwała Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha.

Stefan Banach, genialny polski matematyk, urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Już w dzieciństwie wykazywał ogromne zdolności matematyczne i lingwistyczne. Mając 15 lat, utrzymywał się z udzielania korepetycji. Pomimo trudności materialnych czasu dzieciństwa i młodości w dorosłym życiu osiągnął światowe sukcesy naukowe.

Trudna sytuacja materialna i życiowa spowodowała, że Stefan Banach nie ukończył studiów wyższych. Był samoukiem. Jego niezwykły talent matematyczny odkrył profesor Hugo Steinhaus, dzięki któremu w 1920 roku otrzymał stanowisko asystenta na Politechnice Lwowskiej. W tym też roku doktoryzował się, a w roku 1922 habilitował i został profesorem Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1924 został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności.

Rok 1922, w którym Stefan Banach ogłosił drukiem swoją rozprawę doktorską, uważany jest przez wielu matematyków za przełomowy w historii matematyki XX wieku. Ogłoszona rozprawa stworzyła bowiem podstawy analizy funkcjonalnej będącej nowym, niezwykle ważnym działem matematyki. Bardzo szybko okazało się, że ma ona istotne znaczenie dla rozwoju nie tylko samej matematyki, lecz także dla innych nauk ścisłych, a szczególnie fizyki kwantowej. Stefan Banach uważany jest przez cały świat za jednego z największych matematyków ostatniego stulecia. Opracował on główne pojęcia i twierdzenia analizy funkcjonalnej, a wyrażenie «przestrzeń Banacha» znane jest matematykom i fizykom na całym świecie.

Stefan Banach był wielokrotnie namawiany do wyjazdu z Polski na bardzo atrakcyjnych warunkach. Między innymi namawiali go do tego tuż przed wojną John von Neumann, twórca teorii gier i informatyki, który przyjeżdżał trzykrotnie w tym celu ze Stanów Zjednoczonych do Polski, oraz amerykański twórca cybernetyki Norbert Wiener. Stefan Banach zawsze odmawiał. Z całą pewnością wyjazd uchroniłby go od ciężkich przeżyć w okresie okupacji i przedłużyłby mu życie. W latach okupacji niemieckiej, aby ratować swoje życie, Stefan Banach musiał zostać karmicielem wszy. Nadwerężenie w czasie okupacji zdrowia spowodowało, że nie zdążył przenieść się do Krakowa na przygotowaną dla Niego katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zmarł we Lwowie w sierpniu 1945 roku. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Zasługi Stefana Banacha są wielorakie. Najważniejsze, to ogromny wkład w rozwój nauki światowej i w budowę polskiej szkoły matematycznej. Niezwykle ważne było wykazanie znaczenia wkładu Polaków w dorobek nauk ścisłych. Amerykańska Komisja Nauki z siedzibą w Chicago, dokonując w ostatnich latach przeglądu wiedzy wniesionej do naukowego dorobku współczesnej cywilizacji, wyróżniła spośród wszystkich polskich naukowców Mikołaja Kopernika i Stefana Banacha. Stefan Banach pokazał, że mimo niesprzyjających warunków materialnych i ówczesnego zapóźnienia naukowego Polski można osiągać wyniki na najwyższym poziomie światowym. Jest On ciągle doskonałym wzorem do naśladowania dla polskiego świata nauki i dla naszej młodzieży.

Jesteśmy przekonani, że podjęcie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha w istotny sposób przybliży Jego sylwetkę oraz zainspiruje wiele osób i całe środowiska do żmudnej, ale owocnej pracy naukowej. Będzie też okazją do namysłu nad rolą matematyki w rozwoju intelektualnym i mentalnym, szczególnie w procesie edukacji młodego pokolenia, nie tylko w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

W imieniu komisji rekomenduję państwu tę uchwałę. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również pana senatora Kazimierza Wiatra.

Czy są pytania do pana senatora? Nie widzę chętnych.

Czy zaproszeni goście pragną zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Nie.

(Głos z sali: Senator Górecki występuje w imieniu Senatu.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Jako senator.)

Otwarcie dyskusji

Rozumiem. Teraz pan senator Ryszard Górecki, który jest jednocześnie wiceprezesem PAN.

Senator Ryszard Górecki:

Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk Ryszard Górecki:

Dziękuję bardzo.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chcę w imieniu Polskiej Akademii Nauk złożyć serdeczne podziękowania przede wszystkim panu marszałkowi za zaakceptowanie inicjatywy i wszczęcie procedury podjęcia uchwały przez Senat. Bardzo dziękuję w imieniu Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panu profesorowi senatorowi Kazimierzowi Wiatrowi, który bardzo zaangażował się w te prace. Pan senator jako osoba, która związana jest z naukami ścisłymi, jako matematyk, informatyk chyba najlepiej z nas czuje, jaki jest postęp w rozwoju polskiej nauki między innymi dzięki matematyce i chemii.

Stefan Banach to wielki autorytet, podobnie jak pani… – ostatnio podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie – choć może nie tak wielkiej klasy, bo nie otrzymał nagrody Nobla. Chcę powiedzieć, że Banach rzeczywiście jest wielkim autorytetem i mówiło się o tym w Polsce od wielu lat. Na wielu uczelniach, na polskich uniwersytetach… Mamy liczne ulice nazywane imieniem Stefana Banacha. To był młody człowiek, młody matematyk, który w trudnych latach swojego życia, jak wspominał w swojej wypowiedzi pan profesor, senator Wiatr, studiował we Lwowie, wcześnie uzyskał doktorat i wkrótce potem, po dwóch latach został profesorem i służył polskiej nauce właśnie we Lwowie. Zmarł w 1945 r. na nowotwór.

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Cicho!)

Po jego śmierci całe miasto, cała, że tak powiem, polska nauka, która pozostała we Lwowie, z wielkim płaczem i szacunkiem składała mu hołd i podziękowanie.

Chcę też powiedzieć, że pamięć o profesorze jest podtrzymywana w Polsce poprzez Polskie Towarzystwo Matematyczne, które ufundowało nagrodę naukową imienia Banacha już w 1946 r. W 1972 r. utworzono Międzynarodowe Centrum Matematyczne imienia Stefana Banacha przy Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, a w 1992 r., w stulecie urodzin Banacha, ustanowiono medal jego imienia przyznawany za wybitne zasługi w dziedzinie nauk matematycznych. W najbliższych dniach, w przyszłym tygodniu, chyba 3 kwietnia Narodowy Bank Polski upamiętni Stefana Banacha na złotej monecie dwustuzłotowej i srebrnych monetach dziesięcio- i dwuzłotowych wybitych właśnie z okazji omawianej rocznicy.

Jestem bardzo wdzięczny – mówię to także w imieniu Polskiej Akademii Nauk – za to, że Senat okazuje szacunek profesorowi Banachowi i włącza się w działania na rzecz rozwoju polskiej nauki. Taka jest nasza rola i powinniśmy, jak mi się wydaje, czynić to bez wahania. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Proszę o zabranie głosu senatora Janusza Sepioła.

Senator Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Podejmowanie uchwał okolicznościowych wspominających, podkreślających zasługi wielkich Polaków to bardzo ważna kompetencja Senatu. Moja wypowiedź absolutnie nie ma na celu podważenia tej funkcji naszej Izby, pozostaje też bez związku z osobą wielkiego Stefana Banacha. Chodzi mi raczej o preteksty, powody, dla których podejmujemy takie uchwały, i o to, żeby nie doszło do inflacji podobnych uchwał. Zastanawiam się, dlaczego świętujemy sto dwudziestą rocznicę. Bo, proszę państwa, równie dobrze to może być sto trzydzieści lat – a wówczas wchodzi w grę Wacław Sierpiński, Florian Znaniecki, Karol Szymanowski; a jeśli sto czterdzieści lat – to Marian Smoluchowski, wielki fizyk. Jeśli sto dwadzieścia lat – to w tym roku wchodzi w grę Władysław Anders, Stanisław Maczek, Henryk Józewski, biskup Gawlina. A jeśli sto dziesięć lat, to na przykład Jan Kiepura. Mamy w tym roku także stulecia, a wtedy w grę wchodzi Jan Piwnik „Ponury”, Jerzy Turowicz.

Proszę państwa, polska historia jest tak bogata, mamy taki dorobek, że moglibyśmy zostać tylko przy takich rocznicach jak stulecia, w dodatku stulecia urodzin. Przecież mamy pięćsetną rocznicę urodzin Marcina Kromera, dwusetną Zygmunta Krasińskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Leopolda Kronenberga. Mamy też setne rocznice śmierci – mija czterysta lat od śmierci Piotra Skargi, dwieście lat od śmierci Hugona Kołłątaja, sto lat od śmierci Bolesława Prusa.

Mój apel sprowadza się do tego: poprzestańmy na stuleciach urodzin i śmierci. To i tak będzie blisko po dziesięć uchwał rocznie. W przeciwnym razie możemy doprowadzić do deprecjacji naszych rezolucji. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Kazimierza Wiatra.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Pan senator Sepioł w zasadzie bardzo mi pomógł jeszcze lepiej uzasadnić, dlaczego przedkładamy tę uchwałę z okazji stu dwudziestej rocznicy, ale zanim do tego uzasadnienia przystąpię – a to być może będzie bardziej emocjonująca część mojej wypowiedzi – chciałbym się odnieść się do samego tekstu uchwały.

Otóż kiedy przedstawiałem sprawozdanie połączonych komisji, mówiłem o pierwotnym tekście, do którego komisja nauki zgłosiła potem wiele poprawek. Kolejną grupę poprawek zgłosiły później połączone komisje: Komisja Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisja Ustawodawcza. Trzeba też wspomnieć o tym, że pan senator Zając jest autorem opracowania sprzed kilku lat zatytułowanego „Od Kopernika do Banacha” i wspomógł nas merytorycznie w tym zakresie. Myślę, że będzie miał jeszcze okazję odpowiedzieć panu senatorowi Sepiołowi, skąd taka inicjatywa.

Rzeczywiście jest tak, że dwa dni temu otrzymałem korespondencję od profesora matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, który przekazał liczne uwagi do prezentowanego tekstu. Wspólnie z Biurem Legislacyjnym dokonaliśmy wnikliwej analizy tego tekstu, mało tego, pani legislator sięgnęła do źródeł, na które pan profesor się powoływał. I okazało się, że nie wszystkie uwagi pana profesora znajdują jednoznaczne uzasadnienie, ale uznaliśmy, że lepiej będzie, jeśli dyskusyjne fragmenty zostaną z tego tekstu usunięte. I taka uchwała może rzeczywiście będzie krótsza, ale i bardziej jednoznaczna, bez kontrowersyjnych sformułowań. Bo okazuje się, że… My piszemy, że był biedny, ale nie wiadomo, czy był biedny, bo różne były okresy w jego życiu; piszemy, że był namawiany do wyjazdu… I tutaj informacje są sprzeczne – był, nie był… Piszemy w tekście o tym, że nauka polska w tym czasie była zapóźniona, a pan profesor przywołuje nazwiska i Wróblewskiego, i Olszewskiego, i Smoluchowskiego, i mówi, że mieliśmy w tym czasie wiele osiągnięć.

Z tych powodów przedstawiam poprawkę w formie jednolitego tekstu, którą zgodnie z art. 81 ust. 4 Regulaminu Senatu wnoszę i proszę o wyznaczenie komisjom terminu na przygotowanie dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Tekst poprawki jest następujący.

Treść uchwały otrzymuje brzmienie: „Stefan Banach, genialny polski matematyk, urodził się 30 marca 1892 roku w Krakowie. Od dzieciństwa wykazywał nieprzeciętne zdolności matematyczne i lingwistyczne. Nie ukończył jednak studiów wyższych. Był samoukiem.

Jego niezwykły talent odkrył profesor Hugo Steinhaus, dzięki któremu Stefan Banach w 1920 roku został asystentem na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku otrzymał doktorat na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. W roku 1922 na tej uczelni habilitował się i został jej profesorem. W 1924 roku wybrano go na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1939 został prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Rok 1922, w którym Stefan Banach ogłosił drukiem swoją pracę doktorską, uważany jest przez wielu matematyków za przełomowy w historii matematyki XX wieku. Ogłoszona rozprawa stworzyła bowiem podstawy analizy funkcjonalnej będącej nowym, niezwykle ważnym działem matematyki. Bardzo szybko okazało się, że praca ta ma istotne znaczenie dla rozwoju nie tylko matematyki, lecz także innych nauk ścisłych, szczególnie fizyki kwantowej. Stefan Banach opracował główne pojęcia i twierdzenia analizy funkcjonalnej, a wyrażenie «przestrzeń Banacha» znane jest matematykom i fizykom na całym świecie.

