Narzędzia:

9 września 2020 r.

09.09.2020

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zapoznała się ze „Sprawozdaniem z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.”. Przedstawiono w nim informacje o działalności regionalnych izb obrachunkowych w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Jak poinformowali przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych, w 2019 r. przeprowadzono 1120 kontroli gospodarowania finansowego przez jednostki samorządu terytorialnego, które ujawniły 12 tys. nieprawidłowości. Zastosowanie się do wystąpień pokontrolnych dało zysk w wysokości ok. 10 mln zł. Podkreślano, że zakres kontroli przeprowadzanych przez regionalne izby obrachunkowe rozszerza się z roku na rok, ponieważ wzrasta liczba zadań wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wśród wniosków de lege ferenda przedstawiciele regionalnych izb obrachunkowych wymieniali m.in. konieczność zmiany w ustawie o finansach publicznych, dotyczącej delegowania zadań w zakresie uchwał w sprawie budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Senator Wadim Tyszkiewicz zadeklarował współpracę komisji w tej sprawie.

Senatorom przedstawiono też informacje dotyczące wykonania budżetu przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. Dochody jednostek  samorządu terytorialnego w 2019 r. wyniosły 280 mld zł (wzrost o 10%), wydatki kształtowały się na podobnym poziomie. Nastąpiła zmiana struktury wydatków. Odnotowano wzrost wydatków bieżących, a spadek ‒ majątkowych i w zakresie realizacji projektów unijnych.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.

23 września 2020 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła jednogłośnie ustawę, która rozszerza krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn