Narzędzia:

8. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji


1.

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie

Senat w dniu 29 marca 2012 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 80do druku 80do druku 80do druku 80do druku 80191191 A
Druki senackie: 6565 A65 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia materiał porównawczy
Uchwała: do druku 65
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.

druki sejmowe nr 80, do druku nr 80, 191, 191-A

druki senackie nr 65, 65 A

Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sportu i Turystyki.

Ustawa wprowadza obowiązek umieszczania godła RP na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej oraz reprezentacji paraolimpijskiej.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 2 marca  2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.  

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk  nr 65 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Szewiński.


2.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

Senat w dniu 29 marca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 171197
Druki senackie: 6868 A68 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: opinia
Uchwała: do druku nr 68
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Warszawie dnia 13 września 2011 r.

druki sejmowe nr 171, 197

druki senackie nr 68, 68 A, 68 B

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Finansów.

Ratyfikacja Umowy pozwoli na usuniecie wątpliwości interpretacyjnych oraz podniesienie jakości przepisów polsko-czeskiej umowy m. in. w zakresie opodatkowania licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji, tzw. korekt wtórnych, pozwalających na usuniecie podwójnego ekonomicznego opodatkowania.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 2 marca  2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się  7 marca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 68 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Czarnobaj.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.  

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 68 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 marca 2012 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Druki sejmowe: 104do druku 104do druku 104do druku 104161161 A
Druki senackie: 6969 A69 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: opiniaMateriał porównawczy
Uchwała: 069.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 104, do druku nr 104, 161, 161 A

druki senackie nr 69, 69 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu wdrożenie do prawa polskiego procedur dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg wchodzących w skład transeuropejskiej sieci drogowej. Proponowane zmiany to. m.in.:

- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego, klasyfikacji odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacji odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej,

- określenie wymagań wobec audytora, który przeprowadza audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (ukończenie szkolenia, zdanie egzaminu),

- wprowadzenie obowiązku sporządzania przez policję sprawozdania z każdego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, który wydarzył się w transeuropejskiej sieci drogowej.

Sejm uchwalił ustawę na 9 posiedzeniu w dniu 2 marca  2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 2 marca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 1 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 6 marca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyły się 7 i 21 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (8) (druk  nr 69 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Janusz Sepioł.


4.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Senat w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Druki senackie: 4242 S42 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 42
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

druki senackie nr 42, 42 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zmierza do wyeliminowania z systemu prawnego możliwości wymierzania  przez ZUS opłaty dodatkowej osobom, które nie opłaciły składek albo opłaciły je w zaniżonej wysokości  i jednocześnie zostały skazane prawomocnym wyrokiem w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie w sprawie dotyczącej nieopłacenia tych składek.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 8 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 42 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.


5.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.
Druki senackie: 4141 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 41
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego.

druki senackie nr 41, 41 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Andrzej Matusiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt zmierza do wprowadzenia rozwiązania, aby w sprawach rozpoznawanych w trybie publicznoskargowym, sąd władny był zasądzić koszty nie tylko od oskarżonego, ale także od Skarbu Państwa.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 8 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 41 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Druki senackie: 4747 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: do druku nr 47
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki senackie nr 47, 47 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony  senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt uchyla przepisy ograniczające jawność postępowania sądowo-administracyjnego w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia przez IPN wglądu do dokumentów znajdujących się w zasobach Instytutu.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 47 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa

Podczas debaty w dniu 28 marca 2012 r. zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji. Porządek obrad został w związku z tym uzupełniony o punkt 12: „Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa”.
Druki senackie: 2525 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa.

druki senackie nr 25, 25 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony  senator Bohdan Paszkowski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu stworzenie mechanizmów zabezpieczających jednostki samorządu terytorialnego przed pochopnymi zmianami ich granic. Wnioskodawcy proponują, aby akt prawny Rady Ministrów dotyczący zmiany tych granic miał formę decyzji, podlegającej kontroli sądu administracyjnego (obecnie ma formę rozporządzenia).

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu ustawy (druk nr 25 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym

Senat w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.
Druki senackie: 2626 S26 X
Uchwała: do druku nr 26
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym.

druki senackie nr 26, 26 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Helena Hatka.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana ustawy ma polegać na tym, aby członkowie wspólnoty samorządowej mogli zająć stanowisko w referendum w istotnych sprawach dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących wspólnotę, a nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji organów innych władz publicznych.

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2011 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.  

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 26 S).

Sprawozdawczynią komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego

Senat w dniu 29 marca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.
Druki senackie: 4848 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: Materiał porównawczy do druku nr 48 S
Uchwała: do druku nr 48
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego.

druki senackie nr 48, 48 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Piotr Zientarski.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt precyzuje, iż w przypadku gatunków ryb, których zasoby wymagają wzmożonej ochrony lub wzmożonego nadzoru, pierwsza sprzedaż odbywa się wyłącznie w centrum pierwszej sprzedaży, a nie jak do tej pory również w miejscach wskazanych w rozporządzeniu ministra ds. rybołówstwa.

Marszałek Senatu w dniu 31 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─Komisji Ustawodawczej,

─Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 13 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek (druk nr 48 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Grzyb.


10.

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską COM(2012)049

Senat w dniu 29 marca 2012 r. przyjął opinię o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (
Druki senackie: 7575 S
Uchwała: do druku nr 75
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę lekarską COM(2012)048 oraz projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 w odniesieniu do informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi wydawanych na receptę lekarską COM(2012)049.

druki senackie nr 75, 75 S

Przedstawiona opinia została wniesiona przez Komisję Spraw Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Maciej Klima.

Marszałek Senatu skierował projekt w dniu 15 marca 2012 r. do:

─- Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 27 marca 2012 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu opinii  bez poprawek  (druk  nr 75 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maciej Klima.