Stefan Banach uznawany jest przez cały świat za jednego z najwybitniejszych matematyków ostatniego stulecia. Jego ogromny wkład w rozwój nauki światowej i stworzenie polskiej szkoły matematycznej dostrzegła w ostatnich latach Amerykańska Komisja Nauki z siedzibą w Chicago, która dokonując przeglądu wiedzy wniesionej do naukowego dorobku współczesnej cywilizacji, wyróżniła spośród wszystkich polskich naukowców Mikołaja Kopernika i Stefana Banacha.

Stefan Banach zmarł we Lwowie w sierpniu 1945 r. Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Podejmując uchwałę w 120. rocznicę urodzin Stefana Banacha, Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie przybliżyć społeczeństwu zasługi jednego z najwybitniejszych matematyków XX wieku. Ma nadzieję pobudzić środowiska młodych do pracy naukowej, a także stworzyć okazję do refleksji nad rolą matematyki w rozwoju intelektualnym i mentalnym człowieka, szczególnie w procesie edukacji młodego pokolenia, nie tylko w obszarze nauk ścisłych i technicznych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski»”.

Taką jednolitą poprawkę składam.

A teraz jeszcze powiem, dlaczego to jest takie ważne i dlaczego to dzieje się z okazji sto dwudziestej rocznicy.

Otóż, proszę państwa, jest wiele aspektów tego zagadnienia. Przede wszystkim na szczęście już do minionego czasu należy okres, w którym nie było matematyki na maturze. Dlatego mówimy, że matematyka to nie są tylko nauki ścisłe – to jest dużo więcej. Dużo się mówi o budowie Europejskiej Przestrzeni Badawczej, w której chcemy być ważnym podmiotem. I wydaje się, że to jest jeden z dobrych fundamentów tego, żebyśmy w tej Europejskiej Przestrzeni Naukowej działali podmiotowo. Mówimy też o młodzieży, dużo się mówi o społeczeństwie informacyjnym i gospodarce opartej na wiedzy, ale często identyfikuje się to tylko z tym, że wszyscy mają posiadać komputer i mieć dostęp do internetu szerokopasmowego. Nie, społeczeństwo informacyjne to coś więcej: to społeczeństwo, w którym większość obywateli zajmuje się wytwarzaniem lub przetwarzaniem wiedzy. A więc mamy tutaj wspaniały przykład, fundament – to nie tylko historia, to też niesłychanie ważna przyszłość.

Skoro w Chicago ogłaszają, że Kopernik i Banach, pomijając nawet naszą Marię Skłodowską-Curie… A więc to jest ważne, to oznacza coś więcej. I dlatego ja muszę powiedzieć tak: jest wiele okrągłych rocznic, ale my wybieramy w momencie historycznym, w tym obecnym dniu to, co nam się wydaje ważne. Za kilka lat akcenty mogą być inne. Dlatego zresztą zawsze odbywa się tu dyskusja. Rozmawiamy, mówimy o tym, i to jest też jakiś sposób oddziaływania i wypełniania naszej misji. I dlatego ja myślę tak: nie ma wątpliwości, że to jest niezwykle potrzebne. Nie możemy tylko sprawdzać w kalendarzu, kiedy są jakieś równe rocznice, stulecia, tylko powinniśmy wyszukiwać to, co w danym momencie jest potrzebne, co niejako pokrywa to zapotrzebowanie i jest zachętą do rozwoju, do pokazania, że można zrobić jeszcze coś więcej. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Poproszę pana senatora Piotra Wacha o zabranie głosu.

Senator Piotr Wach:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na kanwie projektu omawianej uchwały chciałbym wygłosić parę uwag na rzecz tej uchwały, jak również popolemizować nieco z panem senatorem Sepiołem, z którym co do zasady się zgadzam, że nie powinno się doprowadzać do inflacji naszych uchwał i że nazwisk znanych Polaków – jak się weźmie pod uwagę dziesięciolecia i jeśliby wiązać każde z takich dziesięcioleci w ramach stulecia – znalazłoby się wiele.

Warto jednak powiedzieć rzecz następującą. Dorobek Stefana Banacha jest wyjątkowy w tym sensie, że jego nazwisko jest jedynym lub jednym z dwóch nazwisk, jeśli chodzi o matematykę, które funkcjonują w powszechnym obiegu, w podręcznikach. Tak zwane przestrzenie Banacha to krok milowy. Wiążą się one ze współczesną matematyką i stanowią podstawę działu, jakim jest analiza funkcjonalna. I to jest uznawane właściwie przez cały świat. Również w kwestii narodowości postawa tego naukowca jest bezsporna – czego niekiedy, w innych przypadkach, nie ma, bo zdarzają się w tym zakresie dyskusje, ponieważ wielu naukowców pracowało w więcej niż w jednym kraju.

Kolejnym argumentem jest to, że jeżeli chodzi o naszą, polską naukę, to nauki ścisłe mają na swym koncie stosunkowo mało sukcesów. To znaczy stosunkowo mało jest nazwisk, które trwale się zapisały. Jeśli chodzi o noblistów, to my możemy przypisać sobie właściwie tylko sukces Marii Curie-Skłodowskiej, a ona przecież – mimo że miała polskie pochodzenie i bardzo identyfikowała się z Polską w swojej działalności – była jednak naukowcem francuskim i teraz spoczywa we francuskim Panteonie.

Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej kwestii. Przykład Stefana Banacha pokazuje, jak wzorcowa była postawa środowiska naukowego, postawa matematyków tamtych czasów. Otóż z punktu widzenia matematyków katedralnych, profesorów obejmujących katedry Banach był niedoukiem. A jednak ci profesorowie prowadzący katedry uznali, że człowiek, który właściwie jest niedokształcony, nie ma formalnego wykształcenia, jest lepszy od nich. Pozwolili mu robić doktorat, mimo że nie miał studiów. Kiedy my uchwalaliśmy prawo o szkolnictwie wyższym, to przepis pozwalający otworzyć przewód doktorski licencjatowi, a więc człowiekowi bez stopnia magistra… Powoływano się wówczas na przykład Banacha. Myślę, że teraz, że tak powiem, nie przełknęlibyśmy takiego Banacha. Odwołując się do jego przykładu, trzeba powiedzieć, że środowisko matematyków i środowisko naukowe tamtego czasu miało szerokie horyzonty, skoro zamiast zmarnować takiego człowieka, stworzyło mu możliwość uzyskania doktoratu i uznało jego osiągnięcia. Warto to podkreślić. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Poproszę o zabranie głosu pana senatora Józefa Zająca.

