Narzędzia:

30 lipca 2020 r.

legislacja bezpieczeństwo 30.07.2020

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała poprawki do ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz Służby Więziennej i niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm z inicjatywy rządu. Dotyczą one m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów i wyżywienia w naturze.

Podczas obrad ustawę omówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Wprowadza ona m.in. dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi spraw wewnętrznych, a także funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy, zamiast przejść na emeryturę, zdecydują się na pozostanie w służbie. Dodatek motywacyjny będzie przyznawany zamiast emerytury: po 25 latach służby w wysokości 1,5 tys. zł brutto miesięcznie, a po 28,5 latach służby w wysokości 2,5 tys. zł brutto miesięcznie. Ustawa przewiduje też, że funkcjonariuszowi będzie przysługiwać zwrot kosztów poniesionych na ochronę prawną, jeżeli postępowanie karne prowadzone w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych zakończy się wyrokiem uniewinniającym lub zostanie umorzone. Ustawa ujednolica ponadto przepisy dotyczące wyżywienia formacji mundurowych.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie kilkunastu poprawek, głównie o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym. Jedna z nich  dotyczyła wyżywienia w naturze dla tzw. policjantów miejscowych. Zgodnie z ustawą, policjanci, strażnicy graniczni i strażacy biorący udział w akcjach ochrony porządku publicznego, akcjach ratowniczych czy usuwania skutków klęsk żywiołowych mają prawo do wyżywienia w naturze. Wyżywienie takie przysługuje strażakom po 6 godzinach akcji, policjantom zaś po 8 godzinach. Policjanci, którzy biorą udział w takich samych działaniach w miejscu pełnienia służby otrzymują prawo do wyżywienia po 10 godzinach, a w dodatku służba ta musi być połączona ze znacznym wysiłkiem fizycznym. W opinii senackiego legislatora  takie sformułowanie stanowi pojęcie niedookreślone, a tak skonstruowany przepis może mieć też charakter dyskryminujący. Z argumentacją senackiego biura legislacyjnego zgodził się wiceminister Maciej Wąsik. W związku z tym Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała wprowadzenie wykreślenie wyrazów „o znacznym wysiłku fizycznym”.

W trakcie dyskusji poprawki do ustawy zgłosił również senator Wiktor Durlak. Najważniejsza z zaproponowanych i uzgodnionych z rządem zmian dotyczyła podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszowi Policji. Zgodnie z zaproponowaną poprawką funkcjonariusz otrzymałby zwrot kosztów ochrony prawnej w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, ale nie wyższej niż 4-krotność przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy Policji. Według wiceministra spraw wewnętrznych poprawka ta jest niezbędna „do tego, żeby cel ustawy został osiągnięty”. Jak doprecyzował, chodzi o sytuację, kiedy wobec funkcjonariusza policji zapada wyrok uniewinniający bądź zostaje podjęta decyzja o umorzeniu w wypadku, gdy czyn nie stanowił przestępstwa. „Wprowadzamy możliwość, że komendant główny Policji będzie miał możliwość zwiększenia tego zwrotu, do stawki 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia policjantów” – zaznaczył.

Podczas obrad dyskutowano również o wpisaniu do ustawy funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej. Przewodniczący Związku Zawodowego Celnicy PL Sławomir Siwy zwrócił uwagę, że funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej zostali pominięci w ustawie pomimo wniosku o ich uwzględnienie, jaki skierował minister finansów. Jak zaznaczył,  funkcjonariusze tej służby nie rozumieją powodu, dla którego zostali pominięci. Podkreślił także, że wyjaśnienia wiceministra Macieja Wąsika nie spotkały się z akceptacją środowiska. „Czemu my mamy nie mieć tej ochrony prawnej w należytej wysokości analogicznie do funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy stoją obok na pasie i wykonują zbliżone czynności” – pytał Sławomir Siwy. Przypomniał, że w reprezentowanej przez niego formacji problem z odejściami ze służby jest największy. „Dlaczego my mamy być znowu dyskryminowani” – mówił. Odpowiadając, wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik zaznaczył, że sprawa wpisania funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej „stała otworem”, ale niestety wniosek ministra finansów wpłynął za późno. „Gdyby wpłynął na etapie komitetu stałego, moglibyśmy skonstruować serię przepisów” – stwierdził. Dodał jednocześnie, że jest przekonany, iż „jeżeli ten system, który przedstawiamy, będzie na tyle powszechny, że będzie się samofinansował, będziemy go rozwijać”.

Podczas posiedzenia rozpatrzono też ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia Rady Ministrów. Komisja samorządu zaproponowała wprowadzenie do niej 5 poprawek, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym, zbieżnych z opinią senackiego biura legislacyjnego.

Na temat nowelizacji głos zabrała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Jak stwierdziła, ustawa jest elementem pakietu deregulacyjnego, a także odpowiedzią na oczekiwania społeczne dotyczące uproszczenia i odbiurokratyzowania procesów administracyjnych związanych z rejestracją samochodu, a także zmniejszenia jej kosztów dla właścicieli pojazdów. Opracowanie nowych rozwiązań było inspirowane m.in. interpelacjami poselskimi oraz wnioskami ze współpracy międzyresortowej, zwłaszcza na linii Ministerstwo Infrastruktury – Ministerstwo Cyfryzacji, które było wnioskodawcą w zakresie tych przepisów nowelizacji, które można uznać za elementy pakietu deregulacyjnego.

Nowelizacja przewiduje m.in. zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli. Umożliwia rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela, a także rejestrację online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywaną przez sprzedawców w imieniu kupujących. Nowela znosi też obowiązek wydawania karty pojazdu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

25 września 2020 r.

Senatorowie z Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu zapoznali się z informacją na temat założeń i planów polityki klimatycznej rządu

24 września 2020 r.

Komisja Zdrowia zaproponuje poprawki do ustawy o Funduszu Medycznym.

24 września 2020 r.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją o stosowaniu przepisów dotyczących dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w brzmieniu nadanym nowelą ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 26 kwietnia 2019 r.