Narzędzia:

Posiedzenie: 30. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 2 dzień


3 i 4 kwietnia 2013 r.
Stenogram z dnia poprzedniego

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Wznowienie posiedzenia

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze zajęli już miejsca przy stole prezydialnym.

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie zawierające projekt uchwały z poprawkami komisji oraz wnioski mniejszości o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk nr 315A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały co do całości, ustawy wraz ze zmianami wynikającymi z poprawek.

Na pulpitach państwa senatorów został wyłożony materiał pomocniczy do głosowania, zawierający wszystkie przedstawione w druku nr 315A poprawki Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz mniejszości Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w takiej kolejności, w jakiej zostaną poddane pod głosowanie zgodnie z kolejnością przepisów ustawy.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma na celu ujednolicenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego w stosunku do wskazanych w przepisie umów pośrednictwa zawieranych przez banki i przez kasy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 90 senatorów 30 głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga usuwa z przepisu regulację, która upoważnia spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do dokonywania oceny, czy informacje chronione podlegające przekazaniu prokuratorowi lub sądowi są niezbędne w toczącym się postępowaniu.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 64 głosowało za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia ma charakter redakcyjny, usuwa z przepisu zbędne wyrazy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 87 obecnych senatorów 64 głosowało za, 21 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta ma na celu zmianę charakteru upoważnienia do określenia, przez właściwego ministra w drodze rozporządzenia, innych pozycji pomniejszeń funduszy własnych kasy z obligatoryjnego na fakultatywny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 90 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka piąta przewiduje możliwość utrzymania rezerwy płynnej w formie wskazanej w przepisie jednostek uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szósta usuwa przepis określający minimalny limit oprocentowania lokat składanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 7)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siódma. Celem poprawki siódmej jest rozszerzenie możliwości inwestowania środków pieniężnych stanowiących rezerwę płynną spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, a zgromadzonych na odrębnych funduszach w kasie krajowej, o jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki: na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka ósma ma na celu skreślenie przepisu przewidującego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego wzorców określonych umów zawieranych przez kasę krajową ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 30 głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 9)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewiąta przesądza, że kasa krajowa może wydawać karty płatnicze na rzecz członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 10)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziesiąta. Celem poprawki dziesiątej jest zapewnienie kontynuacji świadczenia usług przez kasę krajową, także na rzecz podmiotów, które przejęły kasę na czas niezbędny do zakończenia jej restrukturyzacji.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 65 głosowało za, 26 – przeciw. (Głosowanie nr 11)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka jedenasta wprowadza przepis przewidujący, iż kasa krajowa w celu realizacji wskazanych w ustawie zadań może prowadzić rachunek w Narodowym Banku Polskim oraz uczestniczyć w izbach rozliczeniowych, w systemach płatności oraz rynku międzybankowym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 30 głosowało za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 12)

Poprawka została odrzucona.

Poprawki dwunasta i pięćdziesiąta czwarta – głosujemy nad nimi łącznie – mają na celu usunięcie przepisu przewidującego bezzwrotne i nieodpłatne przekazanie przez kasę krajową na wniosek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wolnych środków funduszu stabilizacyjnego w określonej w przepisie wysokości.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 28 głosowało za, 61 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka trzynasta wprowadza możliwość przekazania części nadwyżki bilansowej kasy krajowej na fundusz zasobowy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czternasta przywraca kwalifikację funduszu stabilizacyjnego jako funduszu własnego kasy krajowej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 30 głosowało za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 15)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piętnasta ma charakter redakcyjny, zapewnia spójność przepisów ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 89 obecnych senatorów 63 głosowało za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka szesnasta przewiduje, że katalog informacji sprawozdawczych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową ma być otwarty.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 64 głosowało za, 26 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka siedemnasta przewiduje, że katalog informacji sprawozdawczych przekazywanych Komisji Nadzoru Finansowego przez kasę krajową ma być otwarty.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 89 obecnych senatorów 63 głosowało za, 25 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka osiemnasta eliminuje z ustawy przepis nadający Komisji Nadzoru Finansowego uprawnienia do żądania zmiany w planie kontroli w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, sporządzonym przez kasę krajową.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 28 głosowało za, 62 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dziewiętnasta usuwa regulację przewidującą nadawanie określonym w przepisie decyzjom Komisji Nadzoru Finansowego rygoru natychmiastowej wykonalności.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 28 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta…

(Głosy z sali: Odrzucona.)