Senator Józef Zając:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Miałem szczęście, że moją nauczycielką matematyki była studentka i doktorantka Banacha, pani Władysława Mrożkiewicz, lwowianka, osoba, która, mimo że wcześniej żadnych skłonności do matematyki nie przejawiałem, przekonała mnie do tej matematyki. Przez wiele lat słuchałem różnych jej opowiadań o tym, jak to było we Lwowie, o co chodziło, na czym to wszystko polegało. Muszę przyznać, że część tych wiadomości już uciekła mi z pamięci. Wiele jednak udało się zebrać, ponieważ osoba ta żyła bardzo długo – miała dziewięćdziesiąt siedem lat, jak umarła. I w związku z tym bardzo dużo wiem na ten temat.

To, co tutaj usłyszeliśmy, czyli to, że innych, nawet niepochodzących ze świata nauki, możemy ustawić w jednym szeregu z Banachem, jest stwierdzeniem, z którym absolutnie zgodzić się nie można. Tak jak powiedziano, w naszej historii pojawiło się tylko dwóch takich – Kopernik i Banach. Kopernik był faktycznie matematykiem. Wystarczy przeczytać kilka jego pozycji – a właściwie jedną, główną, która została wydana dopiero rok po jego śmierci, ponieważ ze względów taktycznych nie można było wydać jej za jego życia – aby wiedzieć, na czym to wszystko polega.

A dlaczego Banach jest taki ważny? Dowodem jest na przykład największa na świecie liczba cytowań z publikacji matematycznych i powoływania się, pobił pod tym względem nawet słynnego Hilberta. Dzisiaj to nie ulega wątpliwości. I dzisiaj Niemcy klęknęli przed Banachem. A przecież mieli Banacha do dyspozycji w czasie wojny, ale być może opatrzność spowodowała, że nie rozumieli wtedy jeszcze tego, że mają w zasięgu matematykę, której im zabrakło do uruchomienia bomby atomowej. To pierwsza rzecz – cytowania.

Oczywiście to, co tutaj usłyszeliśmy… Banach dzisiaj nie miałby szans w naszym systemie szkolnictwa wyższego. Proszę państwa, gdyby się pojawiła komisja akredytacyjna w klasycznym wydaniu na uczelni we Lwowie, toby Banacha jako pierwszego za drzwi wyrzuciła, kazała skreślić go z listy osób, które firmują matematykę, ponieważ posiadał on tylko, jeśli określać to dzisiejszym językiem, licencjat, a zgodnie z ówczesnymi pojęciami – tak zwaną połówkę studiów.

Chciałbym coś powiedzieć od siebie. Otóż pracując wiele lat w Polskiej Akademii Nauk, miałem możliwość jeździć po świecie. I to, czego nam tutaj brakuje, a z czym stykałem się wszędzie… Mianowicie chodzi o to, że gdzieś indziej znacznie więcej wiedzą o naszej nauce i naszych naukowcach, aniżeli my sami wiemy. Kiedyś w Osace na wykładzie wszedłem do sali profesorskiej i cofnąłem się, ponieważ zdawało mi się, że przez pomyłkę tam się znalazłem, a było tam bardzo dużo osób. Ale kolega, który mnie tam zaprosił, powiedział: tak, proszę wejść, to przedstawię cię tym, którzy przyjechali na wykład. No i co się okazało? Byłem tym – wtedy to zrozumiałem – który miał możność skorzystania z tego, co we wcześniejszych czasach wypracowali właśnie naukowcy we Lwowie, w Warszawie, w Krakowie, ponieważ oni stworzyli fantastyczną opinię o polskiej matematyce. Wstydziłem się swojej niewiedzy, przyznaję, ponieważ ci Japończycy wiedzieli znacznie więcej o polskich matematykach, aniżeli ja wiedziałem – a główne pytania dotyczyły właśnie nazwiska Banacha – i to ja nie umiałem odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących historii polskiej matematyki. Dlatego też doceńmy to, co mamy, bo zazwyczaj naszym mankamentem jest to, że nie cenimy tych wielkich rzeczy, osiągnięć, zwłaszcza naukowych, które wypracowali nasi rodacy.

Wiele by można powiedzieć o Banachu. Mam tutaj pewien materiał, który udostępnię, jeśli ktoś jest zainteresowany; to mniej więcej dwieście stron z różnych źródeł, pisanych przez różne osoby. To fantastyczna sprawa, warta przepięknego filmu, zwłaszcza to, co związane jest z wątkiem bomby atomowej. Coś spowodowało, że oczy Niemców zostały przesłonięte i nie umieli oni skorzystać z tego, co mieli pod ręką.

A kim był Banach dla polskiej nauki? Przywołam słowa Steinhausa, odkrywcy i najbliższego przyjaciela Banacha: „Jego najważniejszą zasługą było przełamanie raz na zawsze i zniszczenie do reszty kompleksu polegającego na poczuciu niższości Polaków w naukach ścisłych”. To jest to, w związku z czym protestowałem. Banach nie był biedny. Banach miał naprawdę przyzwoite warunki i chyba szczęście do niego się uśmiechnęło – tyle, że nie znał matki. Miał naprawdę przyzwoite warunki i nigdy temu kompleksowi nie podlegał. Łączył w sobie iskrę geniuszu z jakimś zadziwiającym imperatywem wewnętrznym, który mu mówił słowami poety: „Jest to tylko jedno: żarliwa gloria rzemiosła!”. A matematycy wiedzą dobrze, że ich rzemiosło wiąże się z tą samą tajemnicą, co rzemiosło poetyckie. Wielu stawia te dwie dziedziny bardzo blisko siebie. Mnie się wydaje, że jeśli ktoś zna dobrze jedną z nich, ale naprawdę dobrze, profesjonalnie, to podpisze się pod tym stwierdzeniem.

Myślę też, że powinniśmy naprawdę z największą czcią odnieść się do tego, że jest to studwudziestolecie urodzin kogoś, kto nasz kraj wyniósł tak wysoko w sensie międzynarodowym. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka Rockiego.

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Senatorze!

Nie chcę mówić o dorobku Stefana Banacha, bo dla mnie jest on sprawą oczywistą, chcę jednak wystąpić w obronie dobrego imienia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Przede wszystkim komisja akredytacyjna, badając osoby zgłoszone do minimum kadrowego, zwraca uwagę na dwie sprawy: na formalne stopnie i tytuły naukowe, ale także na dorobek w zakresie, który jest związany z minimum kadrowym. Zresztą między innymi po to zmienialiśmy w zeszłym roku ustawę o szkolnictwie wyższym – żeby dopuścić do pracy praktyków nieposiadających w ogóle formalnego wykształcenia. Zapewniam, że Stefan Banach byłby przez Polską Komisję Akredytacyjną zaliczony do minimum kadrowego. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Dla porządku informuję, że senator Klima złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu, a senator Wiatr złożył wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie.

