Narzędzia:

47. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia  posiedzenia cz.2


1.

Ustawa budżetowa na rok 2014

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.
Druki sejmowe: 17791779_11779_21779_31779_4do 17791966do 19661966 Ado 1966 A
Druki senackie: 530530 A530 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: OE-212OE-213 materiał pomocniczy
Uchwała: 530.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa budżetowa na rok 2014

druki sejmowe nr 1779, do druku 1779, 1966, do druku 1966, 1966-A, do druku 1966-A

druki senackie nr 530, 530 A
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Finansów oraz Prezes Rady Ministrów.

Ustawa określa roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów państwa.
 

Sejm uchwalił ustawę na 57. Sejmu w dniu 13 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 23 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 12 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2013 r. skierował ustawę do komisji senackich celem przygotowania opinii komisji w tej sprawie.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 grudnia 2013 r. skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpatrzenia opinii komisji senackich oraz w sprawie przygotowania sprawozdania odbyły się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (8)  (druk  nr 530 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Kazimierz Kleina.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 16851939do 19391939 A
Druki senackie: 529529 A529 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 529.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

druki sejmowe nr 1685, 1939, do druku nr 1939, 1939-A

druki senackie nr 529, 529 A, 529 B
 

Jest to senacki projekt ustawy.
 

Ustawa wprowadza, w miejsce dotychczasowego wymogu zamieszkiwania na byłym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 1 września 1939 r., przesłankę miejsca zamieszkania na tych terenach, której spełnianie będzie oceniane z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w powyższej dacie (tj. przepisów dopuszczających posiadanie kilku miejsc zamieszkania).
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 529 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 529 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Ryszard Knosala.

 


3.

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 13 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1844do 18441907do 1907do 190719801980 Ado 1980 A
Druki senackie: 531531 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 531.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

druki sejmowe nr 1844, do druku nr 1844, 1907, do druku nr 1907, 1980, 1980-A, do druku nr 1980-A

druki senackie nr 531, 531 A
 

Jest to senacki i rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa przewiduje zwrot emerytom świadczeń, do których prawo zostało im zawieszone w związku z nierozwiązaniem stosunku pracy.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Budżetu i Finansów Publicznych,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.
 

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 531 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Michalski.

 


4.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 1539do 1539do 1539do 1539do 15391944
Druki senackie: 523523 A523 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 523.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

druki sejmowe nr 1539, do druku nr 1539, 1944

druki senackie nr 523, 523 A, 523 B
 

Jest to poselskiprojekt ustawy.
 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Ustawa ma na celu poszerzenie katalogu przypadków pracy dozwolonej w niedzielę i święta o prace wykonywane na rzecz podmiotów zagranicznych, jeżeli te dni są u nich dniami pracy. Powyższym wyjątkiem objęte są prace polegające na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej lub urządzeń telekomunikacyjnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 grudnia 2013 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 523 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2)  (druk  nr 523 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andżelika Możdżanowska.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
Druki sejmowe: 1727do 17271994do 1994
Druki senackie: 528528 A528 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 528.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 1727, do druku nr 1727, 1994, do druku nr 1994

druki senackie nr 528, 528 A, 528 B

 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji pożytku publicznego poprzez m.in.:

  - wydłużenie do 30 czerwca każdego roku (obecnie jest to 31 stycznia każdego roku) terminu na zgłoszenie przez organizacje numeru rachunku bankowego do urzędu skarbowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. z PIT,

- aktualizowanie na bieżąco przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 528 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (4)  (druk  nr 528 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


6.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1846do 184619561956 A
Druki senackie: 527527 A527 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 527.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.

druki sejmowe nr 1846, do druku nr 1846, 1956, 1956-A

druki senackie nr 527, 527 A, 527 B
 

Jest to senacki projekt ustawy.

 

Nowelizacja uzupełnia ustawę o wytyczne wskazujące kryteria, jakimi Minister Obrony Narodowej winien kierować się przy wydawaniu rozporządzeń o utworzeniu lub zniesieniu sądów wojskowych oraz przy określaniu siedzib takich sądów i obszarów ich właściwości.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Obrony Narodowej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 527 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Wojciech Skurkiewicz.


 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 527 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


7.

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. odrzucił ustawę.
Druki sejmowe: 11551967do 1967
Druki senackie: 524524 A524 B524 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 524.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

druki sejmowe nr 1155, 1967, do druku nr 1967

druki senackie nr 524, 524 A, 524 B
 

Jest to poselski projekt ustawy.

 

Ustawa ma na celu uregulowanie podstawowych elementów postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez organy Polskiego Związku Łowieckiego. Dotychczas pojęcie deliktu dyscyplinarnego, katalog sankcji dyscyplinarnych, organy prowadzące postępowanie dyscyplinarne oraz ogólne zasady tego postępowania uregulowane były w statucie PZŁ
.

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Środowiska,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 524 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Gorczyca.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o odrzucenie ustawy  (druk  nr 524 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


8.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18891961do 1961
Druki senackie: 525525 A525 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 525.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.

druki sejmowe nr 1889, 1961

druki senackie nr 525, 525 A, 525 B
 

Jest to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Spraw Wewnętrznych.
 

Protokół normuje techniczne elementy związane z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwolenia na terytorium obydwu państw. Jego celem jest zapewnienie skutecznej współpracy między obydwoma państwami w ramach międzynarodowych działań podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 525 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jarosław Obremski.

 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 3 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 525 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Robert Mamątow.

 


9.

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. przyjął ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 18831977
Druki senackie: 526526 A526 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 526.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.

druki sejmowe nr 1883, 1977

druki senackie nr 526, 526 A,  526 B

 

Jest to rządowyprojekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych zostali upoważnieni Minister Środowiska oraz Minister Spraw Zagranicznych.
 

Podstawową potrzebą podpisania ww. Protokołu jest umożliwienie polskim przedsiębiorcom świadczenia usług na rzecz EUMETSAT, zapewnienie możliwości dofinansowania organizowanych w Polsce konferencji międzynarodowych EUMETSAT oraz udziału polskich specjalistów w kursach i stażach zagranicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 56. posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 16 grudnia 2013 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 15 stycznia 2014 r.

Marszałek Senatu w dniu 17 grudnia 2013 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Spraw Zagranicznych,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 526 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.
 

Posiedzenie Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 2 stycznia 2014 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek (druk  nr 526 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Alicja Zając.


10.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Senat w dniu 10 stycznia 2014 r. odrzucił projekt ustawy i tym samym zakończył postępowanie w tej sprawie.
Druki senackie: 470470 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

druki senackie nr 470, 470 S
 

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Kazimierz Wiatr.
 

Celem projektu jest przyznanie nauczycielom zatrudnionym w zakładach kształcenia nauczycieli uprawnienia do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.
 

Marszałek Senatu w dniu 23 października 2013r.  skierował projekt ustawy do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej

─  Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

 

Komisje wnoszą o odrzucenie przedstawionego projektu ustawy (druk  nr 470 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.