Przepraszam, poprawka została odrzucona.

Teraz poprawka dwudziesta pierwsza…

(Głos z sali: Dwudziesta.)

Dwudziesta? Aha, tak, bo odrzucono tę poprawkę. Tak jest.

(Głos z sali: Dziewiętnasta odrzucona.)

Dziewiętnastą odrzucono. Tak, głosujemy nad poprawką dwudziestą.

Poprawka dwudziesta ma charakter porządkujący, usuwa regulację przewidującą nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności określonym decyzjom Komisji Nadzoru Finansowego, od których nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza ma charakter doprecyzowujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 22)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta trzecia…

(Głos z sali: Przyjęcie dwudziestej pierwszej wyklucza głosowanie nad dwudziestą drugą.)

Przyjęcie poprawki dwudziestej pierwszej wyklucza głosowanie nad dwudziestą drugą. Tak, zgadzam się, dlatego głosujemy nad poprawką dwudziestą trzecią.

Poprawka dwudziesta trzecia eliminuje z przepisu jedną z przesłanek ustanowienia zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej oraz w kasie krajowej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 29 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu wyeliminowanie przepisu przewidującego przyznanie Komisji Nadzoru Finansowego kompetencji do ustanowienia zarządcy komisarycznego w przypadku, gdy działalność spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej oraz kasy krajowej wykazywać będzie rażące lub uporczywe naruszanie prawa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 29 głosowało za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 24)

Poprawka została odrzucona.

Celem poprawki dwudziestej piątej jest doprecyzowanie zasad dotyczących podziału spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 – przeciw. (Głosowanie nr 25)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta szósta umożliwia kasie krajowej udzielenie pomocy stabilizacyjnej spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, która przejmuje inną kasę.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 31 głosowało za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 26)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta siódma ma charakter redakcyjno-porządkujący, eliminuje wątpliwości interpretacyjne.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 62 było za, 27 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 27)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta ósma zapobiega zawieszeniu działalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej w przypadku wydania przez Komisję Nadzoru Finansowego wadliwej decyzji w przedmiocie przejęcia kasy. Poprawka ponadto wprowadza termin, w którym zbywający i przejmujący kasę zobowiązani są do poinformowania przedstawicieli pracowników o przejęciu przedsiębiorstwa.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 62 było za, 28 – przeciw. (Głosowanie nr 28)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta dziewiąta ma charakter porządkujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 63 głosowało za, 25 – przeciw, 1 się wstrzymał, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 29)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta ma charakter redakcyjno-precyzujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 63 było za, 25 – przeciw, 1 się wstrzymał, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta pierwsza poprawia redakcję przepisu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 64 było za, 24 – przeciw, 3 nie głosowało. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta druga ma charakter doprecyzowujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki, proszę.

