Narzędzia:

Posiedzenie: 2. posiedzenie Senatu RP IX kadencji, 3 dzień


18, 19 i 20 listopada 2015 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław Karczewski oraz wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Stanisław Karczewski:

Wznawiam posiedzenie.

Punkt 6. porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.

Przypominam że wnioski Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie zawarte są w drukach nr 16 i 17.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Sławomira Rybickiego, o przedstawienie wniosków komisji.

Senator Sprawozdawca Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przedstawia dwa projekty uchwał w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Na szóstym posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 r. komisja rozpatrzyła wnioski senatorów Waldemara Kraski, Roberta Mamątowa i Piotra Zientarskiego. Komisja jednogłośnie postanowiła przedłożyć projekt uchwały zgodny z wnioskami tych senatorów. Treść projektu uchwały zawarta jest w druku senackim nr 16 i teraz państwu senatorom ją odczytam.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

1) senatora Waldemara Kraskę z Komisji Obrony Narodowej,

2) senatora Roberta Mamątowa z Komisji Obrony Narodowej,

3) senatora Piotra Zientarskiego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Waldemara Kraskę do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

2) senatora Roberta Mamątowa do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

3) senatora Piotra Zientarskiego do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.

Na wczorajszym posiedzeniu, w dniu 19 listopada, Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wnioski senatorów Mieczysława Golby, Michała Potocznego, Antoniego Szymańskiego i Aleksandra Szweda. Komisja jednogłośnie postanowiła przedłożyć Senatowi projekt uchwały zgodny z wnioskami senatorów. Treść projektu zawarta jest w druku senackim nr 17. Teraz odczytam ten projekt.

„Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje:

1) senatora Michała Potocznego z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

2) senatora Aleksandra Szweda z Komisji Infrastruktury,

3) senatora Antoniego Szymańskiego z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Art. 2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera:

1) senatora Mieczysława Golbę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

2) senatora Mieczysława Golbę do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

3) senatora Michała Potocznego do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

4) senatora Aleksandra Szweda do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,

5) senatora Antoniego Szymańskiego do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Art. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmiany w składzie komisji senackich; druk nr 16.

Kto z państwa senatorów jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 82 senatorów, wszyscy za. (Głosowanie nr 21)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim…

(Głos z sali: Jeszcze jedno głosowanie.)

Słucham?

(Głos z sali: Jeszcze głosowanie nad projektem z druku nr 17.)

Aha, tak jest, przepraszam bardzo.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez… Tak, bo tu były dwa druki: nr 16 i 17. Sorry.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich; druk nr 17.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 83 – za, 4 – przeciw. (Głosowanie nr 22)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

Punkt 1. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim (cd.)

I teraz powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku nr 14 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Ustawodawcza, jeśli chodzi o projekt uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim, rekomenduje Senatowi przyjęcie poprawek nr 2, 4–6 i 10–12 z zestawienia wniosków. Komisja wnosi o ich przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym tekstem uchwały, zawartym w druku nr 14 S. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski o charakterze legislacyjnym zgłosili: pan senator Jan Rulewski, pan marszałek Bogdan Borusewicz, pan senator Piotr Wach, pan senator Kazimierz Wiatr, pan senator Mieczysław Augustyn i pan senator Bogdan Klich.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami według kolejności przepisów projektu, druk nr 14 X, a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 14 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Poprawka nr 1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „o solidarności z Narodem Francuskim i zwalczaniu terroryzmu”.

Przystępujemy do głosowania.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Głos z sali: Można bez czytania treści poprawek.)

Bez czytania treści poprawek?

(Głos z sali: Tak, można.)

Ale ja będę czytał treść.

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 7 – za, 77 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 2. W akapicie pierwszym wyraz „wielu” zastępuje się wyrazem „kilkuset”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 78 – za, 6 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 3. W akapicie pierwszym dodaje się zdanie drugie o brzmieniu: „Całkiem niedawno ci sami dokonali aktu terroru na Synaju, na turystach rosyjskich i ukraińskich – dorosłych i dzieciach”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

(Senator Jan Dobrzyński: Czyja to jest poprawka?)