Zamknięcie dyskusji

Zamykam dyskusję.

Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

W związku z tym, że został złożony wniosek o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Senator Wiatr zgłosił wniosek o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, to uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Głosów sprzeciwu nie słyszę.

(Głos z sali: Jeszcze senator Paszkowski chciałby złożyć wniosek formalny.)

Uzupełnienie porządku obrad

Pan senator Paszkowski chce złożyć wniosek formalny. Proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:

…Oczywiście, Panie Marszałku, nie w tym punkcie.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie w tym punkcie?)

Tak. Chodzi mi o wniosek formalny dotyczący tego, żeby uzupełnić porządek obrad o punkt, który Senat już poniekąd rozpatrywał. Chodzi o to, żeby było trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa – to są druki senackie nr 25, 25S, 25X – i żeby był to punkt dwunasty. Innymi słowy chodzi o to, żeby umieścić to w pakiecie głosowań, albowiem komisje przygotowały stanowisko i nie ma przeszkód formalnych, żeby to rozpatrzyć. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy są głosy sprzeciwu co do wniosku pana senatora Paszkowskiego? Nie ma głosów sprzeciwu. W związku z tym włączamy ten punkt do rozpatrzenia.

(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)

Dobrze.

Ogłaszam przerwę do godziny 10.45. Po przerwie odbędą się głosowania.

Proszę jeszcze pana senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Komunikaty

Senator Sekretarz Marek Martynowski:

Szanowni Państwo!

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie się dzisiaj, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach plenarnych, w sali nr 182. Porządek obrad: sprawy organizacyjne.

I następny komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w sprawie wniosków zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha odbędzie się pięć minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Spotykamy się o 10.45.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 40 do godziny 10 minut 47)

Wznowienie obrad

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Proszę zajmować miejsca.

(Rozmowy na sali)

Wysoka Izbo, czekamy na senatorów z Prawa i Sprawiedliwości.

(Rozmowy na sali)

Powracamy do rozpatrywania…

Wznawiam obrady.

Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 65Z.

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Szewińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Andrzej Szewiński:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

W imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiam sprawozdanie z posiedzenia komisji w sprawie rozpatrzenia wniosku zgłoszonego w dniu 28 marca w toku debaty nad ustawą o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie. Komisja wnosi o przyjęcie przez Wysoki Senat poprawek drugiej, trzeciej i czwartej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca, pan senator Kazimierz Wiatr, chce jeszcze zabrać głos?

(Senator Kazimierz Wiatr: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Głosowanie

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy zatem do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza powoduje, że minister właściwy do spraw kultury fizycznej będzie udzielał zgody na odstąpienie od obowiązku umieszczania godła Rzeczypospolitej Polskiej na strojach określonej reprezentacji w przypadku, gdy przepisy międzynarodowych organizacji sportowych uniemożliwiają z tego względu udział polskiej reprezentacji w organizowanych rozgrywkach międzynarodowych.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymuję się?

Wszyscy już wsunęli karty? Tak?

Obecność, Panie Sekretarzu!

Proszę o wyniki.

Głosowało 89 pań i panów senatorów, 24 – za, 65 – przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)

Stwierdzam, że Wysoka Izba odrzuciła poprawkę pierwszą.

Poprawka druga powoduje, że polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski w realizacji swoich określonych celów gospodarczych będą uwzględniały przepisy, a nie regulaminy wskazanych w ustawie podmiotów.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 2)

Stwierdzam, że Wysoka Izba przyjęła poprawkę drugą.

Poprawka trzecia ma na celu doprecyzowanie, że określone w ustawie podmioty uwzględniają przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 86 głosowało za, 2 – przeciw, 1 się wstrzymał, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 3)

Stwierdzam, że Wysoka Izba poprawkę trzecią przyjęła.

Poprawka czwarta powoduje, że polski związek sportowy i Polski Komitet Olimpijski będą wykorzystywały wizerunek odpowiednio członka kadry narodowej oraz członka reprezentacji olimpijskiej w zakresie wyznaczonym przez przepisy, a nie regulaminy określonych w ustawie organizacji.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 90 pań i panów senatorów, 68 – za, 3 – przeciw, 19 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)

Stwierdzam, że Wysoka Izba przyjęła czwartą poprawkę.

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 66 głosowało za, 5 – przeciw, 20 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r. (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie nr 68A i 68B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

89 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Panie i Panowie Senatorowie, w przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 69Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, senatora Janusza Sepioła, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca Janusz Sepioł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje na posiedzeniu dodatkowym przyjęły wszystkie jedenaście poprawek i rekomendują Wysokiej Izbie takie samo ich przegłosowanie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy – senatorowie Andrzej Owczarek, Józef Zając, Grzegorz Wojciechowski, Marek Martynowski – chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, nie ma takiej woli ze strony panów senatorów.

Głosowanie

Możemy przystąpić do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka pierwsza zapewnia ustawie zgodność z zasadami techniki prawodawczej.

Obecność.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

69 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, 18 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 7)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Poprawka druga ma charakter doprecyzowujący.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

68 senatorów głosowało za, 19 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę przyjął.

Poprawka trzecia zmierza do zapewnienia ustawie spójności terminologicznej.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

65 senatorów głosowało za, 25 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw. (Głosowanie nr 9)

Zatem stwierdzam, że Senat poprawkę trzecią przyjął.

Poprawka czwarta jednoznacznie przesądza, że na każdym etapie inwestycji drogowej audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego może przeprowadzać audytor będący pracownikiem jednostki wykonującej zadania zarządcy drogi lub audytor niepozostający z nią w stosunku pracy.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

64 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka czwarta została przyjęta.

Poprawka piąta zapewnia ustawie zgodność z postanowieniami kodeksu pracy.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

65 senatorów głosowało za, 24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że poprawka piąta została przez Senat przyjęta.

Poprawka szósta nakłada na zarządcę drogi obowiązek sporządzenia i dołączenia do audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego uzasadnienia swej decyzji o odstąpieniu od uwzględnienia wyniku audytu na kolejnych etapach budowy i użytkowania drogi.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

64 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Poprawka uzyskała poparcie Senatu.

Poprawka siódma modyfikuje przepis określający skład zespołu oceniającego wyniki klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej w ten sposób, aby w jego skład wchodziła co najmniej jedna osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie wymagane ustawą dla audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę wyniki.

65 senatorów głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 26 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

A zatem Senat poprawkę siódmą poparł.

Poprawka ósma zapewnia ustawie spójność terminologiczną z przepisami innych ustaw.

