Narzędzia:

15 czerwca 2021 r.

15.06.2021

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych zostało poświęcone aktualizacji Programu Konwergencji. Jak przypomniał wiceminister finansów Piotr Patkowski, przygotowanie Programu Konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w Unii Europejskiej i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE spoza strefy euro. Coroczna aktualizacja zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne 3 lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji. W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Wiceminister poinformował, że ze względu na pandemię COVID-19 przygotowanie aktualizacji Programu Konwergencji w tym roku było trudne. Zadanie utrudniła też konieczność opracowania Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Przedstawił założenia Programu Konwergencji i główne wskaźniki makroekonomiczne. Jeśli chodzi o najważniejsze wskaźniki, w 2021 r. przewidywany jest wzrost PKB o 3,8, w 2022 r. o 4,3%, w 2023 r. o 3,7%, a 2024 r. – o 3,5%. Inflacja przewidywana w 2021 r. to 3,1%, w 2022 r. 2,8%, w 2023 r. 2,6%, a w 2024 r. – 2,5%. Jak powiedział wiceminister finansów, w kwestii stopy bezrobocia widoczny jest dualizm. Według metodologii unijnej w 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie 3,4%, w 2022 r. 3,0%, a w 2023 r. – 3,5%. Zgodnie z metodologią krajową, czyli stopą bezrobocia rejestrowanego, resort finansów przewiduje, że na koniec 2021 r. to będzie 6%, a prognoza na 2022 r. to 5,8%. Jeśli chodzi o deficyt nominalny budżetu państwa na 2021 r., resort finansów przewiduje 6,9%, na 2022 r. 4,2%, na 2023 r. 3,2% i na 2024 r. – 2,5%.

Wiceminister Piotr Patkowski poinformował, że rząd chce jeszcze wykorzystać możliwość poluzowania reguł w 2022 r. i ewentualnie w roku 2023. Z drugiej strony chciałbym tutaj zapewnić, że jako Ministerstwo Finansów też jesteśmy za tym, żeby jednak ścieżkę konsolidacji finansów publicznych pokazać. Ministerstwo Finansów będzie jednak pilnować konsolidacji finansów publicznych, a także szukać źródeł finansowania ambitnych zamierzeń innych resortów, znajdując oszczędności na innych polach.

Przewidywany dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, według metodologii unijnej, na koniec 2021 r. to 60%, 2022 r. 59,2%, 2023 r. – 58,7. „Jeśli chodzi o wpływ KPO na wskaźniki makroekonomiczne, to w przyszłym roku przewidujemy, że poziom PKB procentowo zwiększy się o 1,2%, zatrudnienie procentowo zwiększy się o 0,3%, w roku 2025 poziom PKB wzrośnie o 1,3% w stosunku do scenariusza bazowego, a zatrudnienie zwiększy się o 0,4%” – mówił wiceminister. Przewidywany w perspektywie 20 lat wzrost poziomu PKB to 1,9% i zatrudnienia – o 1,3%. Prognozowane przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej na 2022 r. będzie wynosić 5 tys. 836 zł, w sektorze przedsiębiorstw natomiast 6 tys. 151 zł, co przekłada się na nominalny wzrost wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 6,4%, a realny, czyli po uwzględnieniu inflacji, ciągle jest dodatni – o 3,5%.

Senatorowie podczas dyskusji poruszyli kwestie wysokiej inflacji, poziomu i sposobu liczenia deficytu, przestrzegania zasad stabilizującej reguły wydatkowej w dobie pandemii oraz kwestie podatkowe. Dyskutowano także na temat obciążenia budżetu państwa wydatkami na obronę narodową w dobie pandemii, poziomu wydatków sektora publicznego i samorządowego na inwestycje, kwestię przystąpienia Polski do unii walutowej i likwidacji OFE. Przewodniczący komisji senator Kazimierz Kleina zwrócił uwagę na powstawanie wielu funduszy celowych. Zaapelował, aby wszystkie wydatki były przejrzyste i ujmowane w ustawie budżetowej.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

23 listopada 2021 r.

Komisje: Zdrowia i Ustawodawcza przyjęły w pierwszym czytaniu projekt uchwały w sprawie obecnego stanu ochrony zdrowia

23 listopada 2021 r.

Z inicjatywy senatora Jerzego Fedorowicza Komisja Kultury i Środków Przekazu przygotowała projekt uchwały Senatu w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

23 kwietnia 2021 r.

Odbyło się jubileuszowe, dwusetne posiedzenie, Komisji Ustawodawczej