Ale w tej chwili ja już tego nie wyczytuję. To jest wnioskodawcy… Mogę powiedzieć panu senatorowi, bo mam tu napisane, że to jest poprawka pana senatora Rulewskiego. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, ale już wiem. W trakcie głosowań już nie zadajemy pytań, Panie Senatorze, tak że zrobiłem wyjątek…

Głosujemy nad poprawką nr 3.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 3 – za, 81 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka nr 4. W akapicie drugim w zdaniu drugim wyrazy „przede wszystkim” zastępuje się wyrazem „szczególnie”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 5. W akapicie drugim w zdaniu drugim po wyrazach „rodzinom ofiar” dodaje się wyrazy: „– obywatelom Republiki Francuskiej oraz innych państw”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, 83 – za, 1 przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 7 i 8.

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 6. W akapicie drugim dodaje się akapit w brzmieniu: „Refleksja nad tymi wydarzeniami powinna spowodować lepszą współpracę właściwych służb i organów państw europejskich, a także skuteczniejszą koordynację tych działań na poziomie Unii Europejskiej, NATO i innych zainteresowanych stron”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 61 – za, 22 – przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 28)

Poprawka nr 6 została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki nr 9. Akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Uważamy, że tylko wspólna walka państw członkowskich Unii Europejskiej i Wolnych Narodów z terroryzmem pozwoli na poprawę bezpieczeństwa Europy i świata”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 84 senatorów, 6 – za, 75 – przeciw, 3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 29)

Poprawka nr 9 odrzucona.

Poprawka nr 10. W akapicie trzecim wyraz „Europejczyków” zastępuje się wyrazami: „Europy i świata”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 85 – za, 1 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 11. W akapicie czwartym w zdaniu pierwszym wyrazy „naszych europejskich wartości” zastępuje się wyrazami „naszych wartości”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 86 – za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka nr 12. W akapicie czwartym w zdaniu drugim wyrazy „nasze wspólne europejskie dziedzictwo” zastępuje się wyrazami „nasze wspólne dziedzictwo”.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, 77 – za, 10 – przeciw. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały o przyjęciu projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 33)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę o solidarności z Narodem Francuskim…

(Głos z sali: To nie jest ten tytuł. Ten pierwszy tytuł…)

Aha, przepraszam.

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w imię solidarności z Narodem Francuskim.

Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania; znajduje się ono w druku nr 12 X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W dniu 18 listopada Komisja Ustawodawcza ustosunkowała się do zgłoszonych wniosków. Komisja poparła poprawki nr 1, 2 i 4 z naszego druku, z zestawienia wniosków, z druku nr 12 X.

Jednocześnie informuję, że senator Obremski dokonał, zgodnie z regulaminem, zmiany treści swego wniosku. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos?

W trakcie drugiego czytania wioski o charakterze legislacyjnym zgłosili: pan senator Jerzy Wcisła, pan senator Ryszard Bonisławski, pan senator Tomasz Grodzki i pan senator Jarosław Obremski.

Nie widzę chętnych.

Zapytania i odpowiedzi

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie?

Pan senator Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku, do pana kieruję pytanie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to nie do mnie…)

Ale pan przedstawiał ten projekt i użył określenia: wysłania listu. To tak, jak gdyby się akcentowało fakt wysłania, a przecież chyba wszystkim tu zebranym chodziło o sam list, a nie o operację wysłania.

(Głos z sali: No, dobre.)

Czy nie można by było jednak… Czy to jest niezręczność w odczytaniu, czy też tak brzmi ten tytuł?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, ja czytam treść uchwały, czytam to, co państwo, i komisja, i Wysoki Senat, uchwalili. Tak że to jest pytanie retoryczne, Panie Senatorze.

Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś inne pytania?

(Głosy z sali: Nie ma.)

Pan Senator?

(Głos z sali: Nie.)