Gotowość.

Za?

Przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

65 senatorów głosowało za poprawką, 23 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 14)

Stwierdzam, że Senat poparł poprawkę ósmą.

Poprawka dziewiąta porządkuje katalog wymagań wobec osób ubiegających się o certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

63 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)

Stwierdzam, że Senat poprawkę dziewiątą poparł.

Poprawka dziesiąta uzupełnia niepełne odesłanie.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

67 senatorów głosowało za, 23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Zatem Senat poparł poprawkę dziesiątą.

Poprawka jedenasta rozszerza przepis określający treść sprawozdania ze śmiertelnego wypadku drogowego o informację na temat zawartości środków odurzających w organizmach uczestników wypadku.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Wszyscy głosujący, czyli 91 senatorów, byli za. (Głosowanie nr 17)

Zatem stwierdzam, że Senat poparł poprawkę jedenastą.

To były wszystkie poprawki.

Zatem teraz przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

64 senatorów głosowało za, 24 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Podjęcie uchwały

Wysoka Izbo, wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 4. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 42X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, panią senator Grażynę Sztark, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji. Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca Grażyna Sztark:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku i wnoszą o przyjęcie poprawki, którą jeszcze raz przypomnę. Zgodnie z nią ustawa wchodzi w życie z dniem 31 maja 2012 r. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Obecnie państwo senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy, a zarazem wnioskodawcy, senator Grażyny Sztark – choć, co prawda, pani senator zniknęła już z trybuny – w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

(Głos z sali: Nie ma pytań.)

Pani senator przewidziała tę sytuację i opuściła już trybunę.

Nikt nie ma woli zadania pytania, zatem…

(Senator Grażyna Sztark: W razie pytań jestem gotowa wrócić…)

Nie, nikt nie ma pytań.

Przystępujemy do głosowania, Wysoka Izbo.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Celem poprawki, tak jak już wspomniała pani senator, jest wprowadzenie jednakowego dla wszystkich przepisów ustawy terminu wejścia w życie.

Gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki proszę.

Wszyscy, czyli 90 senatorów, byli za. (Głosowanie nr 19)

Zatem wobec wyników głosowania…

(Głos z sali: Nie, nie, jeszcze całość.)

A, przepraszam, oczywiście.

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta.

I teraz przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

89 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 20)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu uchwały.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią senator Grażynę Sztark do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (cd.)

Szanowni Państwo Senatorowie, powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

Wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

W obecnej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 41S i proponują, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Panie i Panowie Senatorowie, proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał od głosu?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Andrzeja Matusiewicza do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 6. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (cd.)

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Podobnie jak to w było poprzednim punkcie, trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 47S i proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Panie i Panowie Senatorowie, przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem przedstawionych projektów?

Kto jest przeciw?

Kto wstrzymał się od głosu?

Proszę o podanie wyników głosowania.

89 senatorów głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Bohdana Paszkowskiego do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 8. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 26X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Bardzo proszę panią senator Helenę Hatkę, sprawozdawcę wspomnianych przeze mnie uprzednio komisji, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania, które przygotowały te komisje.

Senator Sprawozdawca Helena Hatka:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. ustosunkowały się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku. Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków, uwzględniając zmianę jego treści, którą zgłosili senator Stanisław Iwan, senator Grażyna Sztark i senator Piotr Zientarski. Proszę o przyjęcie poprawki zgłoszonej przez wnioskodawców.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy wymienieni przez panią senator sprawozdawcę senatorowie wnioskodawcy chcieliby zabrać głos? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy jest taka wola? Nikt nie chce zadać pytania.

Głosowanie

W takim razie, Panie i Panowie Senatorowie, teraz przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką zawartą w druku nr 26X, a następnie nad przyjęciem projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką.

Poprawka ma na celu zróżnicowanie minimalnej liczby podpisów pod wnioskiem mieszkańców o przeprowadzenie referendum w zależności od wielkości gminy i przedmiotu referendum.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

62 senatorów było za, 27 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 23)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat poprawkę…

(Głos z sali: Nie, nie, nie, teraz całość. Następna strona w scenariuszu.)

Przyjęto poprawkę, a teraz następna strona oczywiście.

Obecnie przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości… Ale oczywiście poprawka została przez Senat przyjęta – i to chciałem wcześniej powiedzieć.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił senator Helenę Hatkę do reprezentowania go w dalszych pracach nad projektem ustawy.

A więc, Panie i Panowie Senatorowie, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

64 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senator Helenę Hatkę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego (cd.)

Panie i Panowie Senatorowie, powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że w związku z tym, iż nie było poprawek, trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego w druku nr 48S. Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważnił senatora Andrzeja Grzyba do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionych projektów?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

88 senatorów głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu, nikt nie głosował przeciw. (Głosowanie nr 25)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił senatora Andrzeja Grzyba do reprezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad…

(Głos z sali: Dziesiąty.)

Przepraszam, dziesiątego, tak.

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM (2012) 048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską COM (2012) 049 (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie opinii oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania. W tej sytuacji trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie przez Senat projektu opinii zawartego w druku nr 75S.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem opinii.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego projektu?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.

85 senatorów głosowało za, 2 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Przyjęcie opinii

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, wydawanych na receptę lekarską.

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały z okazji 120 rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt tejże uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znaleźć je mogą państwo senatorowie w druku nr 55X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

A pana senatora Kazimierza Wiatra, sprawozdawcę wspomnianych przeze mnie komisji, bardzo proszę o przedstawienie sprawozdania.

Senator Sprawozdawca Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

W dniu dzisiejszym odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, którego celem było rozpatrzenie poprawki złożonej do projektu uchwały z okazji 120. rocznicy urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha. Połączone komisje jednomyślnie poparły zgłoszoną poprawkę, która zawiera nowy jednolity tekst tej uchwały.

Będąc jeszcze w, powiedziałbym, atmosferze inspirującej wypowiedzi pana senatora Sepioła, chciałbym dodać, że w styczniu Sejmik Województwa Małopolskiego ogłosił rok 2012 Rokiem Matematyki w Małopolsce. Widać więc, że jest taka atmosfera, iż jest to trafiona uchwała – wiele na ten temat powiedziano w debacie.

Dlatego bardzo proszę o podjęcie uchwały w brzmieniu przedstawionym w druku nr 55X. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za przedstawione sprawozdanie.

Zapytania i odpowiedzi

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić zapytanie do senatora sprawozdawcy, pana senatora Kazimierza Wiatra?

