Narzędzia:

5 stycznia 2021 r.

05.01.2021

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z opiniami 16 pozostałych komisji senackich, które analizowały poszczególne części ustawy budżetowej na rok 2021.  Poprawki do budżetu zaproponowały 4 komisje. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wnosiła o zwiększenie o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu i przeznaczenie tych środków na realizację zadań Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Przedstawiając opinię komisji, senator Marek Borowski podkreślił, że środki te pozwoliłyby Senatowi wykonywać obowiązki wobec Polonii, zapisane w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kolejne 2 poprawki również dotyczyły budżetu Kancelarii Senatu. Zwiększały wydatki bieżące o 9 mln 83 tys. zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej i o 738 tys. zł kosztem wydatków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja proponowała także zmniejszenie budżetu Kancelarii Prezydenta RP o 3 mln zł i przeznaczenie tej kwoty na dotację dla Europejskiego Centrum Solidarności.

Wniosek o zwiększenie o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu z przeznaczeniem na dotacje i subwencje dla fundacji i stowarzyszeń zajmujących się wsparciem Polonii złożyła także Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Komisja Zdrowia przedstawiła 6 propozycji poprawek. Pierwsza ma na celu przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na leczenie schorzeń onkologicznych i kardiologicznych, druga zaś przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komisja proponowała też inne przesunięcia środków w ramach budżetu i przeznaczenie 200 mln zł na leczenie psychiatryczne w związku z powikłaniami po COVID-19, a także 80 mln zł na dofinansowanie zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych. Kolejne poprawki mają na celu dofinansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego i Państwowej Inspekcji Sanitarnej kwotami po 100 mln zł na walkę z COVID-19.

Z kolei Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej proponowała utworzenie rezerwy w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi; środki pochodziłyby z rezerwy ogólnej Rady Ministrów.

Nie wszystkie części ustawy budżetowej uzyskały pozytywne opinie komisji senackich. Komisja Kultury i Środków Przekazu negatywnie zaopiniowała budżet Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a Komisja Nadzwyczajna ds. Klimatu ‒ Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Komisja ta zgłosiła też zastrzeżenia do planu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczące zakupu akcji w spółkach prawa handlowego i finansowania Funduszu Dróg Samorządowych. Zdaniem komisji środki te powinny zostać przeznaczone na zwiększone finansowanie programu „Czyste Powietrze” i retencjonowanie wody.

Tego samego dnia komisja budżetu przyjęła sprawozdanie w sprawie ustawy budżetowej na rok 2021, w którym proponuje przyjęcie jej z poprawkami. Zgłoszony przez senatora Grzegorza Biereckiego wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie uzyskał większości.

Poparcie komisji uzyskała większość propozycji senackich komisji: dofinansowanie kwotą 80 mln zł zadań w zakresie epidemiologii i zwalczania chorób zakaźnych; przeznaczenie 100 mln zł na zakup dla Państwowego Ratownictwa Medycznego sprzętu i wyposażenia do walki z COVID-19, a także 100 mln zł dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej na walkę z COVID-19 (propozycje Komisji Zdrowia); zwiększenie o 10 mln zł budżetu Kancelarii Senatu i przeznaczenie tych środków na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (propozycja komisji: Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą); zwiększenie budżetu Kancelarii Senatu o 738 tys. oraz przyznanie dotacji w wysokości 3 mln zł dla Europejskiego Centrum Solidarności (propozycja Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich); utworzenie rezerwy celowej w wysokości 10 mln zł na pomoc dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Białorusi oraz pomoc dla osób represjonowanych przez władzę Białorusi (propozycja Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej).

Komisja zaaprobowała także poprawki zgłoszone przez senatorów Beatę Małecką-Liberę i Pawła Arndta. Pierwsza ma na celu skreślenie przepisu umożliwiającego uzyskanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekompensaty w wysokości 1 mld 950 mln zł z tytułu utraconych w 2021 r. wpływów z opłat abonamentowych. Druga zakłada przeznaczenie 4 mld zł na dodatkowe wynagrodzenia w wysokości 100% dla pracowników medycznych, z którymi zawarto umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub podejrzanym o zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i nie skierowano ich do pracy na podstawie ustawy z 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Kolejne przewidują przeznaczenie 1 mld 950 mln zł na dofinansowanie leczenia chorób nowotworowych i układu sercowo-naczyniowego, 120 mln zł na leczenie związane z powikłaniami po COVID-19 i 80 mln zł na psychiatrię dziecięcą.

Przyjęte zostały też poprawki senatorów: Pawła Arndta, Marka Borowskiego, Leszka Czarnobaja i Kazimierza Kleiny. Zaproponowali oni zwiększenie o 2 mld 500 mln zł środków na podwyżki dla nauczycieli, o 300 mln zł ‒ środków na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do nauczania zdalnego dla uczniów, a także o 3 mln 300 tys. zł budżetu Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z kolejnymi poprawkami senatorów 95 mln zł zostałoby przeznaczone na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych po 10 latach społecznej służby, a 30 mln zł ‒ na przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Komisja poparła też poprawkę senatorów: Pawła Arndta, Marka Borowskiego, Leszka Czarnobaja, Kazimierza Kleiny i Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, aby 100 mln zł przeznaczyć na program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

Akceptację komisji uzyskała również poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pawła Arndta, przewidująca utworzenie programu wieloletniego „Funkcjonowanie kół gospodyń wiejskich” z kwotą 22 mln zł.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie 16 petycji.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych dyskutowała na temat odpowiedzi, udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego na pytania dotyczące spółki GetBack SA.

13 kwietnia 2021 r.

Komisja Infrastruktury poparła nowelizację ustawy – Prawo lotnicze