Dziękuję bardzo.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przypisów projektu, druk nr 12 X, a następnie nad przyjęciem projektu, druk nr 12 S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy nad głosowaniem nad poprawką nr 1, zgłoszoną przez pana senatora Jerzego Wcisłę.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 80 – za, 3 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 34)

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 2, pana senatora Ryszarda Bonisławskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 81 – za, 1 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)

Przystępujemy do głosowania nad poprawką nr 4, pana senatora Jarosława Obremskiego.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 70 – za, 13 – przeciw, 2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia projektu w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 86 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich.

Punkt 3. porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Przypominam, że w pierwszym dniu obrad został przedstawiony projekt uchwały oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie głosowanie. Przypominam też, że projekt uchwały zawarty jest w druku nr 13.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. (Głosowanie nr 38)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 18 Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Bohdana Paszkowskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Bohdan Paszkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisje, które pan przed chwilą wymienił, w dniu 20 listopada br. rozpatrzyły wnioski zgłoszone podczas debaty i wnoszą, aby Wysoki Senat raczył przyjąć wniosek zawarty w punkcie II druku nr 18 Z, zawierającego zestawienie wniosków, a jest to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

Bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji, pana senatora Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator Sprawozdawca Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Przypadł mi w udziale obowiązek przedstawienia wniosku mniejszości zredagowanego przeze mnie oraz pana senatora Pocieja, wspartego przez senatorów niezrzeszonych, przy wahaniu niektórych senatorów z PiS.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Kto się waha?)

(Senator Jan Dobrzyński: To wy się wahacie.)

(Głos z sali: Ciii…)

Panie Marszałku…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, Panie Senatorze?)

…mogę milczeć, ale nie mogę kłamać.

(Senator Jan Dobrzyński: Na pewno, na pewno.)

Wysoka Izbo, mniejszość zastosowała właściwą pilność podczas prac, w związku z tym, mimo surowej cezury czasowej, jaką narzucili senatorowie z PiS…

(Senator Robert Mamątow: Prawa i Sprawiedliwości.)

…Prawa i Sprawiedliwości, kierowanego przez Jarosława Kaczyńskiego, podjęła się, inaczej niż w Izbie niższej, trudu procedowania. Nie podjęła działań o charakterze obstrukcji, ale przystąpiła z dobrą wolą i z otwartością do prac, mimo zatrzaśnięcia drzwi przed ekspertami zainteresowanymi pracami nad tą ustawą. A jacy to zainteresowani? To przede wszystkim nerw sprawiedliwości, sądownictwo, Krajowa Rada Sądownictwa, związki zawodowe, kościoły i wreszcie wszyscy obywatele…

(Senator Stanisław Kogut: I Jan Bury.)

(Wesołość na sali)

…którzy są odbiorcami zainteresowanymi funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego, tego sądu sądów. W ten sposób, zgódźmy się, debiut nowej polityki dialogu, która zapiała z ust pani premier o wsłuchiwaniu się w głosy obywateli, nie był udany.

(Rozmowy na sali)

To prawda, że w tej Izbie i w Sejmie miały miejsce przyspieszone prace, ale na pewno w takim ekstraordynaryjnym tempie i w takiej temperaturze nie przebiegały prace w komisji praw człowieka i praworządności, którą…

(Głos z sali: To słownictwo, Panie Marszałku…)

…kierował i kieruje nadal…

(Rozmowy na sali)

(Głosy z sali: Ciii…)

…pan profesor Seweryński. Pracowaliśmy zatem w ograniczonych warunkach co do bhp, byliśmy zdani na przecieki medialne, jeśli chodzi o wybitnych prawników, praktyków, bo byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się nam, autorom wniosków mniejszości, że wykonaliśmy to zadanie, i chciałbym zaprezentować część wyników naszych prac.

Wnioski mniejszości są niejako w podwójnej redakcji. Pierwszy wniosek zmierza do odrzucenia ustawy w całości. Autorzy skonsumowali tutaj opinie, które pojawiały się w wypowiedziach senatorów, że ta redakcja tej ustawy zmierza w kierunku pełzającej i ukrytej zmiany konstytucji.

