Narzędzia:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Data: 09-06-2021 14:00
Kategoria: Posiedzenie Komisji

Sala 176

 1. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.– Przepisy wprowadzające kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.– Prawo upadłościowe, ustawy z dnia 15 maja 2015 r.– Prawo restrukturyzacyjne, w celu uaktualnienia odesłań w nich zawartych (P10-95/20), cz.2, materiał do petycji.
 2. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, celem dookreślenia warunków jakie muszą spełniać osoby opracowujące zagadnienia z zakresu infrastruktury technicznej w aktach planowania przestrzennego (P10-97/20), materiał do petycji.
 3.  Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, w celu wprowadzenia zaskarżenia postanowienia o niedopuszczeniu pełnomocnika do udziału w sprawie oraz możliwości występowania każdego obywatela jako pełnomocnika strony i obrońcy oskarżonego lub podejrzanego (P10-113/20), materiał do petycji.
 4. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu wprowadzenia opodatkowania nierządu (P10-114/20), materiał do petycji.
 5. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej wprowadzenia opodatkowania majątku należącego do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz dochodów duchownych posługujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (P10-115/20), materiał do petycji.
 6. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 1 ust. 2 i art. 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zmiany art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz zmiany art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, w celu uporządkowania przepisów wymienionych ustaw (P10-116/20), cz.2, materiał do petycji.
 7. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, w celu zachowania spójności między orzeczeniem separacji a jej zniesieniem oraz ujednolicenia pojęć „konsula” i „osoby wyznaczonej do pełnienia jej funkcji” (P10-118/20), cz.2, materiał do petycji.
 8. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, m.in. w celu wprowadzenia zakazu prowadzenia stajni wyścigowej przez osoby prawomocnie skazane za znęcanie się nad zwierzętami, oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w celu wykreślenia koni z listy zwierząt rzeźnych (P10-122/20), materiał do petycji.
 9. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany art. 34 ust. 1 i art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz zmiany art. 4 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 24 i 25 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali (P10-124/20), cz.2, materiał do petycji.
 10. Rozpatrzenie petycji w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustaw: o         z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, o         z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, o         z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych w celu uaktualnienia przepisów odwołujących się do innych ustaw (P10-125/20), cz.2, cz.3, materiał do petycji.
 11. Wstępna dyskusja nad sprawozdaniem rocznym z rozpatrzonych przez komisję w 2020 roku petycji.
Wstecz