Zapytanie nie może trwać dłużej niż minutę.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Ja mam tylko krótkie pytanie do sprawozdawcy. Otóż w treści uchwały jest informacja, że Stefan Banach jest pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim w Warszawie. Czy mamy jakieś bliższe informacje, co z tym…

(Senator Piotr Zientarski: Nie w Warszawie.)

(Senator Bohdan Paszkowski: We Lwowie!)

Przepraszam, we Lwowie. Czy mamy bliższe informacje, co się dzieje z tym grobem i jak wygląda sytuacja?

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: O nie…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę o mniej manifestacyjne wyrażanie opinii na temat pytania.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ja mogę powiedzieć tylko to, że poza tą informacją nie mam w tej sprawie nic do dodania.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

A z tego, co ja wiem, wynika, że ten grób jest w dobrym stanie.

(Głos z sali: Tak, tak, w dobrym stanie…)

Tak, jest w dobrym stanie, zadbany, tak że nie ma tutaj żadnych…

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Nie ma innych pytań.

Głosowanie

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką, a następnie nad przyjęciem projektu, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną przez senatora Kazimierza Wiatra poprawką, zawartą w druku nr 55X.

Proszę o gotowość.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 87 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Stwierdzam, że poprawka została przyjęta. (Oklaski)

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Panie i Panowie Senatorowie, proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Poproszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 87 głosowało za, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w 120. rocznicę urodzin wielkiego matematyka Stefana Banacha. (Oklaski)

(Głos z sali: Jeszcze jedno głosowanie.)

Jeszcze jedno głosowanie.

Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: trzecie czytanie…

(Rozmowy na sali)

Panie i Panowie Senatorowie! Jeszcze jest jedno głosowanie.

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze głosowanie.)

(Głos z sali: Dodatkowy punkt.)

(Senator Stanisław Kogut: Co? U was dyscypliny nie ma?)

(Senator Grażyna Sztark: My sobie złożyliśmy życzenia.)

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze punkt siódmy i już.)

(Rozmowy na sali)

Tak, tak mam w scenariuszu.

Punkt 12. porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz przeprowadzona została dyskusja. Senat, po przeprowadzeniu dyskusji, skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w celu ustosunkowania się przez nie do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania w tej sprawie. Znajdą je państwo senatorowie w druku nr 25X.

Bardzo proszę pana senatora Bohdana Paszkowskiego o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku, wymienione przez pana komisje na wczorajszym posiedzeniu podtrzymały wniosek, który był wcześniej przedstawiany, a mianowicie wniosek o odrzucenie ustawy, zawarty w dodatkowym sprawozdaniu w punkcie oznaczonym rzymską jedynką. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.

Czy są pytania do pana senatora sprawozdawcy? Nie ma pytań.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad poprawkami według kolejności przepisów projektu.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji o odrzucenie projektu ustawy.

Przycisk gotowości… obecności, przepraszam.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki głosowania.

Stwierdzam, że na 87 obecnych senatorów 64 głosowało za, 23 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)

Niepodjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że wniosek uzyskał poparcie, zatem Wysoka Izba odrzuciła projekt ustawy i tym samym zakończyła postępowanie w tej sprawie.

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że porządek obrad ósmego posiedzenia został wyczerpany.

Teraz trzydzieści sekund przerwy technicznej.

Dziękuję bardzo i oczywiście życzę wszystkim Wesołych Świąt.

(Rozmowy na sali)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę państwa, informuję, że porządek obrad ósmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Oświadczenie w sprawie budowy Stadionu Narodowego w Warszawie kieruję do prezesa Rady Ministrów.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie następującej kwestii. W 2008 r. ogłoszono i przeprowadzono przetarg na pierwszy etap budowy stadionu. Kwota netto wynosiła około 110 milionów zł. Zwycięzca, firma Pol-Aqua, wywiązała się z kontraktu i zlecono jej wykonywanie dodatkowych robót zabezpieczających o wartości kilku milionów złotych do momentu wyłonienia zwycięzcy drugiego etapu budowy stadionu, co nastąpiło 15 kwietnia 2009 r. Zwycięzcą okazało się konsorcjum, w którym główną rolę odgrywała firma PBG. Uczestniczące w postępowaniu przetargowym firmy skierowały kilkaset pytań do ogłaszającego przetarg w związku z dużymi obostrzeniami dotyczącymi dwudziestoczteromiesięcznego terminu wykonania zamówienia i bardzo wysokimi karami, rzędu kilku milionów za każdy dzień opóźnienia, plus dodatkową karą umowną. Konsorcjum PBG, które ostatecznie wygrało, nie zadało żadnego pytania.

Konsorcjum zaoferowało o blisko 50 milionów niższą cenę niż druga firma, Pol-Aqua. Co ciekawe, była to prawie taka sama kwota, jak kwota wkalkulowanego ryzyka kary za nieterminowe wykonanie umowy, którą to kwotę Pol-Aqua dodała do ceny, wiedząc, jako wykonawca pierwszego etapu, że dotrzymanie określonego przez zamawiającego terminu jest nierealne. Warto zaznaczyć, że wszyscy wykonawcy wiedzieli o tym fakcie. Ceny zaoferowane de facto przez dwóch konkurentów były bardzo zbliżone i wynosiły niespełna 1 miliard 200 milionów zł netto, tymczasem pozostali uczestnicy przetargu oferowali kwoty zdecydowanie wyższe, od 1 miliarda 700 milionów w górę. Wobec tego można przypuszczać, że przetarg był ustawiony, a firma wygrywająca od razu wiedziała, że nie zmieści się w terminie, ale poradzi sobie później. Tak też się stało. Zostały podpisane dwa aneksy do umowy wyłączające odpowiedzialność z tytułu kar umownych za przekroczenie terminu, które to kary wyniosłyby blisko 300 milionów zł. Budowa oficjalnie zakończyła się w listopadzie 2011 r., czyli siedem miesięcy po terminie. To jeszcze podwyższyło kwotę netto za wykonanie umowy. Podatnicy stracili na tym kilkaset milionów złotych, a opinia publiczna po raz kolejny została wprowadzona w błąd, zarówno co do nieuczciwego przetargu, jak i dziwnych praktyk związanych z podpisywaniem aneksów.