(Głosy z sali: Ale…)

Nie wiem, czy „pełzająca” i „konstytucja” to są dobre określenia dla Prawa i Sprawiedliwości. Na pewno autorzy kierowali się faktami. Takim faktem było między innymi opublikowanie projektu zmian konstytucyjnych z 2010 r. autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

(Rozmowy na sali)

To mogła być przesłanka, którą zapowiedział prezes PiS, pan Jarosław Kaczyński podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Ale od tego typu słusznych przestróg ważniejszy dla autorów był fakt, że ta ustawa, doniosła w zakresie treści konstytucyjnych, bo dotyczy sądów i trybunałów, ustawa, której autorzy w lapidarnej treści uzasadnienia niedokładnie określili jej cele bądź je ukryli, rodzi obok problemów prawnych również problemy natury wielkiej, bo społecznej. Uważamy, że ponieważ proponuje się nagle przerwać kadencję obecnych prezesów i wiceprezesów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ w terminach przyspieszonych wprowadza się ich wymianę i możliwość składania związanych z tym wniosków, ta ustawa stwarza przesłanki do dzielenia środowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo, jak wskazano w debacie, tworzy co najmniej trzy grupy sędziów w ramach tego ogólnego zgromadzenia: tych, którym nadano ich prawa podczas poprzedniej kadencji, tych, którzy dostaną to prawo, i tych, którym państwo z Prawa i Sprawiedliwości wskazywali jako ewentualność drogę Trybunału, jeśli chodzi o respektowanie ich praw. Autorzy wniosku mniejszości mogliby uznać, że w tym nie ma wielkiego zagrożenia. Otóż, Szanowni Senatorowie, Panie i Panowie, jest tu poważna groźba podziału, to jest przesłanka do tworzenia aktów kolaboracji – kolaboracji sądów z politykami działającymi za kulisami.

(Senator Jan Dobrzyński: Tak to było. Chodzi o to, żeby tak nie było.)

Słowo „kolaboracja” w Polsce ma jednoznaczny wydźwięk. Obawiamy się, że trudu sięgnięcia po nowych senatorów w nomenklaturze tej ustawy nie podejmie się żaden lub prawie żaden sędzia. Zatem możemy domniemywać, że Trybunał w najlepszym wypadku będzie sparaliżowany, w najgorszym będzie miejscem kłótni i napięć, a może jeszcze więcej – że obecny niezależny Trybunał i niezawiśli sędziowie zostaną zastąpieni najemnikami.

(Głos z sali: A teraz ich nie ma?)

Na to zgody być nie może! Może nadużywam… Ale ja i pan, Panie Senatorze Kogut, i wielu z nas, może nawet 1/3, przeżyło w najbliższej przestrzeni rządy…

(Senator Stanisław Kogut: PZPR.)

…pod sądem sędziego Kościelniaka, profesora mafii, żeby nie sięgać do Brystygierowej. I mam moralne prawo i tytuł do tego – wraz z tymi, co do dziś przeżywają skutki ograniczenia władzy sądowniczej – żeby mówić emocjonalnie i mocno przedstawiać przestrogi.

(Senator Jarosław Rusiecki: Sędzia z Gdańska też uwzględniony?)

Nie ma… Zatem nie może być zgody na podział środowiska sędziowskiego. Mamy szczególny tytuł. Zacznę może od uzasadnienia, które jest mi najbliższe, bo od pana marszałka. To pan marszałek nas wezwał, przy aprobacie Klubu Parlamentarnego PO, do tego, żeby zmierzać do podwyższenia rangi Senatu, jego znaczenia. Dziękuję, Panie Marszałku.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)

Ale właśnie ranga Senatu jest wyznaczana między innymi przez zadanie, do którego jesteśmy wyłącznie delegowani, to jest do implementacji orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. I stąd ta nasza wrażliwość. Tak, to my jesteśmy tymi, którzy w pierwszej linii współpracują z Trybunałem Konstytucyjnym. Przecież dotychczasowa wieloletnia praca Trybunału nie stwarza przesłanek do tego, żeby dokonywać tak radykalnych zmian w biegu, z pominięciem opinii, zwłaszcza że podczas sprawozdań prezesa nie słyszałem negatywnych wniosków.

