Narzędzia:

Lista aktualności

18 lutego 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

18 lutego 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy sejmowej uchwalonej na podstawie inicjatywy senackiej.

13 lutego 2003 r.

Wizytę w Senacie złożył przewodniczący Riksdagu (Parlamentu) Królestwa Szwecji Björn von Sydov wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

7 lutego 2003 r.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia na swym posiedzeniu zapoznała się z dokumentem "Sektorowy program operacyjny. Rozwój zasobów ludzkich 2004-2006".

6 lutego 2003 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na swym posiedzeniu zapoznała się ze zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego w latach 2004-2006.

5 lutego 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia wybrano kandydata na przewodniczącego komisji w związku z rezygnacją z tej funkcji złożoną przez senatora Marka Balickiego.

4 lutego 2003 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, podczas którego przyjęto projekt uchwały w sprawie odwołania, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia...

4 lutego 2003 r.

Komisja Ochrony Środowiska na swym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową.

4 lutego 2003 r.

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego na swym posiedzeniu rozpatrzyła trzy ustawy: o utworzeniu Akademii Obrony Narodowej; o utworzeniu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego; o utworzeniu Akademii Marynarki Wojennej...

4 lutego 2003 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła projekt uchwały Prezydium Senatu w sprawie określenia kierunków działania oraz priorytetów finansowania zadań państwowych w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą...

4 lutego 2003 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjęto stanowisko do ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 22 stycznia br.

29 stycznia 2003 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet.

Poprzednia strona