Oczywiście wykonawca tłumaczy swoje opóźnienie niedopełnieniem obowiązków przez zamawiającego lub inwestora zastępczego, ale te wyjaśnienia są nieprawdziwe. Front robót i warunki formalnoprawne były znane po pierwszym etapie, a wykonawca drugiego etapu przystąpił do budowy dopiero kilka miesięcy po podpisaniu umowy, co wskazuje na jego całkowite nieprzygotowanie do projektu. Poza tym łatwiej „przekonać” decydentów po stronie Skarbu Państwa kwotą kilku milionów złotych, niż płacić kilkaset milionów kary. Dodajmy, że decydenci, jak słyszymy, dostają jeszcze za to nagrodę.

Skutek jest taki, że stadion kosztuje o kilkadziesiąt procent więcej niż powinien, ma wiele wad konstrukcyjnych takich jak: przeciekający dach, wadliwa infrastruktura telekomunikacyjna, schody mające wadę montażową. Tymczasem firma będąca wykonawcą uniknęła odpowiedzialności.

Jeśli w naszym kraju cokolwiek ma się zmienić, to przypadek Stadionu Narodowego musi być zbadany, a winni muszą zostać ukarani.

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie redukcji etatów w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie.

Zwracam się do prezesa Rady Ministrów o wyjaśnienie poniższych kwestii. Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie z siedzibami przy ulicy Marszałkowskiej 24 i ulicy Działdowskiej 1 jest zadłużony na mniej więcej 30 milionów zł. Dyrekcja szpitala zaproponowała w ramach programu naprawczego redukcję etatów nauczycieli akademickich, przy czym największe mają dotyczyć lekarzy pracujących w Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii. Dziesięciu pracującym w niej adiunktom ze specjalizacją z pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, w tym trzem z tytułem doktora habilitowanego i siedmiu z doktoratem, zaproponowano pracę w wymiarze 0,3 etatu, a pozostały czas pracy w ramach tak zwanego wolontariatu. Lekarze nie wyrazili na to zgody. Jak w takich warunkach ma funkcjonować jedyny na Mazowszu oddział hematologiczny, który ze względu na duże doświadczenie pracujących tam lekarzy pełni funkcje lecznicze nie tylko w ramach jednego województwa, ale służy pacjentom z całej Polski?

W związku z zaistniałą sytuacją, która stwarza zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów chorych na choroby hematologiczne i onkologiczne, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie i interwencję w trybie pilnym.

Oświadczenie do prezesa Rady Ministrów w sprawie starań o ważne stanowisko w Komisji Europejskiej.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi starań o stanowisko szefa Komisji Europejskiej dla prezesa Rady Ministrów zwracam się ponownie do prezesa Rady Ministrów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze: czy są podejmowane przez stronę polską lub inną jakiekolwiek formalne lub nieformalne zabiegi, które dotyczą objęcia przez pana w perspektywie najbliższych lat ważnego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?

Po drugie: czy do 2015 r. zamierza pan ubiegać się o ważne stanowisko w strukturach europejskich?

Po trzecie: w jakim stopniu polityka europejska pańskiego rządu jest podporządkowana strategii pozyskania dla Polski ważnego stanowiska w strukturach Unii Europejskiej?

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze wygłosić swoje oświadczenie?

Pan senator Krzysztof Słoń, zapraszam.

Senator Krzysztof Słoń:

Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie!

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia wszystkich ewentualnych nieprawidłowości w procesie prywatyzacji Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych Spółka Akcyjna.

Przedsiębiorstwo, które jeszcze rok temu było w bardzo dobrej kondycji finansowej, zostało sprzedane przez Ministerstwo Skarbu Państwa spółce Dolnośląskie Surowce Skalne Spółka Akcyjna i od tego momentu sytuacja Kieleckich Kopalni Surowców Mineralnych stale się pogarsza. Wątpliwości i niepokój budzą w szczególności: ignorowanie pakietu socjalnego, brak wypłat albo niepełne lub nieterminowe wypłaty dla pracowników premii prywatyzacyjnej, należnych wynagrodzeń, wymaganych składek i tak zwanej premii barbórkowej, a także niejasne przepływy finansowe. Bardzo realne jest podejrzenie naruszenia autonomii spółek polegające na narzuceniu kieleckiej firmie niekorzystnych dla niej działań. Dodatkowo w ostatnim czasie zostały zablokowane przez komorników konta spółki i zajęte maszyny, co skutecznie uniemożliwia bieżące funkcjonowanie firmy.

KKSM Spółka Akcyjna to firma z liczącą ponad sto trzydzieści pięć lat tradycją, to firma o ogromnym znaczeniu dla Kielc i regionu. Dalsza eskalacja niekorzystnych zjawisk może w krótkim czasie doprowadzić do zniknięcia z rynku tej dobrze działającej do niedawna spółki, która daje zatrudnienie ponad czterystu pracownikom.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o podjęcie działań zmierzających do odstąpienia od likwidacji w województwie świętokrzyskim specjalistycznych laboratoriów funkcjonujących przy powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych między innymi w Sandomierzu, Starachowicach i Włoszczowie. Plany pozostawienia w naszym regionie tylko trzech laboratoriów należy uznać za wysoce szkodliwe i negatywnie wpływające na stan bezpieczeństwa epidemiologicznego województwa.

Dodatkowo niepokój budzi koncepcja likwidacji w województwie świętokrzyskim kilku sądów rejonowych. Działania te, uwzględniające jedynie aspekty ekonomiczne, doprowadzą w krótkim czasie do marginalizacji powiatów jako jednostek samorządu terytorialnego.

Likwidacje laboratoriów i sądów planowane są również w innych województwach i jeśli zostaną zrealizowane, to ich wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia obywateli będzie niezwykle negatywny. Odbije się to również na funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i doprowadzi do ich likwidacji.

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Proszę pana prezesa Rady Ministrów o informację o podjętych przez pana działaniach mających na celu ochronę obywateli przed wprowadzaniem do obrotu na skalę masową produktów i substancji szkodliwych i toksycznych, mogących mieć negatywny wpływ na życie i zdrowie społeczeństwa oraz na wiarygodność naszych producentów żywności walczących o rynki zbytu w innych krajach.

Ostanie przykłady związane z przestępczym procederem wprowadzania przez wiele lat na rynek spożywczy soli do celów drogowych i suszu jajecznego dowodzą tego, jak nieszczelny jest nasz system kontroli i zapobiegania tego typu zjawiskom. Podważa to wiarygodność naszego państwa zobowiązanego do dbania o bezpieczeństwo i zdrowie obywateli. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Komunikaty

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz Marek Martynowski:

Uprzejmie informuję, że zebranie konstytuujące polsko-łotewską grupę parlamentarną odbędzie się dziś o godzinie 12.00 w sali nr 176.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.

Informuję, że protokół ósmego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam ósme posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 36)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.