Narzędzia:

15. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji

retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.1
retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz 1.

retransmisja  2 dnia posiedzenia cz.2


1.

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 451do 451do 451do 451521521 Ado 521
Druki senackie: 148148 A148 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opina
Uchwała: 148.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

druki sejmowe nr 451, do druku nr 451, 521, 521 A, do druku nr 521

druki senackie nr 148, 148 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Ustawa ma na celu umożliwienie dokonania spłaty niezaspokojonych należności przedsiębiorców za niektóre prace, wynikające z realizacji wszczętych lub udzielonych przez GDDKiA zamówień publicznych. Rozwiązanie zastosowane w ustawie zapewni przedsiębiorcom, których prace zostały wykonane i odebrane, możliwość uzyskania należności nawet w sytuacji, gdy wykonawca będzie unikał dokonania płatności bądź zostanie postawiony w stan upadłości. Ustawa określa warunki spłaty niezaspokojonych należności wskazanych w ustawie przedsiębiorców.

Sejm uchwalił ustawę na 17.  posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 28 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 28 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 28 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Gospodarki Narodowej.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk  nr 148 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Stanisław Iwan.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski

Senat w dniu 5 lipca 2012 r. podjął uchwałę z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski
Druki senackie: 123123 S
Uchwała: 123.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 90. rocznicy powrotu części Górnego Śląska do Polski.

druki senackie nr 123, 123 S

Projekt uchwały został wniesiony przez senator Marię Pańczyk-Pozdziej.

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk  nr 123 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Leszek Piechota.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
Druki sejmowe: 293do 293do 293do 293416
Druki senackie: 141141 A141 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 141.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

druki sejmowe nr 293, do druku nr 293, 416

druki senackie nr 141, 141 A

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które umożliwią organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęcie odpowiednich działań przeciwepidemicznych, które powinny doprowadzić do jak najszybszego przerwania dróg szerzenia się zakażenia, unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zastosowania szczepień ochronnych lub farmakoprofilaktyki.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2012 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk  nr 141 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Helena Hatka.


4.

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Druki sejmowe: 289do 289433do 433
Druki senackie: 142142 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 142.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego.

druki sejmowe nr 289, do druku nr 289, 433, do druku nr 433

druki senackie nr 142, 142 A

Był to senacki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Sprawiedliwości.

Ustawa dostosowuje prawo do wyroku TK poprzez zmianę zasad orzekania o kosztach procesu w przypadku umorzenia postępowania i przewiduje, że jeżeli przyczyny umorzenia postępowania powstały w toku postępowania, sąd może orzec od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 czerwca 2012 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji,

─  Komisji Ustawodawczej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki (1) do ustawy  (druk  nr 142 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Matusiewicz.


5.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Druki sejmowe: 408422
Druki senackie: 143143 A143 B
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opinia
Uchwała: 143.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

druki sejmowe nr 408 i 422

druki senackie nr 143, 143 A

Był to rządowy projekt ustawy. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Celem Konwencji jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby niepełnosprawne. Konwencja zawiera przepisy zakazujące dyskryminowania osób niepełnosprawnych oraz nakazujące tworzenie warunków korzystania z praw na zasadzie równości z  innymi osobami, a także nakazujące wprowadzenie rozwiązań specjalnie adresowanych do osób niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2012 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2012 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lipca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 20 czerwca 2012 r. skierował ustawę do:

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 143 A).             

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych w tej sprawie odbyło się 28 czerwca 2012 r.

Komisja wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek  (druk nr 143 B).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Norbert Obrycki.

 


6.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy
Druki senackie: 5656 S
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 056.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

druki senackie nr 56, 56 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ustawy ma na celu utrzymanie stosowania dotychczasowych przepisów do wyborów uzupełniających samorządowych, europejskich i prezydenckich, w trakcie kadencji których wszedł w życie Kodeks wyborczy.

Marszałek Senatu w dniu 14 lutego 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do projektu ustawy (druk  nr 56 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski.


7.

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
Druki senackie: 4444 S44 X
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 044.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.

druki senackie nr 44, 44 S

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Tadeusz Kopeć.

Projektowana ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Projekt ma na celu wyeliminowanie uchybień dotyczących możliwość zarządzenia przez sąd kontroli operacyjnej. Proponuje się przyjęcie w ustawie o ABW i AW rozwiązania podobnego do tego, które zastosowano w ustawie o Policji.

Marszałek Senatu w dniu 20 stycznia 2012 r. skierował projekt ustawy do:

─ Komisji Ustawodawczej,

─ Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Wspólneposiedzenia komisji w tej sprawie odbyły się 8 marca, 24 kwietnia oraz 29 maja 2012 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do projektu ustawy (druk  nr 44 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Piotr Zientarski.


8.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego

Podczas debaty w dniu 5 lipca 2012 r. zostały zgłoszone poprawki do projektu uchwały i Senat odesłał projekt do komisji senackich.
Druki senackie: 122122 S
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie dalszej reformy powszechnego systemu emerytalnego.

druki senackie nr 122, 122 S

Projekt uchwały został wniesiony przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Rulewski.

Marszałek Senatu w dniu 29 maja 2012 r. skierował projekt uchwały do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w tej sprawie odbyło się 13 czerwca 2012 r.

Komisje wnoszą o odrzucenie projektu uchwały (druk  nr 122 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Filip Libicki.


9.

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku.

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku.
Druki senackie: 8989 S89 X
Uchwała: 089.pdf
więcej informacji o punkcie

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2011 roku.

druki senackie nr 89, 89 S

Sprawozdanie zostało przekazane do Senatu w dniu 30 marca 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 4 kwietnia 2012 r. skierował sprawozdanie do Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu odbyły się 24 kwietnia i 29 maja 2012 r.

Komisjawnosi o przyjęcie Sprawozdania (druk nr 89 S).

SprawozdawcąKomisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Świeykowski.


10.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji)

Senat w dniu 5 lipca 2012 r. zapoznał się z informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji).
Druki senackie: 106
więcej informacji o punkcie

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2011 roku (w okresie polskiej prezydencji).

druk senacki nr 106

Informacja została przekazana do Senatu w dniu 26 kwietnia 2012 r.

Marszałek Senatu w dniu 3 maja 2012 r. skierował Informację do:

─  Komisji Spraw Unii Europejskiej,

─  Komisji Spraw Zagranicznych.

Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych odbyło się 29 maja 2012 r.

Komisje zapoznały się z Informacją.