Ale ważniejsze jest to, jak pracował Trybunał Konstytucyjny. Przecież pamiętamy, Panie i Panowie Senatorowie z PiS, że niedawno Trybunał Konstytucyjny na wniosek rzecznika praw obywatelskich, ale wbrew opinii rządu i koalicji, zakwestionował stałość kwoty wolnej od podatku, co stało się kamieniem węgielnym waszej polityki. I jeszcze coś, co jest mi bliskie. Trybunał Konstytucyjny wbrew narracji niemałej części opinii publicznej, bo nie tylko polityków o konotacjach liberalnych lub libertyńskich, przyznał ludziom niemalże wykluczonym, ludziom samodzielnie prowadzącym działalność gospodarczą, prawa związkowe. Ale i tak ten Trybunał, w którym chcecie dokonać zmian przede wszystkim kadrowych, ten Trybunał doprowadził do sytuacji, która jest, jak myślę, przedmiotem satysfakcji prawej strony, na przykład pani posłanki, pani profesor Hrynkiewicz. Otóż ten Trybunał uznał prymat ubezpieczeń społecznych, ich funkcji i rangi, nad prywatą otwartych funduszy emerytalnych i w ten sposób zwolnił, być może, ugrupowanie PiS z trudu zmian. Zatem nie widzę podstaw, nie widzimy podstaw, aby była potrzeba dokonywania tak gwałtownych aktów zmian. Wiem, że państwa niepokoją – może to długie wystąpienie – słowa, które nie współbrzmią dobrze z suflerami tej ustawy…

(Senator Stanisław Kogut: Nie obrażaj ludzi. Nie obrażaj ludzi, Jasiu.)

Sufler jest pozytywnym zawodem…

(Głos z sali: Od czasu Komorowskiego.)

(Rozmowy na sali)

…występującym w teatrze, a więc w kulturze.

Szanowni Zebrani, senatorowie mniejszości kierują się owocami tej rozmowy i potrzebą tej rozmowy. Jak powiedziałem, będziemy jednak – sądzę, że stale, niezależnie od przewidywania przyczyn paraliżu Trybunału Konstytucyjnego – nadal z nim współpracowali. Stworzyliśmy pole do porozumienia opierające się na potrzebie usunięcia tych wszystkich spraw, które podkreślili eksperci z Biura Legislacyjnego Sejmu, nasi współpracownicy z działu legislacyjnego. Część opinii eksperckiej, że tak powiem, przedarła się mimo wszystko do sali nr 181. Proponujemy poprawki. Te poprawki, które z automatu niejako wydają się sprzeczne z konstytucją… A więc uznanie faktu prawa nabytego przez sędziów, którzy już zostali wybrani i widnieją w spisie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, a więc likwidacja wirówki, która przez skrócenie kadencji prezesów zmierza do akceleracji, czyli wymiany wszystkich sędziów jeszcze w trakcie tego czteroletniego okresu działalności rządów parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości, a więc wydłużenie czy przywrócenie terminów racjonalnych dla zgłaszania wniosków, a więc usunięcie oczywistych błędów… Autorzy wskazują, że kandydat na sędziego, który na przykład nie zgłosi wniosku w Boże Narodzenie, będzie zdyskwalifikowany…

(Głos z sali: Szkoda, że pan wcześniej tego nie dokonał.)

To nie jest wielka cena, ale… To cena zmian. Nie jest trudno wam, Państwo Senatorowie, uciec od fałszywej i demagogicznej lojalności – nieraz tego dokonywaliśmy po obu stronach tej sceny w imię dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości – gdyż wierzę, że niezawisłość i niezależność Trybunału Konstytucyjnego nie zna jakiejkolwiek ceny. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy bądź pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili: Stanisław Karczewski, Przemysław Błaszczyk, Czesław Ryszka, Ryszard Majer, Maciej Łuczak, Andrzej Kamiński, Jan Hamerski, Artur Warzocha, Rafał Ślusarz, Robert Gaweł, Robert Mamątow, Andrzej Wojtyła, Alicja Zając, Zdzisław Pupa, Andrzej Stanisławek, Stanisław Kogut, Marek Martynowski, Tadeusz Romańczuk, Małgorzata Kopiczko, Adam Gawęda, Arkadiusz Grabowski, Grzegorz Peczkis, Bogusława Orzechowska, Rafał Ambrozik, Aleksander Szwed, Michał Potoczny, Andrzej Pająk, Piotr Zientarski, Aleksander Pociej i Jan Rulewski. Ponadto sprawozdawcą mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator Aleksander Pociej.

