Narzędzia:

2. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Złożenie ślubowania przez senatora Mieczysława Golbę oraz senator Barbarę Borys-Damięcką.

 

retransmisja 1 dnia posiedzenia

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 1

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 2

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 3

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.4

retransmisja 2 dnia posiedzenia cz. 5

retransmisja 3 dnia posiedzenia


1.

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Senat w dniu 20 listopada 2015 r. podjął uchwałę w imię solidarności z Narodem Francuskim.
Druki senackie: 1414 S14 X
Uchwała: 014u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim.

druki senackie nr 14, 14 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Mieczysław Augustyn.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 listopada 2015 r. skierował projekt uchwały do   Komisji Ustawodawczej.

 

Posiedzenie Komisji  Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 14 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


2.

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Senat w dniu 20 listopada 2015 r. podjął uchwałę w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich.
Druki senackie: 1212 S12 X
Uchwała: 012u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich.

druki senackie nr 12, 12 S
 

Projekt uchwały został wniesiony przez senatora Jana Żaryna.

 

Marszałek Senatu w dniu 16 listopada 2015 r. skierował projekt uchwały do   Komisji Ustawodawczej.
 

Posiedzenie Komisji  Ustawodawczej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do projektu uchwały (druk nr 12 S).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.


3.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

Senat w dniu 20 listopada 2015 r. podjął uchwałę w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
Druki senackie: 13
Uchwała: 013u.pdf
więcej informacji o punkcie

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii  Międzyparlamentarnej.

druk senacki nr 13
 

Projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów.

Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony wicemarszałek Adam Bielan.

 

Punkt ten został włączony do projektu porządku obrad na podstawie art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu.


4.

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Senat w dniu 19 listopada 2015 r. wprowadził poprawki (17) do ustawy
Druki sejmowe: 10do druku nr 10do druku nr 10
Druki senackie: 1515 A15 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 015uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.

druki sejmowe nr 10, do druku 10

druki senackie nr 15, 15 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa przewiduje utworzenie trzech nowych działów administracji rządowej tj.: działu energia, działu gospodarka złożami kopalin i działu żegluga śródlądowa. Ponadto ustawa znosi ustawową zasadę, zgodnie z którą jeden minister kieruje działami dotyczącymi członkostwa RP w Unii Europejskiej i spraw zagranicznych.
 

Sejm uchwalił ustawę na 1. posiedzeniu w dniu 16 listopada 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 17 listopada 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 17 grudnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 17 listopada 2015 r. skierował ustawę do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

 

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2015 r.

Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek (14) do ustawy (druk nr 15 A).

Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Arkadiusz Grabowski.


5.

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Senat w dniu 20 listopada 2015 r. przyjął ustawę z dnia 19 listopada 2015 r. bez poprawek.
Druki sejmowe: 1220do druku nr 20
Druki senackie: 1818 A18 Z
Opinie/materiały/ekspertyzy: materiał porównawczy
Uchwała: 018uch.pdf
więcej informacji o punkcie

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym.

druki sejmowe nr 12, 20

druki senackie nr 18, 18 A
 

Był to poselski projekt ustawy. 
 

Ustawa wprowadza zmiany dotyczące powoływania Prezesa TK, kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska sędziego TK, terminu zgłaszania kandydatów na sędziego oraz składania ślubowania przez sędziów Trybunału.
 

Sejm uchwalił ustawę na 1. posiedzeniu w dniu 19 listopada 2015 r.

Do Senatu została przekazana w dniu 19 listopada 2015 r.

Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 19 grudnia 2015 r.
 

Marszałek Senatu w dniu 19 listopada 2015 r. skierował ustawę do:

─  Komisji Ustawodawczej,

─  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2015 r.
Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Mniejszość komisji wnoszą o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy (6) (druk nr 18 A).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Bohdan Paszkowski.

Sprawozdawcą mniejszości komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Aleksander Pociej.


6.

Zmiany w składzie komisji senackich

Senat w dniu 20 listopada 2015 r. podjął dwie uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Druki senackie: 1617
Uchwała: 016u.pdf 017u.pdf
więcej informacji o punkcie

Zmiany w składzie komisji senackich.

druki senackie nr 16, 17
 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 18 listopada 2015 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 16).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.
 

Posiedzenie Komisji  Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie odbyło się 19 listopada 2015 r.

Komisja przygotowała wniosek w tej sprawie (druk nr 17).

Sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Sławomir Rybicki.