Na 88 obecnych senatorów 62 głosowało za, 23 – przeciw, 1 się wstrzymał, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta trzecia ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 64 było za, 26 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta czwarta. Celem poprawki trzydziestej czwartej jest wprowadzenie regulacji umożliwiających podjęcie we wskazanych przypadkach przez członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej działań zmierzających do naprawy sytuacji finansowej danej kasy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 26 było za, 62 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta piąta wprowadza regulację przewidującą, iż decyzje Komisji Nadzoru Finansowego o przejęciu oraz zawieszeniu działalności i ustanowieniu zarządcy komisarycznego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mogą być wydane jedynie w przypadku nieprzekazania lub nieskuteczności programu postępowania naprawczego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 31 było za, 60 – przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta szósta koryguje nieprawidłowe odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 64 było za, 20 – przeciw, 3 nie głosowało. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta siódma. Jej celem jest zapewnienie dłuższego okresu dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz kasy krajowej na złożenie wniosków o zatwierdzenie statutów, prezesów i członków zarządów.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 30 było za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 37)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta ósma ma na celu zapewnienie spójności terminologicznej w ramach ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta dziewiąta wprowadza do zakresu uprawnień Bankowego Funduszu Gwarancyjnego kontrolę wykorzystywania wsparcia w procesie restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta umożliwia bankowi, którego akcje nabył Bankowy Fundusz Gwarancyjny, powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania określonych czynności bankowych z jednoczesnym wyłączeniem niektórych rygorów wynikających u ustawy – Prawo bankowe.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 1 głosował za, 89 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta pierwsza ma charakter precyzujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 90 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 41)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta druga ma na celu wprowadzenie zakazu łączenia stanowisk w organach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz w organach banku, który korzysta ze wsparcia tego funduszu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 29 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia ma charakter doprecyzowujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 senatorów 89 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta czwarta ma na celu umożliwienie Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu określenia zasad i form zabezpieczenia i dochodzenia zwrotu pomocy finansowej udzielonej spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta piąta ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 90 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta szósta ma charakter porządkujący, zapewnia spójność ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 senatorów 90 było za. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta siódma ma na celu zapewnienie spójności terminologicznej w ramach ustawy. Ponadto doprecyzowuje regulacje ustawy w zakresie funkcjonowania utworzonego w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym funduszu gwarancyjnego spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 senatorów 89 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta pierwsza precyzuje zasady przeznaczenia środków bankowych…

(Głos z sali: Czterdziesta ósma.)

Przepraszam, poprawka czterdziesta ósma precyzuje zasady przeznaczania środków Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku udzielania pomocy finansowej określonym podmiotom objętym systemem gwarantowania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 senatorów 90 było za. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została przyjęta

Poprawka czterdziesta dziewiąta wprowadza zwolnienie wskazanej czynności z podatku od czynności cywilnoprawnej.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 91 było za. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta koryguje nieprawidłowe odesłanie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 64 głosowało za, 26 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza ma na celu ujednolicenie terminologii w ustawie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 90 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta druga precyzuje przepis w zakresie wskazania podmiotu, któremu Bankowy Fundusz Gwarancyjny może udzielić wsparcia.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 senatorów 91 było za. (Głosowanie nr 52)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta trzecia ma charakter doprecyzowujący.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 91 senatorów 63 głosowało za, 28 – przeciw. (Głosowanie nr 53)

Poprawka została przyjęta.

Pięćdziesiąta czwarta była już przegłosowana z dwunastą.

Poprawka pięćdziesiąta piąta dotyczy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i polega na rozszerzeniu definicji instytucji obowiązanej o kasę krajową.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 63 głosowało za, 27 – przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 54)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta szósta powoduje skreślenie utrzymania w mocy niektórych aktów wykonawczych, których upoważnienia ustawowe uległy zmianie, oraz skreśla termin, w którym muszą wejść w życie nowe przepisy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 55)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta siódma skreśla sześciomiesięczny termin, w którym muszą wejść w życie nowe przepisy wykonawcze.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 56)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta ósma utrzymuje w mocy zasady i metodykę opracowaną przez kasę krajową do czasu wydania w tej sprawie rozporządzenia.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta ma na celu czasowe zawieszenie przepisu nakazującego utrzymanie 5% poziomu wypłacalności.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 30 głosowało za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta polega na dodaniu przepisów przejściowych dotyczących postępowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku niebezpieczeństwa niewypłacalności kas.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie nr 59)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza wydłuża vacatio legis do sześciu miesięcy, z tym że przepisy dotyczące outsourcingu wejdą w życie po dwunastu miesiącach, a tajemnicy zawodowej oraz gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – po czternastu dniach.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 91 obecnych senatorów 29 głosowało za, 62 – przeciw. (Głosowanie nr 60)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta druga wydłuża vacatio legis do dwóch miesięcy, z tym że przepisy dotyczące struktury funduszy wejdą w życie po dwunastu miesiącach, a dotyczące obowiązku wnoszenia składki dla kasy krajowej – 1 stycznia 2014 r., przepisy dotyczące gwarancji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – po sześciu miesiącach od dnia ogłoszenia ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 30 głosowało za, 61 – przeciw. (Głosowanie nr 61)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka sześćdziesiąta trzecia powoduje, iż przepisy dotyczące obowiązku wnoszenia składki dla kasy krajowej wejdą w życie razem z przepisem dotyczącym obowiązku ponoszenia kosztów nadzoru, to jest 1 stycznia 2014 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 91 obecnych senatorów 91 głosowało za. (Głosowanie nr 62)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta czwarta powoduje, iż przepis dotyczący gromadzenia rezerw obowiązkowych wejdzie w życie w dniu 28 stycznia 2014 r.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 63)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk „za”.

Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk „przeciw”.

Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk „wstrzymuję się”.

Proszę o wyniki głosowania.

Na 91 obecnych senatorów 62 głosowało za, 29 – przeciw. (Głosowanie nr 64)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki nr 313A i 313B.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 90 obecnych senatorów 89 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 65)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 314Z.

Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę Gosiewską, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Beata Gosiewska:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej na wspólnym posiedzeniu w dniu 3 kwietnia rozpatrywały ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i nie poparły żadnego z wniosków.

Przypominam, że były dwa rodzaje wniosków: wniosek o poparcie ustawy bez poprawek – tu wynik głosowania był 10:12 – oraz wniosek o poparcie ustawy wraz z poprawką. Wczoraj na wspólnym posiedzeniu komisji po raz kolejny wyjaśniliśmy, że poprawka miałaby dotyczyć tego, że w przypadku spółek składane jest oświadczenie, że spółka nie jest zagrożona upadłością. Wniosek ten nie uzyskał poparcia połączonych komisji – wynik głosowania był 12:13. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy, senatorowie Niewiarowski i Kilian, chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostanie głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 62 głosowało za, 26 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Punkt 5. porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo celne (cd.)

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy – Prawo celne.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu ustawy skierował projekt do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych i zobowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono w druku nr 241X.

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu ustawy.

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Leszka Piechotę, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca Leszek Piechota:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na wspólnym posiedzeniu w dniu 3 kwietnia bieżącego roku ustosunkowały się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków.

Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne oraz z projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 241S.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy pan senator jako wnioskodawca chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę takiej chęci. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Głosowanie

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad poprawką – druk nr 241X – a następnie nad przyjęciem projektu z druku nr 241S, w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. Poprawka wskazuje, że organy prowadzące postępowania karnoskarbowe informują o toczącym się postępowaniu nie tylko organy podatkowe, ale także organy celne.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 60 głosowało za, 27 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 67)

Poprawka została przyjęta.

Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana senatora Leszka Piechotę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 85 obecnych senatorów 84 głosowało za, 1 – przeciw. (Głosowanie nr 68)

Podjęcie uchwały

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana senatora Leszka Piechotę do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Oświadczenia

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym mu czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie przeprowadza się dyskusji.

Minutowa przerwa na wyjście…

(Rozmowy na sali)

Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana senatora Jana Marię Jackowskiego.

(Rozmowy na sali)

Jeszcze chwila, Panie Senatorze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest, Panie Marszałku.)

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo, Panie Senatorze, już można.

Senator Jan Maria Jackowski:

Mam zaszczyt w imieniu grupy senatorów złożyć oświadczenie skierowane do marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

Podczas dwudziestego dziewiątego posiedzenia Senatu RP w dniu 21 marca bieżącego roku zostały odrzucone cztery uchwały przygotowane przez senatorów Prawa i Sprawiedliwości: w 100. rocznicę powołania parafii pod wezwaniem Świętego Krzyża w nowojorskiej dzielnicy Maspeth; stanowisko Senatu RP w sprawie udziału katolików świeckich i duchownych w debacie publicznej; w sprawie oddania hołdu Wybitnemu Patriocie Księdzu Piotrowi Skardze w czterechsetlecie Jego śmierci; w 15. rocznicę kanonizacji św. Jadwigi Królowej. Wszystkie zostały przetrzymane przez cztery miesiące czy pięć miesięcy w „zamrażarce”, a następnie pod pretekstem przeterminowania odrzucone.