Nie widzę, nie słyszę chętnych.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale przepraszam…)

Przystępujemy do głosowania, Panie Marszałku.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, ale…)

Ale, Panie Marszałku, jeśli przystępujemy do głosowania, to w tym momencie już nie ma możliwości…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale…)

Ja zrobię wyjątek.

Bardzo proszę, Panie Marszałku, ale to jest wyjątek, którego nie powinienem robić.

(Głos z sali: Dlaczego?)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie chcę wyjątku, Panie Marszałku.)

Ale to jest wyjątkowo. Oddaję panu marszałkowi głos, pomimo że…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo…)

…przystępujemy do głosowania i w tym momencie już nie powinno się zabierać głosu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chcę… Ale nie zapytał pan, Panie Marszałku, czy są pytania do sprawozdawcy.)

(Głosy z sali: No jak to? Przecież pytał.)

Ale no to, Panie Marszałku…

(Senator Bogdan Borusewicz: A ja mam pytanie do sprawozdawcy.)

Ja powiedziałem to, co powinienem powiedzieć, Panie Marszałku.

(Głos z sali: Dobra, głosujemy.)

Dziesięć lat jesteśmy razem w tej Izbie i powinniśmy wiedzieć, jak się prowadzi obrady. Dziękuję bardzo.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem mniejszości połączonych Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 24 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 39)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat… Zaraz, zaraz, jak tutaj jest? Odrzucił…

(Rozmowy na sali)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz grupy senatorów o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Bardzo proszę o podanie wyników.

Głosowało 85 senatorów, 60 było za, 23 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

Informuję, że porządek obrad drugiego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Informuję państwa senatorów, że następne posiedzenie Senatu zostanie zwołane na dzień 26 listopada. Porządek posiedzenia zostanie państwu dostarczony pocztą elektroniczną.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego.

(Rozmowy na sali)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Grzegorz Czelej)

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Jeszcze chwilę poczekajmy, aż nasi koledzy opuszczą salę.

(Rozmowy na sali)

Przystąpiliśmy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Moje oświadczenie jest skierowane do marszałka województwa mazowieckiego.

W ostatnich dniach byliśmy świadkami brutalnego zamachu terrorystycznego we Francji. Brutalność napastników i zagrożenie następnymi atakami powodują, że w wielu krajach Unii Europejskiej są podejmowane szczególne środki bezpieczeństwa. W związku z narastającym zagrożeniem terroryzmem proszę o informację, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie podjęto działania mające wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa w obiektach użyteczności publicznej takich jak np. szpitale, szkoły, kina, ośrodki kultury itp., podległych urzędowi marszałkowskiemu.

Drugie oświadczenie jest skierowane do prezesa spółki EuRoPol GAZ SA.

Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami ataków terrorystycznych, jakich dopuszczają się napastnicy reprezentujący tzw. Państwo Islamskie, czego bardzo brutalnym przykładem była ostatnio seria zamachów we Francji. W związku z narastającym zagrożeniem ze strony ISIS dla wszelkich dziedzin życia na terenie Unii Europejskiej proszę o informację, czy tłocznie gazu tranzytowego będące pod państwa zarządem zostały objęte zwiększonym nadzorem w zakresie bezpieczeństwa.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Grzegorz Czelej:

Dziękuję bardzo.

Nie ma innych senatorów pragnących zabrać głos.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Głos z sali: Nie ma.)

Informuję, że protokół drugiego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam drugie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 48)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.