Narzędzia:
Poprzednia strona
Nr druku Ustawa
446 Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
445 Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska raz ustawy o odpadach
444 Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw
441 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją XI sesji Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022
440 Ustawa o gatunkach obcych
439 Ustawa o zmianie ustawy o rynku mocy oraz niektórych innych ustaw
438 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
437 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego
436 Ustawa o zmianie ustawy o partiach politycznych
435 Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Badań Medycznych oraz niektórych innych ustaw