Zwracamy się do pana marszałka z pytaniem, dlaczego tak długo trwały prace nad przedmiotowymi uchwałami od momentu złożenia ich do laski marszałkowskiej. Formalistyczne podejście sprawiło, że zostały przekreślone sprawy i osoby, których uchwały dotyczyły.

Znamienne, że Senat, z mocy tradycji opiekujący się Polonią i mający dbać o polską tożsamość i dziedzictwo kulturowe, nie dopuścił do podjęcia uchwał dotyczących źródeł tożsamości Polski. Przecież parafia Świętego Krzyża w Maspeth jest przykładem wspólnoty jednoczącej Polaków na obczyźnie, zapewniającej im zachowanie tożsamości narodowej i ułatwiającej dostosowanie się do nowego środowiska. Zachowując polski charakter, przyjmuje ona gościnnie także wiernych pochodzących z innych grup etnicznych.

W drugiej uchwale, powołując się na Konstytucję RP, przypomnieliśmy, że ludzie wierzący, zarówno świeccy, jak i duchowni, mają pełne i oczywiste prawo do prezentowania swego stanowiska w debacie publicznej, na równi z przedstawicielami innych wyznań i religii, a także z osobami niewierzącymi, co niekiedy bywa kwestionowane. I stąd potrzeba przypomnienia o oczywistych prawach obywatelskich.

Odrzucenie uchwał podkreślających rolę świętej Jadwigi czy księdza Piotra Skargi w historii Polski również budzi sprzeciw. Nawet w czasach komunistycznych nazywano ulice polskich miast imionami tych osób, bezspornie zaliczanych do grona najwybitniejszych postaci naszych dziejów i kultury. Święta Jadwiga to jedyna kobieta, która była królem Polski, i osoba, która powinna być nie tylko patronką Polski, ale także patronką Europy zbudowanej na fundamencie chrześcijaństwa. Święta Jadwiga przyczyniła się bowiem do chrztu Litwy, była współtwórczynią wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej, wieloreligijnej Rzeczypospolitej oraz założycielką Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei ksiądz Piotr Skarga to wszechstronnie wykształcony jezuita, teolog, kaznodzieja i pisarz, który wsławił się wnikliwą i trafną oceną życia politycznego w szesnastowiecznej Polsce oraz żarliwą i napominającą modlitwą wzywającą do pokuty obywateli Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wciąż aktualne są słowa jego „Modlitwy za ojczyznę”.

My, niżej podpisani senatorowie, zwracamy się do pana marszałka o powołanie grupy inicjatywnej, która ponownie przygotowałaby projekty przedmiotowych uchwał, i o podjęcie działań mających na celu naprawienie błędu, jaki został popełniony.

Podpisali senatorowie: Przemysław Błaszczyk, Beata Gosiewska, Jerzy Chróścikowski, Marek Martynowski, Grzegorz Wojciechowski, Robert Mamątow, Henryk Cioch, Janina Sagatowska, Maciej Klima, Bogdan Pęk, Władysław Ortyl, Kazimierz Wiatr, Wiesław Dobkowski, Stanisław Gogacz, Stanisław Kogut, Bohdan Paszkowski, Stanisław Karczewski, Jan Maria Jackowski, Dorota Czudowska, Krzysztof Marek Słoń, Andrzej Pająk, Henryk Górski, Waldemar Kraska, Andrzej Matusiewicz, Wojciech Skurkiewicz, Mieczysław Gil, Michał Seweryński i Kazimierz Jaworski. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Koguta.

Senator Stanisław Kogut:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Ja także kieruję swoje oświadczenie do pana marszałka.

Panie Marszałku!

W Roku Powstania Styczniowego przypominam w kolejnych oświadczeniach wydarzenia sprzed stu pięćdziesięciu lat.

