Narzędzia:

62. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 1 dnia posiedzenia cz.3

zapis video 2 dnia posiedzenia

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.1

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.2

zapis video 3 dnia posiedzenia cz.3


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

Senat w dniu 27 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej
Druki senackie: 882
Uchwała: 882uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej.
druk senacki nr 882
 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark.

 


2.

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2412do druku 2412do druku 2412do druku 241225532553 A
Druki senackie: 840840 A840 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 840uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2412, do druku nr 2412, 2553, 2553-A

druki senackie nr 840, 840 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa dotyczy zapewnienia pełnej zgodności przepisów ustawy z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej - Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienia dla użytkowników energochłonnych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się w dniach 20 i 26 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 840 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Mieczysław Augustyn.


3.

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2411do druku 24112411 A25422542 A
Druki senackie: 834834 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 834uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 2411, do druku nr 2411, 2411-A, 2542, 2542-A

druki senackie nr 834, 834 A
 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Energii.
 

Ustawa dotyczy powołania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania oleju napędowego i benzyn silnikowych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Środowiska.
 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Środowiska w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 834 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Stanisławek.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek (8) do ustawy.  

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Przemysław Termiński.


4.

Ustawa o tachografach

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy
Druki sejmowe: 2458do druku 24582574
Druki senackie: 833833 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 833uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o tachografach.

druk sejmowy nr 2458, do druku 2458, 2574

druki senackie nr 833, 833 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa określa zadaniaorganów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Ustawa reguluje m.in.: warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, sprawdzania, przeglądów i naprawtachografów, jak również zadania organów i jednostek właściwych w sprawach tachografów oraz sankcje za naruszenie przepisów ustawy i rozporządzenia.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury.
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (2) do ustawy (druk nr 833 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. wprowadził poprawkę do ustawy
Druki sejmowe: 245925392539 A
Druki senackie: 832832 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 832uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 2459, 2539, 2539-A

druki senackie nr 832, 832 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Minister Infrastruktury.
 

Ustawa ma na celu zautomatyzowanie wymiany informacji pomiędzy Polską a pozostałymi państwami członkowskim UE w zakresie poważnych naruszeń przepisów unijnych (i ich kwalifikacji), które mogą prowadzić do utraty dobrej reputacji przez przewoźnika drogowego. Ponadto ustawa wprowadza obowiązek przeprowadzenia kontroli masy pojazdów oraz przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej danych o tych kontrolach.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Infrastruktury
 

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w tej sprawie odbyło się 26 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy (druk nr 832 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Grzegorz Peczkis.


6.

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

Senat w dniu 27 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 27 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki senackie: 883883 A883 Z
Uchwała: 883uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

druki sejmowe nr 2663, do druku nr 2663

druki senackie nr 883, 883 A

 

Był to rządowy pilny projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony  Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Celem projektu jest modyfikacja przepisów prawa dotyczących zasad ochrony dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego.
 

Sejm uchwalił ustawę na 65. posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 27 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 11 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 27 czerwca 2018 r.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek do ustawy (druk nr 883 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Mioduszewski.

Mniejszość komisji wnosi o odrzucenie ustawy.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jan Rulewski.


7.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2386do druku 238625412541 A
Druki senackie: 841841 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 841uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 2386, do druku nr 2386, 2541, 2541-A

druki senackie nr 841, 841 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.
 

Ustawa ma na celu wzmocnienie systemu nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych i obrotem nimi, ograniczenie wywozu leków za granicę w celu zwiększenia ich dostępności dla pacjentów w Polsce oraz lepszy dostęp do nowych terapii lekowych. Ponadto wprowadza zmiany w przedmiocie m.in. zakazu prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę kilku rodzajów działalności gospodarczej, w zakresie której może on nabywać produkty lecznicze.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2018 r.

 

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się w dniach 19 i 26 czerwca 2018 r.

Komisja wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 841 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Waldemar Kraska.

Mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawki do ustawy.  

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Konstanty Radziwiłł.

 


8.

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 25762593
Druki senackie: 842842 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 842uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

druki sejmowe nr 2576, 2593

druki senackie nr 842, 842 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa ma nacelu zapewnienie środków finansowania na zmiany systemowe oraz zmiany organizacyjne, w tym nowe zadania realizowane przez Instytut Wolności, począwszy od 2018 r. oraz środków na adaptację budynku pod siedzibę Instytutu.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 842 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Łukasz Mikołajczyk.


9.

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. przyjął ustawę z dnia 6 czerwca 2018 r. bez poprawek
Druki sejmowe: 2497do druku 24972570
Druki senackie: 836836 A
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 836uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

druki sejmowe nr 2497, 2570

druki senackie nr 836, 836 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu został upoważniony Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.
 

Ustawa zwiększa maksymalną możliwą wartość dotacji udzielanej w trybie art. 11b ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (na dofinansowanie kosztów realizacji zadania publicznego o charakterze inwestycji) z 50% do 80% planowanej wartości kosztorysowej inwestycji.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 7 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 7 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 7 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk nr 836 A)

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Krzysztof Słoń.


10.

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 29 czerwca 2018 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy
Druki sejmowe: 1933do druku 1933do druku 193324202420 A
Druki senackie: 846846 A846 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy
Uchwała: 846uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

druk sejmowy nr 1933, do druku nr 1933, 2420, 2420-A

druki senackie nr 846, 846 A

 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 

Ustawa ma na celu rozszerzenie zakresu podmiotowego prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Ponadto nowelizacja wprowadza mechanizm weryfikacji liczebności członków związku zawodowego oraz zmiany o charakterze doprecyzowującym. Nowelizacja wynika z konieczności wykonania wyroków TK.
 

Sejm uchwalił ustawę na 63. posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2018 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 8 czerwca 2018 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 8 lipca 2018 r.

Marszałek Senatu w dniu 8 czerwca 2018 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.
 

Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 20 czerwca 2018 r.

Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek (10) do ustawy (druk nr 846 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Andrzej Kamiński.