Narzędzia:

13. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 3 dnia posiedzenia cz. 2


1.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy

Senat w dniu 17 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 marca 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 105105 A105 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 105uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

druki sejmowe nr 218, do druku nr 218, 271

druki senackie nr 105, 105 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma na celu przywrócenie w polskim systemie penalnym nieizolacyjnej formy wykonania kary pozbawienia wolności w postaci dozoru elektronicznego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 marca 2016 r. skierował ustawę do : 

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 marca 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 105 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 11 marca 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 104104 A104 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 104uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 207, do druku nr 207, 276, 276-A

druki senackie nr 104, 104 A
 

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.
 

Ustawa ma celu modyfikację modelu postępowania karnego w kierunku przywrócenia aktywniejszej roli sądu w toku procesu poprzez wprowadzenie obowiązku podjęcia przez sąd inicjatywy dowodowej w razie wystąpienia możliwości wydania wyroku rażąco niesprawiedliwego. Proponowane zmiany zakładają powrót do modelu procesu karnego zachowującego nadrzędność prawdy materialnej, w którym kontradyktoryjność stanowi jedną z zasad procesu, ułatwiającą dotarcie do prawdy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 14 marca 2016 r. skierował ustawę do:

- Komisji Ustawodawczej,

- Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 15 marca 2016 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 104 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.

Mniejszość komisji przedstawiła wnioski:

·        odrzucenie ustawy

·        wprowadzenie poprawek do ustawy (9).

Sprawozdawcą wniosków mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji

Senat w dniu 17 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 203do druku 203do druku 203239
Druki senackie: 9292 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 092uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

druki sejmowe nr 203, do druku nr 203, 239

druki senackie nr 92, 92 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 

Ustawa ma na celu zmianę sposobu ustalania dopuszczalnego mniejszego udziału audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim oraz audycji europejskich w programach, które są rozpowszechniane wyłącznie w systemach teleinformatycznych. Nowelizacja przewiduje, że będzie to dokonywane w drodze indywidualnej decyzji Przewodniczącego KRRiT, wydawanej na wniosek nadawcy programu (a nie w rozporządzeniu KRRiT).
 

Sejm uchwalił ustawę na 12  posiedzeniu w dniu 25 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 25 lutego  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 26 marca 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Kultury i Środków Przekazu.
 

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu w tej sprawie odbyło się  8 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 92 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Barbara Zdrojewska.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 17 marca 2016 r. wprowadził poprawki (41) do ustawy.
Druki senackie: 9494 A94 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczymateriał porównawczy
Uchwała: 094uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 69, do druku nr 69, 70, do druku nr 70, 266, 266-A

druki senackie nr 94, 94 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów.
 

Ustawa zakłada  utworzenie ram prawnych, regulujących nadzór wewnętrzny i zewnętrzny oraz funkcjonowanie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celu monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników.
 

Sejm uchwalił ustawę na 12  posiedzeniu w dniu 26 lutego 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 1 marca  2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 31 marca 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 1 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.
 

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 15 marca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (39) (druk nr 94 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających

Senat w dniu 17 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. bez poprawek.
Druki senackie: 102102 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 102uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

druki sejmowe nr 277, do druku nr 277, 282, 282-A

druki senackie nr 102, 102 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa ma na celu wprowadzenie zmian w systemie opłat ponoszonych przez podmioty objęte systemem gwarantowania polegających na przejściu z systemu rocznego na system kwartalny wnoszenia tych opłat.

 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 14 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło 15 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 102 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Bierecki.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Senat w dniu 17 marca 2016 r. przyjął ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 265do druku nr 265do druku nr 207296296 A
Druki senackie: 101101 A101 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 101uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody.

druki sejmowe nr 265, do druku nr 265, 296, 296-A

druki senackie nr 101, 101 A

 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa ma na celu m.in. umożliwienie przeznaczania środków funduszu leśnego  (tworzonego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe) na realizowane w ramach gospodarki leśnej cele związane z ochroną przyrody w lasach oraz na wsparcie parków narodowych poprzez rozszerzenie możliwości finansowania ich określonych działań (m.in. tworzenie infrastruktury oraz wykup nieruchomości na gruntach w granicach parków narodowych). Ponadto ustawa wprowadza zmiany odnoszące się do zasady powoływania oraz składuPaństwowej Rady Ochrony Przyrody.
 

Sejm uchwalił ustawę na 13. posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 14 marca 2016 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 13 kwietnia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło 15 marca 2016 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawybez poprawek (druk nr 101 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Senat w dniu 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Druki senackie: 4646 S46 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 046uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie o ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

druki senackie nr 46, 46 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Marek Borowski.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Zgodnie z projektem ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─ Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy(druk nr 46 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Borowski.


8.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Senat w dniu 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Druki senackie: 4545 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 045uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

druki senackie nr 45, 45 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Zbigniew Cichoń.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
 

Celem projektu jest:

1) wprowadzenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przedmiocie skargi na odmowę udostępnienia do wglądu dokumentów znajdujących się w zasobach IPN przez Instytut Pamięci Narodowej - jawnego rozpoznania skargi;

2) umożliwienie stronie zapoznania się z uzasadnieniem orzeczenia sądu administracyjnego w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 16 lutego 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy(druk nr 45 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zbigniew Cichoń.


9.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych

Senat w dniu 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
Druki senackie: 7373 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 073uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

druki senackie nr 73, 73 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem ustawy upoważniony został senator Marek Pęk.
 

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

 

Celem projektu jest usunięcie z ustawy o finansach publicznych wątpliwości interpretacyjnych co do zakresu dokumentów wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego, podlegających udostępnieniu.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 stycznia 2016 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─ Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w tej sprawie odbyło się 17 lutego 2016 r. 

Komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek projektu ustawy(druk nr 73 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Marek Pęk.


10.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu

Senat w dniu 17 marca 2016 r. podjął uchwałę w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.
Druki senackie: 108108 S
Uchwała: 108uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie 80. rocznicy pierwszej deportacji ludności polskiej do Kazachstanu.

druki senackie nr 108, 108 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.

 

Marszałek Senatu w dniu 15 marca 2016 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 16 marca 2016 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek doprojektu uchwały(druk nr 108 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.