Narzędzia:

40. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

zapis video z 1. dnia obrad cz.1

zapis video z 1. dnia obrad cz. 2

zapis video z 1. dnia obrad cz. 3

zapis video z 2. dnia obrad


1.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 października 2013 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1278 cz.11278 cz.2do 1278do 1278do 1278do 12781673do 1673
Druki senackie: 447447 A447 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 447.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1278, do druku nr 1278, 1673, do druku nr 1673

druk senacki nr 447, 447 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej.

Zmiany zaproponowane w ustawie związane są z pełnym uzawodowieniem wojska oraz gruntowną przebudową struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych i mają przede wszystkim służyć stabilizacji służby wojskowej i przyczynić się do zatrzymania żołnierzy w służbie zawodowej. Dotyczą one m.in.: zniesienia kadencyjności podoficerów i zmiany okresów trwania kadencji, zmniejszenia liczby podstaw do zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej, objęcia żołnierzy zawodowych urlopem ojcowskim, doprecyzowania przepisów umożliwiających powoływanie do zawodowej służby wojskowej (kontraktowej lub stałej) z zachowaniem posiadanego stopnia innej służby mundurowej oraz usprawnienia systemu opiniowania żołnierzy zawodowych i wydłużenia do dwóch lat minimalnego okresu trwania kontraktu.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Obrony Narodowej.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 27 września 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 447 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Henryk Górski.


2.

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

Senat w dniu 3 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1589do 158916781678 A
Druki senackie: 445445 A445 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 445.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

druki sejmowe nr 1589, do druku nr 1589, 1678, 1678-A

druki senackie nr 445, 445 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Nowelizacja ustawy zmierza do dostosowania prawa polskiego do przepisów unijnych i umożliwienia uznanym organizacjom producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszeniom negocjowanie – w imieniu należących do nich rolników – umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich lub podmiotów skupujących.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie odbyło się 25 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 445 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Konopka.


3.

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych

Senat w dniu 3 października 2013 r. wprowadził poprawki (38) do ustawy.
Druki sejmowe: 1490 cz.11490 cz.2do 1490 do 1490do 1490do 1490do 149016751675 A
Druki senackie: 442442 A442 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 442.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

druki sejmowe nr 1490, do druku nr 1490, 1675, 1675-A

druki senackie nr 442, 442 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.

Ustawa ma na celu określenie zasad udzielania wzajemnej pomocy między Polską a państwami członkowskimi UE i państwami trzecimi przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 24 września 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 442 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Sitarz.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych

Senat w dniu 3 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 13 września 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1031do 10311032do 10321033do 103315991599 A
Druki senackie: 448448 A448 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 448.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych.

druki sejmowe nr 1031, do druku nr 1031, 1032, do druku nr 1032, 1033, do druku nr 1033, 1599, 1599-A

druki senackie nr 448, 448 A

Były to poselskie projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa reguluje kwestie związane ze zmianą kategorii odcinka drogi krajowej, wojewódzkiej albo powiatowej w przypadku zastąpienia go nowo wybudowanym odcinkiem drogi.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 25 września 2013 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk nr 448 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Owczarek.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Senat w dniu 3 października 2013 r. wprowadził poprawki (3) do ustawy.
Druki sejmowe: 157216601660 A
Druki senackie: 443443 A443 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 443.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

druki sejmowe nr 1572, 1660, 1660-A

druki senackie nr 443, 443 A

Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych funkcjonowania gminnych rad seniorów. Rady te będą reprezentować interesy i potrzeby starszych mieszkańców wobec władz samorządowych i brać udział w formułowaniu oraz przekazywaniu opinii i stanowisk dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwojowych gminy.

Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 13 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 16 września 2013 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 25 września 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (3) (druk nr 443 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Senat w dniu 3 października 2013 r. przyjął ustawę z dnia 27 września 2013 r. bez poprawek.
Druki senackie: 454454 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 454.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

druki sejmowe nr 1623, do druku nr 1623, 1722

druki senackie nr 454, 454 A

Był to poselski projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Gospodarki.

Ustawa określa zasady udzielania przez banki komercyjne przedsiębiorcom kredytu technologicznego oraz umożliwia przyspieszenie wypłat środków beneficjentom poprzez ujednolicenie sposobu ich wypłaty z procedurą wypłaty obowiązującą w ramach innych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Sejm uchwalił ustawę na 50. posiedzeniu w dniu 27 września 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 30 września 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 30 października 2013 r.

Marszałek Senatu w dniu 1 października 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 października 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawybez poprawek (druk  nr 454 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bogusław Śmigielski.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji

Senat w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.
Druki senackie: 410410 S410 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 410.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

druki senackie nr 410, 410 S

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Aleksander Pociej.

Przedstawiony projekt ustawy zakłada wsparcie w latach 2013-2015 budżetu miasta stołecznego Warszawy środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Reprywatyzacji (corocznie kwotą 200 milionów zł). Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa.

Marszałek Senatu w dniu 29 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 19 września 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawybez poprawek(druk nr 410 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Druki senackie: 408408 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 408.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

druki senackie nr 408, 408 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Wojciech Skurkiewicz.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy przewiduje zwrot emerytom świadczeń, do których prawo zostało im – w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy – zawieszone od dnia 1 października 2011 r.

Marszałek Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 18 września 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk nr 408 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Senat w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
Druki senackie: 400400 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 400.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

druki senackie nr 400, 400 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Helena Hatka.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Zgodnie ze zmianami zaproponowanymi w projekcie ustawy wznowienie wypłaty świadczenia funkcjonariusza służb mundurowych oraz emerytowanego żołnierza zawodowego, którego wypłacanie zawieszono z przyczyn niezależnych od organu emerytalnego, ma obejmować – tak jak w przypadku „zwykłych” emerytów – nie tylko okres od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty, lecz także okres od miesiąca, w którym wstrzymano wypłatę. Dotychczas w takich sytuacjach emeryci „mundurowi” oraz emerytowani żołnierze zawodowi nie mogli otrzymać świadczeń za okres sprzed miesiąca złożenia wniosku.

Marszałek Senatu w dniu 5 lipca 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 września 2013 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawybez poprawek(druk nr 400 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.

 

 


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Senat w dniu 3 października 2013 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Druki senackie: 424424 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 424.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druki senackie nr 424, 424 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy uzupełniaustawę o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi Minister Obrony Narodowej winien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib takich sądów i obszarów ich właściwości.

Marszałek Senatu w dniu 9 sierpnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Obrony Narodowej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 18 września 2013 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk nr 424 S).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grażyna Sztark.