Narzędzia:

13. posiedzenie Senatu RP X kadencji

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 1

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 2

zapis video 1. dnia posiedzenia, cz. 3

zapis video 1. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 2

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 4

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 5

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 6

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 7

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 8

zapis video 2. dnia posiedzenia, cz. 9

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 4

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 5

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 6

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 7

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 8

zapis video 2. dnia posiedzenia, sala 217 cz. 9


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera

Senat w dniu 1 lipca 2020 r. podjął uchwałę w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera
Druki senackie: 148148 S
Uchwała: 148uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę śmierci wielkiego polskiego chirurga Ludwika Rydygiera.

druki senackie nr 148,  148 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Ryszarda Bobera.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 czerwca 2020 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się  25 czerwca 2020 r.

Komisja wprowadziła poprawki do przedstawionego projektu uchwały (druk nr 148 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Bober.


2.

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. wprowadził poprawki (65) do ustawy
Druki sejmowe: 422423429do druku 429
Druki senackie: 151151 A151 B151 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 151uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym.

druki sejmowe nr 422, 423, 429, do druku 429

druki senackie nr 151, 151 A, 151 B
 

Były to prezydencki oraz poselski projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Anna Surówka-Pasek oraz Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.
 

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionegoposelskiego projektu ustawy został upoważniony pan poseł Ireneusz Raś.

Uchwalona ustawa dotyczy wsparcia polskich rodzin oraz polskiej branży turystycznej w związku z kryzysem spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Wsparcie to polega na przyznaniu wskazanym w ustawie osobom, świadczenia w formie tzw. bonu turystycznego o wysokości 500 zł na każde dziecko, przeznaczonego na sfinansowanie usług hotelarskich lub imprez turystycznych realizowanych na terenie kraju. Osobom wychowującym dzieci niepełnosprawne będzie ponadto przysługiwało dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł na każde dziecko.
 

Poselski projekt przewidywał wprowadzenie instrumentu finansowego - czeku turystycznego o wartości 500 zł brutto na pokrycie kosztów pobytu we wszystkich kategoriach obiektów świadczących usługi noclegowe.

 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2020 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o  wprowadzenie poprawek (55) do ustawy (druk nr 149 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Majer.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 151 ).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Maria Koc.

Mniejszość Komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (9).

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Szejnfeld.


3.

Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat finansów publicznych w 2020 r.

Senat zakończył rozpatrywanie tego punktu

4.

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. przyjął ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 283418419419 A
Druki senackie: 149149 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 149uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

druki sejmowe nr 283, 418, 418-A, 419, 419-A

druki senackie nr 149, 149 A
 

Były to senacki i rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.Do reprezentowania stanowiska Senatu został upoważniony pan senator Marek Borowski.
 

Ustawa ma na celu przywrócenie większej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną (w większości przypadków dotyczy to kobiet urodzonych w 1953 r.).
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2020 r.


Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej.

 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej  w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.

Żaden z przedstawionych wniosków nie uzyskał poparcia komisji  (druk nr 149 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Magdalena Kochan

 

Sprawozdawcą mniejszości Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Artur Dunin.

 


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 415do druku 415417417 A
Druki senackie: 150150 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 150uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki sejmowe nr 415, do druku nr 415, 417, 417-A
druki senackier 150, 150 A

 

Był to poselski projekt ustawy.

Do reprezentowania stanowiska wnioskodawców w sprawie przedstawionego projektu ustawy została upoważniona pani poseł Anita Czerwińska.
 

Ustawa określa zbrodnie komunistyczne, w rozumieniu art. 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, niebędące zbrodniami wojennymi lub zbrodniami przeciwko ludzkości jako zbrodnie nieulegające przedawnieniu, podobnie jak dzieje się to w przypadku zbrodni stanowiących według prawa międzynarodowego zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne.
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 czerwca 2020 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 22 lipca 2020 r.

Marszałek Senatu w dniu 23 czerwca 2020 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 30 czerwca 2020 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 150A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.


6.

Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie powołania członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 i wybrał Agnieszkę Rękas
Druki senackie: 154154 O
Uchwała: 154uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie członka Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
druki senackie nr 154, 154 O
 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, Senat powołuje jednego członka Komisji.

 

Marszałek Senatu wyznaczył termin na składanie wniosków w sprawie wyboru przez Senat członka do składu Komisji od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2020 r.

 

W wyznaczonym przez Marszałka Senatu terminie wpłynęły wnioski dotyczące następujących kandydatów:

- pana Adama Czarneckiego,

- pana Mariana Jagielskiego,

- pani Agnieszki Rękas,

- pani Agnieszki Widery-Wysoczańskiej.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie wyrażenie opinii o zgłoszonych kandydatach odbyło się 30 czerwca 2020 r.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wszystkie zgłoszone kandydatury.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Joanna Sekuła.


7.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o przebiegu głosowania w wyborach prezydenckich 2020 r.

Senat zakończył rozpatrywanie tego punktu

8.

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. powołał Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu
Druki senackie: 156
Uchwała: 156uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

druk senacki nr 156
 

W dniu 2 lipca 2020 r. Marszałek Senatu złożył wniosek o powołanie Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu  (druk 156).

Wniosek Marszałka na posiedzeniu Senatu przedstawi senator Stanisław Gawłowski.


9.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 2 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich
Druki senackie: 155
Uchwała: 155uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druk senacki nr 155
 

Posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 1 lipca 2020 r.

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Borys-Damięcka.