Wróćmy do czasów poprzedzających wybuch powstania. 8 kwietnia 1861 r. nastroje w Warszawie, jak pisał Stefan Kieniewicz, były rozkołysane. W nocy z 7 na 8 kwietnia namiestnik Gorczakow podpisał ustawę o zbiegowiskach, przedłożoną przez Aleksandra Wielopolskiego. Jej celem było uspokojenie nastrojów i uniknięcie konfrontacji. Niestety, skutek był wprost przeciwny. Rano 8 kwietnia rozwieszono stosowne plakaty, lecz nikt ich nie czytał. Przed południem odbył się patriotyczny pogrzeb sybiraka Stobnickiego na Powązkach i manifestacja zbratania na cmentarzu żydowskim. W świąteczny pogodny dzień mnóstwo warszawiaków pojawiło się na ulicach stolicy. Po południu niedaleko Zamku Królewskiego, pod figurą Matki Bożej kilkadziesiąt osób śpiewało pieśni patriotyczne.

(Rozmowy na sali)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam, Panie Senatorze. Proszę o spokój. Nie przeszkadzajcie Panowie, Koledzy z klubu. Proszę bardzo.)

Pocztylion karety pocztowej nadjeżdżającej od Krakowskiego Przedmieścia zagrał na trąbce Mazurka Dąbrowskiego. Pobiegli za nim gapie. Mniej więcej w tym samym czasie na Plac Zamkowy wyszło pięć rot piechoty, szwadron żandarmów i kozacka rota. Próbowano zgonić kilkuset cywilów z placu nahajkami i kolbami. W końcu padły strzały. Tłum się nie cofnął, ranni i zabici padli, inni pozostali na miejscach. Z Krakowskiego i Senatorskiej na Plac Zamkowy wchodziły kolejne grupy. To wtedy młody Żyd Landy chwycił w dłonie krzyż wypadający z rąk rannego zakonnika i sam, po chwili trafiony rosyjską kulą, upadł razem z krzyżem. W kilku salwach przez godzinę rosyjska piechota wystrzeliła prawie pięćset ładunków. Zginęło ponad sto osób. Dokładna liczba ofiar nie jest znana, bo ciała zabitych zostały zebrane przez wojsko i pochowane w nocy. Warszawski Plac Zamkowy spłynął krwią polskich patriotów. Nie wiemy, czy masakra na Placu Zamkowym była wynikiem prowokacji, czy nieszczęśliwego zbiegu okoliczności – bezradności rosyjskich władz skonfrontowanej z festiwalem uroczystości patriotycznych, nabożeństw, demonstracji i spotkań. Masakra ta jednak była punktem zwrotnym. Po niej nie było już odwrotu. Rachunek krzywd urósł tak, że musiało dojść do zbrojnego wybuchu.

To była ta godzina, która zmieniła losy Polski. Czasem wystarczy jeden błąd władzy, nawet nieświadomy, bezwiedny, by skrzywdzić nie tylko współczesnych, ale i kolejne pokolenia. Odpowiedzialne sprawowanie władzy jest wielkim ciężarem.

Przenieśmy się w czasie. Warszawa, noc z 10 na 11 kwietnia 1864 roku, powstanie już dogorywa. Mniej więcej kilometr stąd, od Senatu, pod warszawską skarpą, na tak zwanej dolnej Smolnej pod jedynką wchodzą rosyjscy żandarmi i aresztują siedzącego przy biurku, pracującego mimo późnej pory mężczyznę. Z tego małego domku dyktator powstania, Romuald Traugutt, kierował podziemną organizacją. W noc z 10 na 11 kwietnia 1864 r. ruszył w swą ostatnią podróż zakończoną na szubienicy pod Cytadelą. Taka to już data ten 10 kwietnia, że wtedy tracimy najlepszych.

Apeluję, Panie Marszałku, o wsparcie inicjatywy beatyfikacji Romualda Traugutta, jako symbolu męczeństwa i poświęcenia dla ojczyzny. Zwolennikiem tej beatyfikacji był już Prymas Tysiąclecia, świętej pamięci Stefan kardynał Wyszyński. Jesteśmy to winni wielkiemu generałowi Trauguttowi. Gdyby nie tacy jak on, nie byłoby polskiego Senatu. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Więcej senatorów nie zgłosiło się do wygłoszenia oświadczeń.

Informuję, że protokół trzydziestego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamknięcie posiedzenia

Zamykam trzydzieste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 49)

Odpowiedź nie została jeszcze udzielona.