Narzędzia:

6. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Obrady w dniu 23 grudnia 2015 r. zakończyły się po północy.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.3

retransmisja 2 dnia posiedzenia


1.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 105do druku 105111111 A
Druki senackie: 3737 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 037uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawao zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 105, do druku 105, 111, 111-A

druki senackie 37, 37 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa wdraża przepisy dyrektyw UE obejmujące w szczególności definicje pojęć "matryca", "takson flory i fauny", "lista obserwacyjna"; obowiązki przewidziane dla organów administracji publicznej, w szczególności w zakresie monitoringu wód; terminy monitorowania substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej.
 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 31 grudnia 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5.  posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 16 grudzień 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 36 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krystian Probierz.


2.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 16 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 103do druku 103109
Druki senackie: 3636 A36 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 036uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

druki sejmowe nr 103, do druku 103, 109

druki senackie 36, 36 A, 36 B
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Nowelizacja ma na celu wydłużenie okresu odroczenia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska oraz naliczania kar administracyjnych, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia tych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, a termin jego realizacji minie 31 grudnia 2018 r.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 30 grudnia 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5.  posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 16 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 16 grudzień 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 36 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Zdzisław Pupa.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 17 grudzień 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 36 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.

 

 


3.

Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 17 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 49do druku 49do druku 4987
Druki senackie: 4343 A43 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 043uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego.

druki sejmowe nr 49, do druku 49, 87, 87-A

druk senacki nr 43
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa zmierza do uregulowania statusu prawnego Instytutu Zachodniego – Instytutu Naukowo-Badawczego im. Zygmunta Wojciechowskiego obecnie funkcjonującego na podstawie ustawy o jednostkach badawczych. Instytut, wzorem podobnych jednostek, jakimi są: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ma funkcjonować na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Ustawa ma wejść w życie  z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 5  posiedzeniu w dniu 17 grudnia  2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 18 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 18 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

- Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w tej sprawie odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali 179.

osiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbędzie się 22 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 8.00 w sali 179.
 

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 135do druku nr 135142
Druki senackie: 5050 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 050uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o  zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

druki sejmowe nr 135, 142

druki senackie nr 50, 50 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Ustawa dotyczy wprowadzenia zmian o charakterze systemowym m. in. w zakresie przedłużenia obowiązywania regulacji dotyczących możliwości zbywania kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do końca 2018 roku i regulacji dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmian sposobu realizacji uprawnienia byłych pracowników kopalń postawionych w stan likwidacji przed dniem 1 stycznia 2007 r. i zmian zasad naliczania wysokości jednorazowych odpraw pieniężnych wobec osób, które skorzystają z tego instrumentu od dnia 1 stycznia 2016 r.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do:

- Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

- Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 22 grudnia 2015 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 50 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 84114
Druki senackie: 4848 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 048uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.

druki sejmowe nr 84, 114

druki senackie nr 48, 48 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Infrastruktury i Budownictwa.
 

Ustawa ma na celu wdrożenie dyrektywy UE w sprawie prawa jazdy poprzez likwidację możliwości uzyskania prawa jazdy kategorii A przez funkcjonariuszy Straży Pożarnej w wieku 18 lat oraz uzupełnienie definicji zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie prawa jazdy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 22 grudnia 2015 r. 

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 48 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jacek Włosowicz.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 115do druku 115130
Druki senackie: 4949 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 049uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 115, do druku 115, 130

druki senackie nr 49, 49 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W ustawie m. in.:

- uporządkowano kompetencje ministra właściwego do spraw informatyzacji przez określenie na nowo zakresu działu – informatyzacja,

- dokonano nowelizacji ustaw w związku z przeniesieniem z działu sprawy wewnętrzne spraw związanych z rejestrami tj.: rejestr PESEL, Rejestr Dowodów Osobistych, Rejestr Stanu Cywilnego, Centralna Ewidencja Pojazdów itp. i przypisaniu ich ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji,

- nowelizowane są te ustawy, które wskazują ministra właściwego do spraw łączności w sprawach z zakresu telekomunikacji, które obecnie należą do kompetencji ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 22 grudnia 2015 r.

Komisja informuje, że żaden poddany pod głosowanie wniosek dotyczący ustawy nie uzyskał większości głosów (druk nr 49 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Pająk.

.


7.

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy
Druki sejmowe: 120125125 A
Druki senackie: 5555 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 055uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

druki sejmowe nr 120, 125, 125-A

druki senackie nr 55, 55 A
 

Był to poselski projekt ustawy.
 

Celem nowelizacji ustawy jest zapewnienie funkcjonowania systemu wsparcia inwestycji proefektywnościowych i zasobooszczędnych w roku 2016, w którym konieczne będzie przyjęcie nowego modelu funkcjonowania finansowania działań proefektywnościowych dostosowanego do unijnych wymagań.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (1) (druk nr 55 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy
Druki sejmowe: 134do druku 134139139 A
Druki senackie: 5656 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 056uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne.

druki sejmowe nr 134, do druku 134, 139, 139-A

druki senackie nr 56, 56 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Celem projektu ustawy jest odroczenie o 6 miesięcy wejścia w życie przepisów rozdziału 4 zmienianej ustawy, w szczególności dotyczących uruchomienia systemu akcyjnego do zakupu energii elektrycznej z instalacji odnawialnych źródeł energii oraz mechanizmów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach.
Ustawa wchodzi w życie  z dniem 31 grudnia 2015 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w tej sprawie odbyło się 23 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (14) (druk nr 56 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Adam Gawęda.


9.

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 108 cz. I108 cz. II138
Druki senackie: 5252 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 052uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

druki sejmowe nr 108, 138

druki senackie nr 52, 52 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 

Ustawa ma na celu uproszczenie procedur związanych z uznawaniem kwalifikacji zawodowych i ułatwieniem uznawania kwalifikacji w zawodach, w których w państwach UE kształci się odmiennie. Ponadto ustawa zmierza do:

- stworzenia podstaw prawnych do wprowadzenia Europejskiej Legitymacji Zawodowej,

- przekształcenia ośrodka informacji ds. uznawania kwalifikacji w ośrodek wsparcia dla obywateli,

- umożliwienia wprowadzenia wspólnych ram kształcenia i wspólnych testów kształcenia,

- uznawania w Polsce zagranicznych praktyk zawodowych oraz określenia zasad sprawdzania znajomości języka migrujących pracowników.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 18 stycznia 2016 r.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 23 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 52 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Żaryn.


10.

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Senat w dniu 24 grudnia 2015 r. przyjął ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 107do druku 107133133 A
Druki senackie: 5757 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 057uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

druki sejmowe nr 107, do druku 107, 133, 133-A

druki senackie nr 57, 57 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa przewiduje utworzenie dwóch instrumentów integrujących polski system kwalifikacji nadawanych w szkolnictwie wyższym, oświacie i poza nimi: Polską Ramę Kwalifikacji oraz Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) – rejestr zawierający komplet informacji o wszystkich włączonych kwalifikacjach możliwych do zdobycia w Polsce. W ustawie zawarto definicję kwalifikacji oraz zasady i standardy w zakresie włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 6.  posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 22 grudnia 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 21 stycznia 2016 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 22 grudnia 2015 r. skierował ustawę do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu w tej sprawie odbyło się 23 grudnia 2015 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 57 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Józef Zając.